Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 02.12.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.
Trenutno aktivne oglase pogledajte na www.posao.hr.

Nastavnik/ica predmeta - čovjek, zdravlje i okoliš  HZZ OGLAS

Oglas je istekao
Poslodavac:
EKONOMSKA ŠKOLA ŠIBENIK
Kategorija:
Mjesto rada:
Šibenik
Rok prijave:
02.12.2023.

O poslu

Mjesto rada:
ŠIBENIK, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
3 sata tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
EKONOMSKA ŠKOLA ŠIBENIK
Kontakt:
pisana zamolba: Ekonomska škola Šibenik, Put gimnazije 64, 22000 Š
e-mailom: [email protected]
Ostale informacije:
EKONOMSKA ŠKOLA ŠIBENIK
ŠIBENIK
Klasa: 110-01/23-01/335
Urbroj: 2182-42-01-23-01
Šibenik, 24. studenoga 2023. god.
Temeljem 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 , 98/19, 64/20 i 151/22) i Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama („Narodne novine“ broj 25/2013, 72/2013, 151/2013, 9/2014, 40/2014, 51/2014, 77/2014, 83/2014, 87/2014, 120/2014, 147/2014, 151/2014, 11/2015), ravnatelj Ekonomske škole Šibenik raspisuje
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

Nastavnik/ca čovjek, zdravlje i okoliš – 1 radnik/ca / za neodređeno nepuno radno vrijeme / 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

1. Opći uvjeti: prema Zakonu o radu (NN, br. 93/14. , 127/17. , 98/19. , 151/22. i 64/23.) i općim propisima o radu.
2. Posebni uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10. –ispravak 90/11., 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi (NN 1/96 i 80/99, te kadrovski uvjeti propisani Nastavnim planovima i programima.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis,
diploma odnosno dokaz o vrsti i stupnju stečene stručne spreme,
dokaz o državljanstvu,
uvjerenje da nije pod istragom i da se ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom roka izdavanja ne starijom od 30 (trideset) dana i
elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Ekonomske škole Šibenik i oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završenog natječajnog postupka.
Kandidat koji bude izabran dužan je donijeti izvornike ili ovjerene preslike traženih isprava prije zaključivanja ugovora o radu.
U prijavi na natječaj kandidat mora navesti osobne podatke (osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno vrednovanja i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje).
Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se poštom ili neposredno na adresu EKONOMSKA ŠKOLA ŠIBENIK, Put gimnazije 64, 22 000 Šibenik, s naznakom „za natječaj“.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom natječaja.
Sukladno čl. 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08. i 69/17.) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti sve propisane dokaze prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17. , 98/19. i 84/21.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 ili
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf .
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ( NN br. 84/21.), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsimages//dokumneti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20Zakon%20o/20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR-pdf
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN. br. 157/13., 152/14. , 39/18. i 32/20 dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (NN br. 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. 148/13. i 98/19) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome kako je prestao radni odnos.
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune provesti će se procjena i vrednovanje.
Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti procjeni odnosno vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Ekonomskoj školi Šibenik jer se u protivnom smatra da su odustali od prijave na natječaj. Odredbe Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Ekonomskoj školi Šibenik dostupne su na mrežnoj stranici Ekonomske škole Šibenik, Šibenik pod „Propisi“.
Sadržaj i način, te vrijeme i mjesto procjene i vrednovanja kandidata koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavit će najmanje 5 (pet) dana prije dana određenog za procjenu i vrednovanje kandidata. Poziv će se dostaviti svakom kandidatu putem elektroničke pošte, te će se objaviti na mrežnoj stranici Ekonomske škole Šibenik pod „Natječaji“.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici Ekonomske škole Šibenik u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu Ekonomskoj školi Šibenik da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18.)
Natječaj je objavljen dana 24. studenoga 2023. godine, na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Ekonomske škole Šibenik, Šibenik i na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i traje do 2. prosinca_2023. godine.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
138654812
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.