Ugovor o djelu

Kako zaposliti umirovljenika? Što je s njegovim pravima, davanjima, porezima?

Prema čl.209.st.1.toč.15. Zakona o doprinosima na primitke umirovljenika, koji se smatraju drugim dohotkom, ne obračunavaju se obvezni doprinosi (mirovinsko osiguranje i zdravstveno osiguranje). Poslodavac koji je sklopio ugovor o djelu sa umirovljenikom obračunava samo porez od 25 % plus odgovarajući prirez.

Prava umirovljene osobe ostaju ista

Umirovljeniku, koji ostvaruje naknadu temeljem Ugovora o djelu prema čl.90. Zakona o mirovinskom osiguranju ne obustavlja se mirovina. To znači da može nesmetano obavljati određene poslove prema Ugovoru o djelu bez gubitka svojih zajamčenih umirovljeničkih prava.

U nastavku možete vidjeti kratki izračun obveza na primitak prema Ugovoru o djelu (u slučaju kada je umirovljenik iz Zagreba):

Bruto primitak 1.843,97

Doprinos za MIO 0

Porez i prirez (25% + 18 %) 543,97

Neto isplata 1.300,00

Doprinos za ZO 0

Ukupan trošak poslodavca 1.843,97

Izvješća koja moraju sastaviti isplatitelji drugog dohotka za umirovljenika su slijedeća:

• Obrazac IDD (čl.76.76.c Pravilnika) – sadrži podatke o obračunu i uplati poreza i prireza. Obrazac sastavljamo i dostavljamo Poreznoj upravi za izvještajni mjesec do 15.u mjesecu za prethodni mjesec.
• Obrazac ID-1 (čl.78.Pravilnika), koji sastavljamo istekom poreznog razdoblja te podnosimo Poreznoj upravi prema mjestu isplatitelja dohotka do 31.siječnja tekuće godine.
• Potvrda o isplaćenom primitku, dohotku te uplaćenom porezu i prirezu po odbitku (čl.79.Pravilnika), a dostavlja je isplatitelj dohotka primatelju dohotka i to na kraju godine.

Isplata primitka prema Ugovoru o djelu


Primici ostvareni temeljem ugovora o djelu isplaćuju se isključivo...

Cijeli članak pročitajte na profitiraj.hr

Četvrtak, 14.10.2010. / Filip Jelić, profitiraj.hr