Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 20.01.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.
Trenutno aktivne oglase pogledajte na www.posao.hr.

Direktora/ica trgovačkog društva

Oglas je istekao
Poslodavac:
Kategorija:
Mjesto rada:
Šibenik
Rok prijave:
20.01.2022.

O poslu

Opis radnog mjesta:
CESTE ŠIBENIK, d.o.o.
Šibenik, Velimira Škorpika 27
OIB: 26591133102
NADZORNI ODBOR
Ur.broj: 03-2-5089/2021.
Šibenik, 14. 12. 2021.

Temeljem članka 22. Izjave o osnivanju trgovačkog društva ''Ceste Šibenik'' d.o.o. /potpuni tekst/ od 27. srpnja 2012. godine i Odluke o raspisivanju Javnog natječaja, Ur.broj: 03-2-5088/21, Nadzorni odbor trgovačkog društva Ceste Šibenik, d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo), na 3. sjednici održanoj dana 9. i 14. prosinca 2021. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje direktora/ice trgovačkog društva
CESTE ŠIBENIK, d.o.o., Šibenik – 1 (jedan) izvršitelj
na razdoblje od 4 godine

Kandidat/inja za direktora/icu trgovačkog društva CESTE ŠIBENIK, d.o.o., Šibenik, Velimira Škorpika 27, OIB: 26591133102, osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima (''Narodne novine'' broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13, 110/15, 40/19) mora ispunjavati i sljedeće uvjete:
1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij odgovarajuće struke, odnosno studij kojim je stečena tražena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su ranije bili na snazi,
2. najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci,
3. nepostojanje okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima:
- da kandidat/kinja nije kažnjen/a za kazneno djelo zlouporabe stečaja, zlouporabe u postupku stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakonika Republike Hrvatske i to za vrijeme od pet godina od pravomoćnosti presude kojom je osuđen/a, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne,
- da kandidatu/kinji nije izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja Društva za vrijeme dok traje ta zabrana,
4. da priloži prijedlog Plana i programa poslovanja i razvoja Društva za mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine,
5. nepostojanje pravomoćnog rješenja nadležnog suda o provođenju istrage, nepostojanje potvrđene optužnice, presude o izdavanju kaznenog naloga te nepostojanje nepravomoćne presude.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, u kojoj se navode osobni podaci podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona i e-mail) kandidat/inja je dužan/na priložiti:
- životopis u kojem će se, u skladu s dostavljenim dokazima, obrazložiti ispunjavanje uvjeta iz natječaja,
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s točkom 1. uvjeta ovog natječaja – izvornik ili presliku diplome, a kandidat koji je odgovarajući stupanj obrazovanja stekao izvan Republike Hrvatske dužan je dostaviti izvornik/presliku diplome zajedno s prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni jezik i potvrdu o priznatoj visokoškolskoj kvalifikaciji od nadležnog tijela ili agencije Republike Hrvatske,
- presliku domovnice ili osobne iskaznice,
- dokaz o traženom radnom iskustvu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidno da kandidat/inja ima pet godina radnog iskustva na poslovima u odgovarajućem stupnju stručne spreme),
- uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata/kinje nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donijeta nepravomoćna presuda, koje ne smije biti starije od 30 dana od dana podnošenja prijave, pribavljeno preko sustava e-Građani ili od nadležnog suda,
- izjavu kandidata ovjerenu kod javnog bilježnika, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, koja ne smije biti starija od 30 dana od dana podnošenja prijave,
- Prijedlog Plana i programa poslovanja i razvoja Društva za mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine.

Prednost pri odabiru ima onaj kandidat/inja koji ima najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima.
Direktor/ica trgovačkog društva Ceste Šibenik, d.o.o. iz Šibenika imenuje se na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine.
Ovaj Javni natječaj objavit će se na službenim internetskim stranicama Šibensko-kninske županije www.sibensko-kninska-zupanija.hr, službenim internetskim stranicama trgovačkog društva Ceste Šibenik, d.o.o. www.ceste-sibenik.hr, u dnevnom listu Slobodna Dalmacija i Jutarnji list te na portalu MojPosao i posao.hr.

Kandidat/inja koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu (Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom). Prednost u odnosu na ostale kandidate/inje ostvaruje samo pod jednakim uvjetima.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune biti će pozvani na razgovor u Ceste Šibenik, d.o.o., o čemu će biti pravovremeno obaviješteni. Na osnovu razgovora s kandidatima, osim radnog iskustva, radnog iskustva u organiziranju i vođenju poslova, komunikacijskih vještina i sklonosti timskom radu, posebno će se ocijeniti Plan i program poslovanja i razvoja Društva za mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine.
Za kandidata/inju koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao/la prijavu na Javni natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom/injom.
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Po završetku Javnog natječaja, kandidati/inje će na e-mail adrese biti obaviješteni o rezultatima.

Prijavom na ovaj natječaj kandidati/inje daju suglasnost da Društvo sve njihove osobne podatke dostavljene u prijavi prikuplja, obrađuje, koristi i evidentira u svrhu provedbe postupka izbora na radno mjesto direktora/ice, te da po okončanju postupka čuva njihove prijave sukladno zakonskim odredbama.

Prijave na natječaj, zajedno s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, podnose se u zatvorenoj omotnici (poštom preporučeno ili osobnom dostavom na urudžbeni zapisnik) u roku od 30 (trideset) dana od dana objave natječaja u dnevnom listu Slobodna Dalmacija i Jutarnji list, te na portalu MojPosao i posao.hr, na adresu: CESTE ŠIBENIK, d.o.o., 22 000 Šibenik, Velimira Škorpika 27, Nadzorni odbor, s naznakom:

"Prijava na Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice trgovačkog društva CESTE ŠIBENIK, d.o.o., Šibenik – NE OTVARATI."
Vrsta posla:
rad na određeno vrijeme

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:
Fakultet
Potrebno radno iskustvo:
pet godina