Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 07.12.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.
Trenutno aktivne oglase pogledajte na www.posao.hr.

6. djelatnik/ca na tekućem održavanju - vodoinstalater/ka  HZZ OGLAS

Oglas je istekao
Poslodavac:
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Kategorija:
Mjesto rada:
Zagreb
Rok prijave:
07.12.2023.

O poslu

Mjesto rada:
ZAGREB
Broj traženih radnika:
2
Razina obrazovanja:
Srednja škola 3 godine
Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Kontakt:
pisana zamolba: BRANIMIROVA 4, 10000 ZAGREB
Ostale informacije:
Temeljem članka 138. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. 92/05, 142/06, 770/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15-USRH, 61/17, 70/19, 98/19, 141/22) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 78/17 i 89/19), te odobrenja Ministarstva pravosuđa i uprave Klasa: 112-01/23-01/955, Urbroj: 514-08-01-02/04-23-02 od 21. kolovoza 2023. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zagrebačka, ponovno raspisuje OGLAS za prijam namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu zagrebačku 6. SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA SLUŽBA MATERIJALNO-FINANCIJSKIH POSLOVA ODJEL USLUŽNIH POSLOVA djelatnik na tekućem održavanju-vodoinstalater - 2 izvršitelja/ice Stručni uvjeti: - srednja strukovna škola –vodoinstalater Opis poslova: Kontrolira i preventivno održava instalacije, mokre čvorove, hidrantsku mrežu i predlaže dogradnju, poboljšanje, zamjene; otklanja kvarove; održava odvodne sisteme otpadnih voda; izrađuje nove instalacije. Na oglas se mogu prijaviti punoljetne osobe oba spola. Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani člankom 48. Zakona o državnim službenicima, a ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 49. Zakona o državnim službenicima Namještenici se primaju u državnu službu na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca. U prijavi na oglas obavezno se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti e-adresa),redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Obrazac prijave na oglas nalazi se na web stranici Policijske uprave zagrebačke https://zagrebacka-policija.gov.hr Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Uz prijavu kandidati/tkinje dužni su priložiti: - životopis, - presliku svjedodžbe o završenoj srednjoj stručnoj spremi odnosno svjedodžbe za radno mjesto za koje je kao uvjet predviđena osnovna škola ili niža stručna sprema (osoba koja je obrazovanje završila u inozemstvu dužna je dostaviti i dokaz o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije) - dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruju takva prava Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat/kinja predočit će izvornik. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu te koja je potpisana. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest na adresu elektroničke pošte koju je naznačila u prijavi ili na kućnu adresu. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/2017, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, br. 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Pozivamo sve kandidate koji su osobe s invaliditetom, ukoliko im je potrebna razumna prilagodba prilikom provođenja intervjua, da potrebu za prilagodbom navedu u svojoj prijavi na javni natječaj i da se, nakon podnošenja prijave na javni natječaj obrate porukom na e-mail [email protected] radi pravovremenog osiguranja odgovarajuće prilagodbe. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/a je priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine. Postupak po oglasu provodi Komisija za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) koju imenuje potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete i čije prijave su pravodobne i potpune te s tim kandidatima obavlja razgovor (intervju). Obavijest osobama koje se ne smatraju kandidatima prijavljenim na oglas, bit će poslana elektroničkim putem ili na kućnu adresu. Vrijeme i mjesto održavanja razgovora objavit će se na web stranici Policijske uprave zagrebačke https://zagrebacka-policija.gov.hr i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr najkasnije pet dana prije dana određenog za razgovor (intervju). Za osobu koja ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukla prijavu na oglas te se neće smatrati kandidatom. Podaci o plaći i opis poslova objavit će se na web stranici Policijske uprave zagrebačke https://zagrebacka-policija.gov.hr istovremeno s objavom oglasa. Izabrani kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, a nedostavljanje traženih isprava smatra se odustajanjem od prijma u državnu službu. O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr i web stranici Policijske uprave zagrebačke https://zagrebacka-policija.gov.hr Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave. Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku 8 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama, na adresu: POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA Služba za pravne poslove i ljudske potencijale Zagreb, Branimirova 4 s naznakom “oglas za prijam namještenika“ Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne postignu zadovoljavajuće rezultate na intervjuu, provedba postupka po ovom oglasu će se obustaviti.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
138760236
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.