Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 08.12.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Zdravstveni voditelj/zdravstvena voditeljica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Dječji vrtić Osijek
Kategorija:
Mjesto rada:
Osijek
Rok prijave:
08.12.2020.

O poslu

Mjesto rada:
OSIJEK, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Dječji vrtić Osijek
Kontakt:
pismena zamolba: Vijenac I. Meštrovića 7, 31 000 Osijek
Ostale informacije:
DJEČJI VRTIĆ OSIJEK Vijenac Ivana Meštrovića 7 31000 Osijek Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osijek objavljuje NATJEČAJ za prijem zdravstvenog voditelja/ice na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca Za prijam u radni odnos zdravstvenog voditelja kandidati moraju ispunjavati, osim općih uvjeta, uvjete propisane člankom 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97). . Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos: VŠS – završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, ili stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima ili -VSS – završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij sestrinstva -položen stručni ispit Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos: 1. punoljetnost 2. hrvatsko državljanstvo 3. zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta - Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru. 4. radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07 i 94/13). Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta za prijam u radni odnos kandidati moraju priložiti sljedeće dokumente: životopis (vlastoručno potpisan),
presliku osobne iskaznice,
presliku diplome,
preslika svjedodžbe o položenom stručnom ispitu
elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
kao dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju dostavljaju se sljedeći dokumenti (ne stariji od 6 mjeseci).
a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema članku 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju b) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema članku 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju c) potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25. stavak 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Dječji vrtić Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim propisima RH dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravio, priložiti propisane dokaze o tom pravu te ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Nezaposlene osobe iz članka 102. stavak 1., redoslijedom točke a) do točke k), odnosno zaposlene osobe iz stavka 2. iste odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17. ), osim traženih dokaza o ispunjavanju uvjeta ovog natječaja, u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, prijavi su obvezni priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dostupne na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) dužni su da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 9. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu ovog natječaja. Prijave se podnose preporučeno poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici, u sjedište Dječjeg vrtića Osijek, u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu DJEČJI VRTIĆ OSIJEK, Vijenac Ivana Meštrovića 7, 31000 Osijek, s naznakom «NE OTVARAJ - za natječaj zdravstveni voditelj/ica. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje Ravnatelj Dječjeg vrtića Osijek. Povjerenstvo utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete. Svi kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja, bit će pozvani na pisano testiranje koje će provoditi Povjerenstvo Dječjeg vrtića Osijek. Nakon provedenog testiranja provest će se intervju sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja. Pisano testiranje Dječjeg vrtića Osijek će se obavljati iz sljedećih područja: 1. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20) 2. Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima („Narodne novine“ broj 105/02, 55/06 i 121/07) 3. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (“Narodne novine” br. 63/2008 i 90/10). 4. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj: 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)
Kandidat koji ne pristupi pisanim provjerama znanja smatra se da je povukao prijavu za natječaj. Na web stranici Dječjeg vrtića Osijek www.vrticiosijek.hr objavit će se popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te vrijeme održavanja pisanih testiranja tri dana prije održavanja provjere znanja i sposobnosti. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
110333680
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.