Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 04.06.2024. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.
Trenutno aktivne oglase pogledajte na www.posao.hr.

Odgojitelj/odgojiteljica  HZZ OGLAS

Oglas je istekao
Poslodavac:
Dječji vrtić Slavuj
Kategorija:
Mjesto rada:
Strmec
Rok prijave:
04.06.2024.

O poslu

Mjesto rada:
STRMEC, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
3
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
Dječji vrtić Slavuj
Kontakt:
osobni dolazak: OBRTNIČKA 13,10434 STRMEC
pisana zamolba: Obrtnička 13,10434 Strmec
Ostale informacije:
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), čl. 5. i čl. 8. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Slavuj“, te članka 48. Statuta Dječjeg vrtića “Slavuj" donesenog 25.10.2013. godine, URBROJ: 238/27-72/13-73, Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta, KLASA: 601-02/21-02/02, URBROJ: 238/27-72-07-21-1. od dana 28.01.2021. godine, Statutarne Odluke o II. Izmjeni i dopuni Statuta, KLASA: 011-03/23-01/01 URBROJ: 238-29-178-07-23-1, od dana 23.03.2023. i Potpunog teksta Statuta od 23.03.2023. godine, KLASA: 011-03/23-01/02, URBROJ: 238-29-178-07-23-1, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Slavuj" dana 08.05.2024. godine, na svojoj 47. sjednici donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa u Dječjem vrtiću “Slavuj”, Strmec, te sukladno navedenoj odluci Dječji vrtić raspisuje
„NATJEČAJ“ za prijem u radni odnos: • Odgojitelj/ica 3 (tri) izvršitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme Početak rada od 01.09.2024. godine • Probni rad u trajanju od 60 dana
Uvjeti: • Kandidati moraju ipunjavati uvjete prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07, 94/13 98/19, 57/22 ), Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u Dječjem vrtiću ( „Narodne novine“, broj:133/97 ) te Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Slavuj”.
• Kandidati su dužni priložiti sljedeće isprave: 1. prijavu na natječaj 2. životopis (vlastoručno potpisan) 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome) 4. dokaz o državljanstvu (preslika) 5. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije HZMO-a), ne starije od datuma objave natječaja 6. dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od datuma objave natječaja i to: - uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( čl. 25., st.2.) - uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak ( čl. 25., st.4.) Sve tražene dokumente kandidati mogu dostaviti u preslici. Prije sklapanja ugovora o radu izabrani izvršitelji/ice dužni su dostaviti originale ili ovjerene preslike traženih dokumenata. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br: 121/17, 98/19, 84/21) , osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava prema sljedećem redoslijedu : a) dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskog branitelja bez oba roditelja ili bez roditeljske skrbi 1. c) hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata • d) član uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata • e) dragovoljac iz Domovinskog rata redoslijedom od duljeg prema kraćem vremenu sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske • f) hrvatski branitelj iz Domovinskog rata redoslijedom od duljeg prema kraćem vremenu sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske • g) dijete umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade • h) dijete umrlog dragovoljca iz Domovinskog rata, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade • i) dijete umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sa 100 dana borbenog sektora, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade • j) dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinkog rata, ako su roditelj i /ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona ili zajamčene minimalne naknade • k) dijete dragovoljca iz Domovinskog rata, ako su roditelj i/ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona ili zajamčene minimalne naknade • l) dijete hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sa 100 dana borbenog sektora, ako su roditelj i/ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona ili zajamčene minimalne naknade.
• Sukladno članku 103., stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br: 121/17, 98/19, 84/21) , da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta, osoba iz članka 102. stavaka 1. ‒ 3. ovoga Zakona koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužna je u prijavi pozvati se na ovo pravo na način da uz prijavu odnosno ponudu na javni natječaj, oglas ili u postupku zapošljavanja provedenom na drugi način priloži sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, oglasa ili u postupku zapošljavanja provedenom na drugi način te da priloži sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta :
• a) rješenje ili potvrdu o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka c) i e) do l) i članka 102. stavka 1. točaka c) i e) do l) ovoga Zakona te djeca hrvatskog branitelja bez oba roditelja ili bez roditeljske skrbi iz članka 101. stavka 1. točke a) i članka 102. stavka 1. točke a) ovoga Zakona) • b) dokaz o nezaposlenosti – potvrdu odnosno ispis elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu odnosno ispis elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ne stariji od mjesec dana (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona) • c) presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja, osim ako se radi o prvom zapošljavanju (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona) • d) dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, bez roditeljske skrbi • e) potvrdu poslodavca ili potvrdu odnosno ispis elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od mjesec dana, iz kojeg je vidljivo da je osoba iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona zaposlena na poslovima za koje je uvjet niži stupanj obrazovanja od onog koji ima (u slučaju iz članka 101. stavka 2. i članka 102. stavka 2. ovoga Zakona) • f) presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. ovoga Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka g) do l) i članka 102. stavka 1. točaka g) do l) ovoga Zakona) • g) potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se prijavljuju osobe iz članka 101. stavka 1. točaka e), f), i) i l) i članka 102. stavka 1. točaka e), f), i) i l) ovoga Zakona) • h) rodni list (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j), k) i l) i članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j), k) i l) ovoga Zakona) • i) rješenje ili potvrdu o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b) i d) i članka 102. stavka 1. točaka a), b) i d) ovoga Zakona) • j) smrtni list (u slučaju iz članka 101. stavka 1. točaka a), g) do i) i članka 102. stavka 1. točaka a), g) do i) ovoga Zakona). • Link na popis dokaza za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
• Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( „ Narodne novine“, broj: 157/13,152/14,39/18,32/20) uz prijavu na natječaj dužni su se pozvati na to pravo te, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i dokaz o invaliditetu ( članak 9. stavak 2. i 3.) te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca ( članak 9. stavak 18. i 19. ). • Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ( „ Narodne novine“, broj: 33/92,57/92,77/92,27/93,58/93, 02/94,76/94,108/95, 108/96,82/01,103/03,148/13,98/19 ) uz ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja dužni su priložiti dokaz o priznatom statusu prednosti, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca ( rješenje, ugovor, sporazum i slično..).
• Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja na temelju članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („ Narodne novine “ broj 84/21 ) dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju iz članka 49. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Link na popis dokaza za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju • https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf • Opis poslova i popis zadaća za traženo radno mjesto dostupno je u Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Slavuj“ objavljenom na mrežnoj stranici Vrtića.
Pisane prijave s traženom dokumentacijom, dostavljaju se poštom ili osobno od 27.05.2024. do 04.06.2024. na adresu: Dječji vrtić “Slavuj", Obrtnička 13, 10434 Strmec s naznakom: „za natječaj – odgojitelj/ica- na neodređeno “ Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se razmatrati. Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića. Obavijest o izboru kandidata biti će objavljena na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića “Slavuj”.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
143911356
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.