Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 09.07.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Odgojitelj/ica predškolske djece  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Dječji vrtić Miholjček
Kategorija:
Mjesto rada:
Mihovljan
Rok prijave:
09.07.2022.

O poslu

Mjesto rada:
MIHOVLJAN, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Dječji vrtić Miholjček
Kontakt:
osobni dolazak: MIHOVLJAN 49D
pisana zamolba: MIHOVLJAN 49D
Ostale informacije:
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine” br. 10/97, 107/07, 94/13 ,98/19 i 57/22) i članka 46. Statuta Dječjeg vrtića Miholjček (KLASA: 601-02/21-01/03, URBROJ:2211/07-21-20) i Odluke Upravnog vijeća od 29.06.2022. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Miholjček raspisuje N A T J E Č A J za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE - jedna (1) izvršitelj/ica - rad na određeno, puno radno vrijeme, zamjena za privremeno nenazočnog radnika. UVJETI za radno mjesto: prema člancima 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 , 98/19 i 57/22) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN broj 133/97) te Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Miholjček Uz vlastoručno potpisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju: životopis s opisom dosadašnjeg rada
dokaz o državljanstvu
dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje pribavljen za vrijeme natječaja
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju - ne starije od dana objave natječaja
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko djelo iz članka 25. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju - ne starije od trideset dana od objave natječaja
potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju -ne stariju od trideset dana od objave natječaja
U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova koje ispunjavaju propisane uvjete. Osobe koje ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat koji ostvaruje prednost prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21) mora se pozvati na to pravo te priložiti potpunu dokumentaciju. Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21) nalaze se na linku: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf (kopirati link) Kandidat koji ostvaruje prednost prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) mora se pozvati na to pravo te priložiti potpunu dokumentaciju. Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) nalaze se na linku: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf (kopirati link) Kandidat koji ostvaruje prednost u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom treba se pozvati na to pravo i mora dostaviti dokaz o invaliditetu. U skladu sa Uredbom EU 20167679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17.04.2016. te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/18) podnošenjem prijave na natječaj kandidati su izričito suglasni da daju privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola. Prijave s traženom dokumentacijom, dostaviti u zatvorenoj omotnici poštom ili osobno na adresu: DJEČJI VRTIĆ MIHOLJČEK, Mihovljan 49 D, 49252 Mihovljan S naznakom: „ZA NATJEČAJ – ODGOJITELJ/ICA DJEČJEG VRTIĆA MIHOLJČEK ZAMJENA ZA PRIVREMENO NENAZOČNOG RADNIKA “.Nepotpune, nepravodobne i prijave primljene elektronskim putem neće se razmatrati. Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se razgovor. O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni (putem e-mail-a) u roku od osam (8) dana od dana donošenja Odluke o izboru kandidata. Po dostavljenoj obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan dostaviti dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta (uvjerenje) i sanitarnu iskaznicu. Nedostavljanje traženih isprava smatra se odustankom od prijema na navedeno radno mjesto. Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Miholjček dana 01.07.2022. godine i na mrežnim stranicama Općine Mihovljan. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
124628118
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.