Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 04.07.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Vozač/ica-dostavljač/ica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU
Kategorija:
Mjesto rada:
Zagreb-Novi Zagreb
Rok prijave:
04.07.2022.

O poslu

Mjesto rada:
ZAGREB-NOVI ZAGREB
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU
Kontakt:
osobni dolazak: TURININA ULICA 3, ZAGREB
pisana zamolba: TURININA ULICA 3, ZAGREB
Ostale informacije:
Na temelju članka 138. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19, dalje: ZDS), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa i uprave, Klasa: 119-03/22-04/43, Urbroj: 514-08-03-02-01/05-22-31 od 26. svibnja 2022. godine, Općinski sud u Novom Zagrebu raspisuje OGLAS za prijam namještenika na neodređeno vrijeme Odjeljak za pomoćno tehničke poslove namještenik III vrste, vozač/ica-dostavljač/ica - 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti: - srednja stručna sprema tehničke, prometne, upravne ili birotehničke struke ekonomske ili trgovačke odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke - položen ispit za vozača B kategorije
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, propisane odredbama članka 48. ZDS-a. Ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 49 ZDS-a. Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola. Namještenici se primaju uz obavezan probni rad od dva mjeseca. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave – osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, te po mogućnosti e-mail adresa i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Uz prijavu na oglas, kandidati/kinje su dužni priložiti: – životopis, – dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice), – dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika školske svjedodžbe), – dokaz o položenom vozačkom ispitu "B" kategorije (preslika vozačke) – preslik rješenja ili potvrdu o priznatom statusu – kao dokaz prava prednosti pri zapošljavanju, ako se kandidat na njega poziva. Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik istih. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu: Općinski sud u Novom Zagrebu, Turinina 3, Zagreb, s naznakom: »Prijava na oglas – radno mjesto vozač/ica-dostavljač/ica, 7 Su-284/2022. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na oglas, o čemu mu/joj se dostavlja pisana obavijest elektroničkom poštom ili poštom. Obavijest o vremenu i mjestu održavanja razgovora (intervjua) biti će objavljena najmanje 5 (pet) dana prije na web stranici Općinskog suda u Novom Zagrebu (https://sudovi.hr/osnzg) pod nazivom "Zapošljavanje". Kandidat/kinja koji nije pristupio/la razgovoru smatra se da je povukao/la prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom/kinjom. Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama, prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 33/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine. Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz napomenu da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustajanjem od prijave na oglas. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Općinski sud u Novom Zagrebu. Oglas se objavljuje u Narodnim novinama, na web stranici Općinskog suda u Novom Zagrebu https://sudovi.hr/osnzg, na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave mpu.gov.hr te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, objavit će se na web stranici tijela koje je raspisalo oglas, istovremeno s objavom oglasa. Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednica Općinskog suda u Novom Zagrebu. Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na oglas koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s liste upućuje na razgovor s Komisijom (intervju). Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la na razgovor (intervju) više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku. Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na intervjuu, predsjednica Općinskog suda u Novom Zagrebu će obustaviti postupak po ovom oglasu. O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (mpu.gov.hr) kao i na web-stranici Općinskog suda u Novom Zagrebu (https://sudovi.hr/osnzg) Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (mpu.gov.hr.) Osobni podaci kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo radi provođenja oglasnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
124452334
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.