Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 09.02.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.
Trenutno aktivne oglase pogledajte na www.posao.hr.

Referent/ica - računovodstveni/a referent/ica  HZZ OGLAS

Oglas je istekao
Poslodavac:
OPĆINA DUBRAVICA
Kategorija:
Mjesto rada:
Dubravica
Rok prijave:
09.02.2023.

O poslu

Mjesto rada:
DUBRAVICA, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Informatička znanja:
Potrebno poznavanje osnova informatike osnove korištenja računala u Windows okruženju
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; povećan opseg posla
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
OPĆINA DUBRAVICA
Kontakt:
pisana zamolba: Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica
e-mailom: [email protected]
Ostale informacije:
Na temelju odredbe članka 19. stavka 1. i članka 29. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19, dalje u tekstu: Zakon), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica objavljuje O G L A S za prijam u službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao u Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica, na određeno puno radno vrijeme od 6 (šest) mjeseci s mogućnošću produžetka za još 6 (šest) mjeseci, na radno mjesto REFERENT-RAČUNOVODSTVENI REFERENT – 1 izvršitelj/ica, uz obvezni probni rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca, radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao. Opći uvjeti za prijam u službu su:  punoljetnost,  hrvatsko državljanstvo,  zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima. Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne stručne uvjete za prijam u službu:  srednja stručna sprema ekonomsko-financijskog (računovodstvenog) usmjerenja - SSS  najmanje 1. (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima  položen državni stručni ispit  poznavanje rada na računalu  organizacijske sposobnosti  komunikacijske vještine U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona. Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke, odnosno radno iskustvo u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca te vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti u skladu sa posebnim propisima, sukladno članku 13. Zakona. Na oglas mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a izrazi koji se u ovom oglasu koriste za osobe, u muškom su rodu i odnose se ravnopravno na oba spola. Ravnopravno se mogu natjecati i kandidati koji su stekli i potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nemaju položen državni stručni ispit. Kandidat se prima na određeno puno radno vrijeme od 6 (šest) mjeseci s mogućnošću produžetka za još 6 (šest) mjeseci uz obvezni probni rad u trajanju od 2 mjeseca, sukladno čl. 28. Zakona. Za kandidate prijavljene na oglas čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas. Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koji se popunjava ovim oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru biti će navedeni na web-stranici Općine Dubravica www.dubravica.hr. Na oglasnoj ploči Općine Dubravica i na web-stranici www.dubravica.hr objavit će se vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti najmanje 5 (pet) dana prije održavanja provjere. Uz PISANU PRIJAVU na oglas kandidati su dužni istoj priložiti:  životopis (vlastoručno potpisan),  dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe/diplome),  dokaz o državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice), odnosno za osobe sa stranim državljanstvom ili osobe bez državljanstva dokaz o ispunjavanju uvjeta propisanih posebnim zakonom i prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose,  dokaze o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima: a) dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), b) dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima od najmanje 1. godine, koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (presliku ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,  ukoliko kandidati imaju položen državni stručni ispit dužni su dostaviti dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (presliku uvjerenja odnosno svjedodžbe),  uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za kaznena dijela iz čl. 15. stavka 1. Zakona, ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (izvornik ili ovjerena preslika),  vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN», broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19).  dokaz o poznavanju rada na računalu (presliku potvrde/svjedodžbe o položenom tečaju/predmetu informatike ili vlastoručno potpisanu izjavu danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću o poznavanju rada na osobnom računalu) Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik ili ovjerena preslika. Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po obavljenom izboru, a najkasnije uoči donošenja rješenja o prijmu u službu, čime dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti. Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu (čl. 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21), čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20)), dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze (potvrdu o priznatom statusu, ugovor, rješenje, odluku, uvjerenje i sl.) i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenog pisanog testiranja kandidata i provedenog intervju s istima, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo te to i dokazima dokazao. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to izvornikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog oglasa te dokazom iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sl.). U upravnim tijelima Općine Dubravica nije osigurana zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina sukladno čl. 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN br. 155/02, 47/10-Odluke Ustavnog suda RH br. U-I 1029/2007, 80/10, 93/11). Urednom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i njezina se prijava neće razmatrati. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, dostavit će se pisana obavijest. Prijave na oglas, s svim dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se na adresu: Općina Dubravica Povjerenstvo za provedbu Oglas Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica s obveznom naznakom «Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – REFERENT - RAČUNOVODSTVENI REFERENT – NE OTVARAJ» u roku od osam (8) dana od dana objave ovog oglasa pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Ovaj oglas objavljen je pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Ispostava Zaprešić dana 01.02.2023. godine.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
129761246
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.