Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 26.05.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Referent/ica - prometni redar  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OPĆINA PRIMOŠTEN
Kategorija:
Mjesto rada:
Primošten
Rok prijave:
26.05.2022.

O poslu

Mjesto rada:
PRIMOŠTEN, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Uvjeti na radnom mjestu:
Terenski rad
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; povećan opseg posla
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Vozački ispit:
Kategorija B
Poslodavac:
OPĆINA PRIMOŠTEN
Kontakt:
osobni dolazak: SV. JOSIPA 7 , PRIMOŠTEN
najava na telefon: 022 571900
pisana zamolba: SV. JOSIPA 7 , PRIMOŠTEN
Ostale informacije:
REPUBLIKA HRVATSKA ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIMOŠTEN JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL KLASA: 112-03/22-02/02 URBROJ: 2182/02-02-22-01 Primošten, 18. svibnja 2022. godine Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) u daljnjem tekstu ZSN, članka 13. stavka 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08, 69/17 ), čl. 25 Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“, broj: 4/21), čl. 4. Plana prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten (''Službeni vjesnik Općine Primošten'', broj 6/21) u skladu sa Pravilnikom o uvjetima za obavljanje poslova upravljanja prometom, nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila kada te poslove obavljaju jedinice lokalne samouprave te programu i načinu osposobljavanja službenika (''Narodne novine'', broj 67/08, 48/10, 74/11, 53/12) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten raspisuje OGLAS za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten referenta-prometni redar- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od šest (6) mjeseci uz obvezni probni rad od dva (2) mjeseca Na Oglas za prijam referenta – prometnog redara Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a izrazi koji se u ovom Natječaju koriste za osobe, u muškom su rodu i odnose se ravnopravno na oba spola. Kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati uvjete iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), odnosno opće uvjete za prijam u službu: - punoljetnost, - hrvatsko državljanstvo, - zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima. Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete za prijam u službu: srednja stručna sprema u četverogodišnjem trajanju,
položen državni stručni ispit ili bez položenog državnog stručnog ispita uz obvezu polaganja u zakonskom roku
završen program stručnog osposobljavanja (Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za upravljanje prometom te za poslove nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila),
položen vozački ispit B kategorije,
najmanje jedna godina radnog iskustva,
poznavanje rada na računalu Osim navedenih uvjeta, za prijam kandidata u službu ne smiju postojati zapreke iz članaka 15. i 16. istog Zakona. Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen stručni ispit, može biti primljena u službu pod uvjetom da u roku od godinu dana od prijema u službu položi stručni ispit. Kandidat/kandidatkinja se prima u službu uz obvezni probni rad od 2 (dva) mjeseca. Kandidati/kandidatkinje s liste prijavljenih koji ispunjavaju formalne uvjete propisane ovim oglasom uputit će se na testiranje i provjeru posebnih znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta iz ovog oglasa. Obavijest o vremenu održavanja testiranje biti će objavljena na web-stranicama Općine Primošten www.primosten.hr i na oglasnoj ploči Općine Primošten najmanje pet dana prije testiranja uz popis pravnih izvora za pripremanje kandidata/kandidatkinja za provjeru. Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći objavljeni su na web-stranicama Općine Primošten www.primosten.hr. Uz prijavu kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti:
životopis
dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice)
dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
ispis e-radne iskaznice, kao dokaz o radnom stažu,
potvrdu/svjedodžbu o završenom programu stručnog osposobljavanja za prometnog redara,
uvjerenje (ne starije od 3 mjeseca) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
svjedodžbu o položenom državnom stručnom ispitu/ako je položen (presliku). Urednom prijavom na oglas smatrat će se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo. Kandidat ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka) te dokaz da je nezaposlen (kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (''Narodne novine'', broj 121/17 i 98/19) dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor i sl.). Dodatne informacije za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene su na sljedećoj poveznici: https://www.gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/prednost-pri-zaposljavanju/403; k andidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statu su iz koje je vidljivo to pravo; k andidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog Natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor i sl.).
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na oglas. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa bit će obaviješteni o tome pisanim putem. Kandidat/kandidatkinja koji nije pristupio testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas. Postupak oglasa obuhvaća provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem i intervjuom. Na prethodnu provjeru znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kandidatkinja po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o rasporedu u službu. Prijave na oglas podnose se u roku od 8 (osam) dana od objave Oglasa putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Šibenik na adresu: Općina Primošten, Ulica sv. Josipa 7, 22 202 Primošten, uz oznaku: »Oglas za prijam u službu – referent – prometni redar – ne otvaraj«. O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
123516064
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.