Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 03.10.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Voditelj/ica računovodstva  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
ŠUMARSKA I DRVODJELJSKA ŠKOLA KARLOVAC
Kategorija:
Mjesto rada:
Karlovac
Rok prijave:
03.10.2020.

O poslu

Mjesto rada:
KARLOVAC, KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
2 godine
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
ŠUMARSKA I DRVODJELJSKA ŠKOLA KARLOVAC
Kontakt:
pismena zamolba: VATROGASNA CESTA 4, 47000 KARLOVAC
Ostale informacije:
Opis poslova: voditelj/ica računovodstva, organizira i vodi računovodstvene i knjigovodstvene poslove.
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17., 68/18, 98/19., i 64/20), odredaba Pravilnika o radu Šumarske i drvodjeljske škole Karlovac i odredaba Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Šumarskoj i drvodjeljskoj školi Karlovac, ravnatelj Šumarske i drvodjeljske škole Karlovac raspisuje: NATJEČAJ za radno mjesto VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA – 1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme (40 sati tjedno),određeno do povratka na rad odsutne radnice, uz uvjet probnog rada dva mjeseca Mjesto rada: Šumarska i drvodjeljska škola, Karlovac, Vatrogasna cesta 5 Uvjeti koje kandidat treba ispuniti za radno mjesto voditelja računovodstva:
1. stručna sprema: završen diplomski sveučilišni studij ekonomske struke ili diplomski specijalistički stručni studij ekonomske struke ili visoka stručna sprema ekonomske struke stečena prema ranijim propisima
2. dvije godine radnog staža na računovodstvenim poslovima Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti: životopis dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice ili putovnice) diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – ne starije od 30 dana od dana objave natječaja, dokaz nadležnog suda da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi- ne starije od 30 dana od dana objave natječaja U prijavi na natječaj kandidat navodi osobne podatke (osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresu) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat će predočiti na uvid izvornike ili ovjerene preslike. Svi kandidati prilažu i pisanu Privolu koja se nalazi na mrežnoj stranici škole. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti sve propisane dokaze prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17. i 98/19) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, dokaz o invaliditetu te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum). Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine br.33/92., 57/92, 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94, 108/95., 108/96., 82/01., 103/03, 148/13. i 98/19) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata, izjavu da do sada nije koristio pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi, te dokaz o tome kako je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum). Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br.82/08. i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe. Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Šumarske i drvodjeljske škole Karlovac, te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se poštom ili neposredno na adresu: Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac, Vatrogasna cesta 5, 47000 Karlovac, s naznakom „Za natječaj“. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja ne podnese pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja. Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune provest će se procjena kandidata prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Šumarskoj i drvodjeljskoj školi Karlovac, a koji je dostupan na mrežnim stranicama škole. Područja procjene, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za provjeru biti će naznačenu u pozivu za procjenu koji će biti objavljen na mrežnim stranicama Škole poveznica: http://www.ss-sumarskaidrvodjeljska-ka.skole.hr Vrijeme i mjesto održavanja procjene biti će objavljeno na mrežnim stranicama škole najmanje tri (3) dana prije dana određenog za održavanje procjene s napomenom da se kandidati neće posebno pozivati, te ukoliko ne pristupe procjeni, smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Šumarske i drvodjeljske škole Karlovac u roku 8 dana od dana donošenja odluke o izboru. Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu Šumarskoj i drvodjeljskoj školi Karlovac da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br.42/18). Kandidati natječaja daju privolu Šumarskoj i drvodjeljskoj školi da može objaviti na mrežnoj stranici škole ime i prezime kandidata natječaja u pozivu za testiranje kandidata, pozivu na razgovor (intervju) s Povjerenstvom i na rang listi o rezultatima natječaja. Privola je objavljena na mrežnoj stranici škole http://www.ss-sumarskaidrvodjeljska-ka.skole.hr u rubrici pod nazivom Natječaji za radna mjesta, podrubrici Privola kandidata Natječaj je objavljen dana 25.09.2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Šumarske i drvodjeljske škole poveznica http://www.ss-sumarskaidrvodjeljska-ka.skole.hr te na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i traje do 03.10.2020. godine.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
109070882
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.