Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 08.12.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.
Trenutno aktivne oglase pogledajte na www.posao.hr.

Odgajatelj/ica  HZZ OGLAS

Oglas je istekao
Poslodavac:
Centar za pružanje usluga u zajednici Lipik
Kategorija:
Mjesto rada:
Lipik
Rok prijave:
08.12.2023.

O poslu

Mjesto rada:
LIPIK, POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Uvjeti na radnom mjestu:
Terenski rad
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
Djelomično
Vozački ispit:
Kategorija B
Poslodavac:
Centar za pružanje usluga u zajednici Lipik
Kontakt:
osobni dolazak: TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1, LIPIK
pisana zamolba: Trg dr. Franje Tuđmana 1, Lipik
e-mailom: [email protected]
Ostale informacije:
Temeljem članka 253. i članka 259. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22), članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), Članka 16. st. 1. i 2. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN br. 16/18), Članka 39. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Lipik, Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN br. 40/14, 66/15, 56/20, 28/21, 144/21, 110/22), Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Centra za pružanje usluga u zajednici Lipik, te Suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, ravnatelj Centraraspisuje
J A V N I N A T J E Č A J
za obavljanje poslova i zadataka


1. ODGAJATELJ/ICA - 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme.

Uvjeti: završen specijalistički diplomski stručni studij ili preddiplomski i/ili diplomski stručni studij ili preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, psihologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, sociologije, filozofije, kineziologije, pedagogije, politologije, fonetike, teologije, ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, radne terapije ili završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili nastavnika u Republici Hrvatskoj ili mu je– za regulirane profesije – priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije u skladu s propisima kojima se regulira djelatnost i odobrenje za rad nadležne komore, a – za neregulirane profesije – priznata inozemna obrazovna kvalifikacija u skladu s propisima kojima se uređuju način i postupci vrednovanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija,
položen stručni ispit,
nepostojanje zapreka iz čl. 261. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22),
probni rad 6 mjeseci,
poznavanje rada na računalu,
položen vozački ispit za B kategoriju.

Rad se zasniva na neodređeno puno radno vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci. Kandidati su dužni uz pismenu prijavu i životopis priložiti dokaz o zadovoljavanju uvjeta iz natječaja.

Opis rada: skrb o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi prema opisu radnog mjesta i odgojnog rada i sukladno Pravilniku o mjerilima za pružanje socijalnih usluga. Za ovo radno mjesto nužna je sklonost timskom radu. Radno vrijeme je prijepodne, poslijepodne, noćni rad, vikendom, praznikom i blagdanom. Rad uključuje i prijevoz korisnika.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
- vlastoručno potpisanu zamolbu s numeriranim popisom priložene dokumentacije,
- vlastoručno potpisan životopis,
- presliku osobne iskaznice,
- presliku dokumenta o završenom obrazovanju,
- presliku dokumenta o položenom stručnom ispitu,
- presliku vozačke dozvole,
- uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od 30 dana.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu kandidat je dužan priložiti izvornike.Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te sve ostale dokaze i propisanu dokumentaciju kojima dokazuju prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 47. i 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.


Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19), odnosno člancima 47. i 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, odnosno člankom 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf


Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema posebnom zakonu imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.


Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Nepotpune, nepotpisane i nepravovremene prijave se neće razmatrati.
Prijavom na Natječaj kandidat daje privolu Centru za pružanje usluga u zajednici Lipik za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi povodom ovoga natječaja te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu na Objavu informacije o izabranoj i imenovanoj osobi koja se objavljuje na Internet stranici Doma ( www.centarzapruzanjeuslugauzajednicilipik.hr ), a koja uključuje ime i prezime odabranog kandidata, mjesto stanovanja te struku.
Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na ovaj Natječaj.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Poslodavac zadržava pravo provođenja testiranja (pismeno i/ili usmeno – intervju i/ili praktično) za sve kandidate koji ispunjavanju uvjete natječaja, ukoliko testiranje bude nužno za odabir kandidata. O načinu, pravnim i drugim izvorima iz kojih će se testiranje provesti, kao i o vremenu istog, kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Centra.


Poziv kandidatima za razgovor i moguće testiranje, uz naznaku termina, bit će objavljen na internetskoj stranici Centra: www.centarzapruzanjeuslugauzajednicilipik.hr .
Kandidat koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Dostavljena dokumentacija se prilaže u preslici i neće se vraćati. Prije sklapanja ugovora o radu kandidat je dužan priložiti izvornike.

Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena na internetskoj stranici Centra.

Prijave kandidata podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja putem elektroničke pošte [email protected] ili poštom ili osobno na adresu sjedišta ustanove:CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI LIPIK
Trg dr. Franje Tuđmana 1
34 551 LIPIK
uz naznaku: „za natječaj ne otvaraj“
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
138721218
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.