Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 11.10.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Defektolog/logoped m/ž  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA MARKA MARULIĆA
Kategorija:
Mjesto rada:
Sinj
Rok prijave:
11.10.2022.

O poslu

Mjesto rada:
SINJ, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
Radno vrijeme:
28 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA MARKA MARULIĆA
Kontakt:
osobni dolazak: VLADIMIRA NAZORA 4, 21230 SINJ
pisana zamolba: Vladimira Nazora 4, 21230 Sinj
e-mailom: [email protected]
Ostale informacije:
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17, 68/18. i 64/20.) i članka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u.z.ravnatelja Osnovne škole Marka Marulića, Sinj, raspisuje N A T J E Č A J za radno mjesto 1. Stručni suradnik defektolog-logoped – 1 izvršitelj/ica, rad na neodređeno nepuno radno vrijeme ( 28 sati ukupnih radnih obveza tjedno ) Mjesto rada: ­­­­­­­­­­­­­­­­­Osnovna škola Marka Marulića Sinj Osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispuniti uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17, 68/18. i 64/20.) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ( NN br.6/19. i 75/20.) Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova ( NN br. 82/08. i 69/17.) Prijava mora sadržavati: - osobno ime - adresu stanovanja, - broj telefona odnosno mobitela - po mogućnosti e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno vrednovanja - naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: - životopis - diplomu odnosno dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja - dokaz o državljanstvu - uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana od dana objavljivanja natječaja ) - potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podatcima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatima nakon završenog natječajnog postupka. Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici od strane javnog bilježnika prema Zakonu o javnom bilježništvu. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Najkasnije do isteka roka od tri ( 3 ) radna dana od isteka roka za podnošenje prijave na natječaj, Povjerenstvo će na javno dostupnoj mrežnoj stranici Škole http://os-mmarulica-sinj.skole.hr/ u izborniku „ZAPOŠLJAVANJE“ podizborniku „ NATJEČAJI“ objaviti način procjene, odnosno testiranja kandidata te pravne i druge izvore za pripremu kandidata ako se testiranje provodi o poznavanju propisa. Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete iz natječaja, Povjerenstvo će pozvati na procjenu odnosno testiranje u roku od najmanje pet ( 5 ) dana prije dana određenog za procjenu, odnosno testiranje prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u izborniku „ZAPOŠLJAVANJE“. U pozivu će biti navedeni datum, vrijeme i mjesto procjene testiranja odnosno vrednovanja kandidata te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata ako se testiranje provodi o poznavanja propisa. Poziv će se dostaviti putem elektroničke pošte na e-mail kandidata i bit će objavljen na mrežnoj stranici Škole u izborniku „ ZAPOŠLJAVANJE „ podizborniku „ NATJEČAJI“. Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu i ispunjava uvjete iz natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Marka Marulića, Sinj koji je dostupan na mrežnim stranicama Škole. Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj. Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu Osnovnoj školi Marka Marulića,Sinj da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18.). O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici Osnovne škole Marka Marulića, Sinj http://os-mmarulica-sinj.skole.hr/ u izborniku „ZAPOŠLJAVANJE“, podizborniku „ NATJEČAJI“, u roku 15 dana od dana sklapanja ugovora s izabranim kandidatom. Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Marka Marulića, Sinj , mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili zemaljskom poštom na adresu Osnovna škola Marka Marulića, Sinj, Vladimira Nazora 4, 21 230 Sinj ili elektroničkom poštom na e-mail adresu Škole s naznakom „za natječaj – stručni suradnik defektolog-logoped“. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Natječaj je objavljen dana 3. listopada 2022. godine, na mrežnoj stranici i Osnovne škole Marka Marulića, Sinj http://www.os-mmarulica-sinj.skole.hr u izborniku „ZAPOŠLJAVANJE“, podizborniku „NATJEČAJI“, i na oglasnoj ploči te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Sinju i traje do 11. listopada 2022. godine.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
126970770
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.