Što kad poslodavac ne isplaćuje plaću? Kako postupiti?

U posljednje vrijeme sve je više primjera da radnici rade mjesecima bez isplaćene plaće. Poslodavci obećavaju plaću 'sutra' dok računi stižu na naplati već danas. Koje su mogućnosti i prava radnika u takvim slučajevima?

Prema Zakonu o radu poslodavac je obvezan u radnom odnosu radniku dati posao te mu za obavljeni rad isplatiti plaću. Ako kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu nije drukčije određeno, plaća i naknada plaće za prethodni mjesec isplaćuje se najkasnije do petnaestog dana u idućem mjesecu, piše Pametna kuna.

Poslodavac koji na dan dospjelosti ne isplati plaću ili je ne isplati u cijelosti, dužan je pak do kraja mjeseca u kojem je dospjela isplata plaće dostaviti obračun iznosa koji je bio dužan isplatiti. Obračuni plaće po Zakonu o radu smatraju se ovršnim ispravama, što znači da se temeljem te isprave (obračuna plaće) može pokrenuti ovršni postupak radi prisilne naplate plaće.

Ovršni postupak pokreće se pred nadležnim sudom. Kako se plaćom u smislu odredbi Zakona o radu smatra plaća u bruto iznosu, potrebno je u ovršnom postupku zahtijevati naplatu bruto iznosa plaće. Zaposlenik ima pravo potraživati i zateznu kamatu na neisplaćenu plaću, te u tom slučaju kamata teče od dospijeća svakog pojedinačnog iznosa plaće pa do isplate.

Pametna kuna savjetuje da u vidu valja imati odredbu čl.135. Zakona o radu, po kojem potraživanja iz radnog odnosa zastarijevaju za tri godine.

Ukoliko poslodavac ne dostavi obračun iznosa koji je bio dužan isplatiti, odnosno obračun plaće, to predstavlja najteži prekršaj poslodavca (čl. 294. st. 1. toč. 51. Zakona o radu) za koji je zapriječena novčana kazna od 61.000 kn do 100.000 kn (kao pravnoj osobi). Poslodavcu kao fizičkoj osobi zapriječena je pak novčana kazna od 7.000 kn do 10.000 kn.

Inače, inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o radu i na temelju njega donesenih propisa obavlja tijelo državne uprave nadležno za poslove inspekcije rada.

net.hr

Srijeda, 29.09.2010.