Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 18.08.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.
Trenutno aktivne oglase pogledajte na www.posao.hr.

Savjetnik 2 / savjetnica 2 za javnu rasvjetu  HZZ OGLAS

Oglas je istekao
Poslodavac:
GRAD RIJEKA
Kategorija:
Mjesto rada:
Rijeka
Rok prijave:
18.08.2022.

O poslu

Mjesto rada:
RIJEKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
3 godine
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
GRAD RIJEKA
Kontakt:
pisana zamolba: Trpimirova 2, 51000 Rijeka
Ostale informacije:
Opis poslova: obavljanje nadzora nad izvođenjem radova održavanja javne rasvjete, planiranje upravljanja i održavanje objekata javne rasvjete, nadzor i praćenje izvršenja planiranog
priprema elemenata za izradu programa održavanja objekata javne rasvjete, priprema tehničke dokumentacije za izradu troškovnika za izvođenje radova, sastavljanje projektnih zadataka, nadzor nad izradom tehničke dokumentacije i kontrola isporučene dokumentacije, ovjera računa za obavljene poslove
praćenje stanja objekata i poduzimanje mjera za otklanjanje nedostataka
obavljanje i drugih poslova koje mu povjeri voditelj službe, voditelj-ravnatelj direkcije i pročelnik
Pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke, na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – dalje u tekstu: Zakon), raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca, u Grad Rijeku - Odjel gradske uprave za komunalni sustav, na radno mjesto: U Direkciji zajedničke komunalne djelatnosti – Službi gospodarenja i naplate: SAVJETNIK 2 ZA JAVNU RASVJETU (1 izvršitelj/ica)
Stručni uvjeti: magistar struke ili stručni specijalist elektrotehničke struke
najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
poznavanje rada na računalu
položen državni ispit
Natjecati se mogu i kandidati koji su prema ranijim propisima stekli visoku odnosno višu stručnu spremu odgovarajuće struke. Pored stručnih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona (punoljetnost, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima te hrvatsko državljanstvo).
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Izrazi koji se koriste u ovom tekstu natječaja, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod. Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni ispit, kao i kandidati koji nemaju završen program osposobljavanja za obavljanje poslova prometnog redara, uz obvezu da ispit polože odnosno program završe u zakonskom roku.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Osoba koja se u prijavi pozove na to pravo obvezna je priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je određeno to pravo. Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, dostaviti sve dokaze iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na sljedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843 ). Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, dostaviti sve dokaze iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na sljedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843).
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, dostaviti i dokaz o invaliditetu, s tim da se pod tim dokazom smatraju javne isprave o invaliditetu na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik osoba s invaliditetom iz članka 13. toga Zakona. Za kandidate prijavljene na natječaj koji su dostavili potpune prijave na natječaj i koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru objavit će se na web stranici (www.rijeka.hr) i oglasnim pločama Grada Rijeke (prizemlje Titov trg 3 i Trpimirova 2). Na istoj web stranici i oglasnim pločama bit će objavljeno i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, i to najmanje 5 dana prije održavanja provjere. Kandidati su, uz prijavu na natječaj, obvezni priložiti: životopis,
dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome); kandidati koji su stručnu spremu stekli u inozemstvu trebaju priložiti rješenje o nostrifikaciji odnosno priznavanju inozemne kvalifikacije iz kojega je vidljivo koji je to stupanj i razina obrazovanja i s kojim je stupnjem, odnosno razinom obrazovanja to u Republici Hrvatskoj izjednačeno,
dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice),
presliku svjedodžbe o položenom državnom ispitu (ukoliko kandidati imaju položen državni ispit),
dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu odnosno e-radna knjižica koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, koja sadrži podatke o poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja),
dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje tri godine, koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
uvjerenje da se protiv kandidata ne vodikazneni postupak (ne starije od tri mjeseca),
vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona (izjavu nije potrebno ovjeravati).
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Grad Rijeka, Direkcija za opće i kadrovske poslove, 51000 Rijeka, Trpimirova 2/IV. Prijave se mogu dostaviti i osobno u Pisarnice Grada Rijeke, na adresi Titov trg 3 ili Trpimirova 2/III.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće razmatrati. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, dostavit će se o tome pisana obavijest.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
125455125
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.