Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 21.12.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.
Trenutno aktivne oglase pogledajte na www.posao.hr.

Doktor/doktorica medicine specijalist/specijalistica-doktor/doktorica medicine  HZZ OGLAS

Oglas je istekao
Poslodavac:
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
Kategorija:
Mjesto rada:
Cres
Rok prijave:
21.12.2023.

O poslu

Mjesto rada:
CRES, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Uvjeti na radnom mjestu:
Terenski rad
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; povećan opseg posla
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Vozački ispit:
Kategorija B
Poslodavac:
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
Kontakt:
pisana zamolba: F.Čandeka 6/a, Rijeka
e-mailom: [email protected]
Ostale informacije:
Opis poslova: organiziranje rada u timu hitne medicinske službe i koordiniranje radom ostalih članova tima te donošenje konačne odluke o cjelokupnom medicinskom postupku
provođenje mjera hitnog medicinskog zbrinjavanja na mjestu događanja (na terenu ili u prostorima Zavoda) te tijekom transporta u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu
određivanje dijagnostičkih postupaka, određivanje i primjenjivanje terapije, određivanje načina hitnog liječenja i provođenje
kontinuirano vršenje nadzora nad stanjem bolesnika, vrši monitoring srčanog ritma, krvnog tlaka, respiracije i oksigenacije te promptno dijagnostičko i terapijsko reagiranje na uočene promjene
suvereno vladanje postupcima reanimacije prema važećim smjernicama: uspostava dišnog puta mehanička ventilacija, uspostava venskog puta, uspostava intraosalnog puta, defibrilacija, primjena specifične medikamentozne terapije
briga o dostatnosti lijekova i sanitetskog materijala u liječničkoj torbi
uredno vođenje medicinske dokumentacije, u skladu sa propisima, na propisanim obrascima i u e- aplikaciji
sudjelovanje u radu pripravnosti u skladu s važećom Mrežom hitne medicine
sudjelovanje u edukaciji studenata i pripravnika zdravstvene struke
kontinuirano praćenje razvoja medicinskih znanosti te usavršavanje sukladno potrebama i uputama poslodavca
korištenje medicinske opreme koja mu stoji na raspolaganju u skladu s pravilima struke
profesionalnost uz poštivanje propisa i pravila struke te Kodeks medicinske etike i deontologije
odgovornost za zakonitost svog rada
obavljanje i drugih poslova iz svoje struke po nalogu neposrednog rukovoditelja i ravnatelja
odgovornost neposrednom rukovoditelju i ravnatelju

Na temelju odredbe čl. 30. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, a u svezi s odredbom čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22, 127/22, 58/23), ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu PGŽ, raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme radi osiguranja nadstandarda, za sljedeće radno mjesto:
DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST/DOKTOR MEDICINE - 1 izvršitelj, mjesto rada Primorsko-goranska županija i to u ispostavi Zavoda u Cresu.

Uvjeti: VSS – završen medicinski fakultet
odobrenje za samostalni rad izdano od Hrvatske liječničke komore (važeća licenca)
poznavanje rada na PC-u
vozačka dozvola B kategorije

Uz pisanu prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti: životopis
dokaz o državljanstvu – preslika osobne iskaznice ili domovnice
dokaz o stručnoj spremi – preslika diplome odnosno svjedodžbe o završenom obrazovanju
preslika odobrenja za samostalni rad izdano od nadležne komore – važeća licenca
dokaz o radnom stažu – elektronični zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO, iz koje je vidljivo razdoblje radnog iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja, ne starije od dana objave natječaja
dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom javnom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije sklapanja ugovora o radu, izabrani će kandidat na zahtjev Zavoda predočiti izvornik dokumentacije.
Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju tražanih uvjeta i o priznatom statusu, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti sve potrebne dokaze iz stavka 1. članka 49. istog Zakona dostupnim na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze o priznatom statusu osobe sa invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), dužan je uz prijavu na natječaj priložiti rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Izabrani kandidat će se pozvati da u primjerenom roku, a prije donošenja odluke o izboru, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, a u slučaju nedostavljanja traženih isprava u ostavljenom roku, smatrati će se da je odustao od prijave.
Prijavom na natječaj kandidati daju svoju privolu za prikupljanje, obradu i objavljivanje podataka u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje te privolu da se s natječajnom dokumentacijom postupa sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i drugim relevantnim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Zavod za hitnu medicinu PGŽ pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete ovog natječaja provesti testiranje (provjera znanja i sposobnosti, sklonost timskom radu, komunikacijske vještine, odgovornost i sl.), kao i provesti usmeni razgovor, o čemu će kandidati biti obaviješteni putem telefona.
Ako kandidat ne pristupi testiranju ili usmenom razgovoru smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj te se ista neće razmatrati.
Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima smatra se radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke ostvareno nakon stjecanja stručne spreme.
Pisane prijave na natječaj s obveznim prilozima, podnose se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Primorsko – goranske županije, Rijeka, Franje Čandeka 6/A, s naznakom “Natječaj za zasnivanje radnog odnosa” ili putem službene adrese elektroničke pošte Zavoda: [email protected] , u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
Do donošenja odluke o izboru, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni.
Obavijest o rezultatima natječaja objaviti će se na službenoj internetskoj stranici Zavoda za hitnu medicinu PGŽ, te kandidati/kandidatkinje neće biti pojedinačno pisano obaviještavani.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
138907257
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.