Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 08.12.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.
Trenutno aktivne oglase pogledajte na www.posao.hr.

Odgojitelj/ca predškolske djece  HZZ OGLAS

Oglas je istekao
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ GRDELIN
Kategorija:
Mjesto rada:
Postira
Rok prijave:
08.12.2023.

O poslu

Mjesto rada:
POSTIRA, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Informatička znanja:
Potrebno poznavanje osnova informatike word
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Zajednički smještaj
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ GRDELIN
Kontakt:
pisana zamolba: POLJEŽICE 4, 21410 POSTIRA
e-mailom: [email protected]
Ostale informacije:
Uvjeti prema: članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/98,107/07,94/13 i 57/22), Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV Grdelin i to: Poslove odgojitelja djece od navršenih šest mjeseci života do polaska u osnovnu školu može obavljati osoba koja je završila studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja, a koji može biti:
a) preddiplomski sveučilišni studij,
b) preddiplomski stručni studij,
c) studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima,
d) diplomski sveučilišni studij,
e) specijalistički diplomski stručni studij.
Probni rad: 90 dana
Uz vlastoručno potpisanu pisanu zamolbu ( navesti za koji se natječaj kandidat natječe) kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju, u presliku: životopis,
presliku dokaza o stručnoj spremi,
dokaz o položenom stručnom ispitu ( ukoliko ga kandidat posjeduje)
elektronički zapis od HZMO ne stariji od mjesec dana,
uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi postupak za kazneno djelo navedeno u čl. 25. Zakona, ne starije od dana objave natječaja,
uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi postupak za prekršaj naveden u čl. 25. Zakona, ne starije od dana objave natječaja,
potvrda Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene mjere iz članka 25. Zakona, ne starija od dana objave natječaja,
izjava kandidata o nepostojanju zapreka iz čl. 25. Zakona za prijem u radni odnos (vlastoručno potpisana),
dokaz o državljanstvu
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova predloženi kandidati su dužni dostaviti prije potpisivanja ugovora o radu.
U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova koje ispunjavaju propisane uvjete.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca. Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17,
98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13,
98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju
priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93,
58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.
Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.
Urednom prijavom smatra se prijava koja je potpisana, s točnom naznakom radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje, sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Obavijest o izboru s imenom izabranog kandidata bit će objavljena na oglasnoj ploči i web stranici Vrtića. Danom objave obavijesti o izboru svi kandidati se smatraju obaviješteni o ishodu natječajnog postupka, a Vrtić nije dužan vratiti natječajnu dokumentaciju prijavljenim kandidatima putem pošte. Kandidati koji se prijave na natječaj moći će svoju dokumentaciju osobno preuzeti u Vrtiću u roku od mjesec dana od dana objave obavijesti, a u protivnom će se natječajna dokumentacija uništiti. Iznimno, ako se na natječaj prijavi kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu isti se u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu sa izabranim kandidatom izvješćuje o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom s povratnicom.
Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Ustanove dana 29.11. 2023. godine i traje do 8.12. 2023. godine.
Prijave s traženom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici s naznakom “ZA NATJEČAJ“, potrebno je dostaviti poštom ili e- mailom i poštom na adrese: [email protected] ili Dječji vrtić „ Grdelin“, Polježice 4, 21410 Postira. Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
138745511
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.