Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 07.10.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Voditelj/ica odsjeka za javnu nabavu i tehničke poslove  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Kategorija:
Mjesto rada:
Karlovac
Rok prijave:
07.10.2022.

O poslu

Mjesto rada:
KARLOVAC, KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
4 godine
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Kontakt:
pisana zamolba: Ambroza Vraniczanya 4,47 000 Karlovac
Ostale informacije:
KLASA: 112-03/22-01/4 URBROJ: 2133-01/03-22-1 Karlovac, 28. rujna 2022. godine Na temelju članaka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), pročelnik Ureda župana Karlovačke županije raspisuje OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme (radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice) u Ured župana Karlovačke županije – Odsjek za javnu nabavu i tehničke poslove na radno mjesto Voditelj Odsjeka za javnu nabavu i tehničke poslove (1 izvršitelj/izvršiteljica) uz obvezni probni rad od 2 mjeseca. Posebni uvjeti za prijam u službu propisani člankom 14. Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije br. 53/20, 66/20, 8/21, 35/21, 47/21) su: magistar struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke,
najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
položen državni stručni ispit,
položen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave,
poznavanje rada na PC-u.
Osim navedenih kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Na ovaj oglas za prijam u službu u Ured župana Karlovačke županije se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca, vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti te radno iskustvo ostvareno obavljanjem poslova u međunarodnim organizacijama na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke. Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti izabrana, pod uvjetom da ispit položi u zakonskom roku. S kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima oglasa bit će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas i ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Na web stranici Karlovačke županije ( www.kazup.hr ) navesti će se opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Karlovačke županije objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere. U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela te adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koji se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Uz pisanu prijavu s naznakom za koje radno mjesto se podnosi prijava kandidati obavezno prilažu: životopis
dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
rješenje o priznavanju inozemne školske kvalifikacije – ako je potrebno*
dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe)
dokaz o znanju rada na računalu (preslika uvjerenja, certifikata, potvrda, svjedodžba ili potpisana izjava kandidata)
dokaz o dosadašnjem radnom stažu (ne starije od 30 dana od posljednjeg dana roka za podnošenje prijava) - elektronički zapis (e-radna knjižica, u slučaju da je zahtjev podnesen u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ili Potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji el.zapis/potvrda, između ostalih podataka, mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu, mjestu rada - prebivališta i trajanju staža osiguranja
dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima za koje se traži odgovarajuće stručno znanje i struka od najmanje 1 godine (preslika rješenja, ugovora o radu, rješenja o rasporedu ili uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima - svi navedeni dokumenti moraju sadržavati vrstu poslova koje je kandidat obavljao, stupanj stručne spreme i struku utvrđene za obavljanje tih poslova i vremenska razdoblja u kojima je kandidat obavljao navedene poslove, a koja su evidentirana u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da u odnosu na njega ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od posljednjeg dana roka za podnošenje prijava)
*Ako je kvalifikacija odnosno stručna sprema i struka stečena u inozemstvu, potrebno je uz diplomu priložiti Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdane od ovlaštene institucije u RH. Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista i sl.). Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Svi podaci koje dostave kandidati obrađivat će se samo u svrhu provedbe oglasa. Kandidati prijavom na oglas pristaju da Karlovačka županija, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju ovog oglasa obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe oglasa, od strane ovlaštenih osoba za provedbu oglasa. Karlovačka županija s osobnim podacima postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja. Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da na kraju provedenog pisanog testiranja kandidata i provedenog intervjua s istima, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i dokazao ga. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to izvornikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog oglasa te dokazom iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.). Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na oglas dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog oglasa i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- ZOHBDR 2021.pdf (gov.hr) . Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člancima 47. i 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog oglasa, dužan je priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf . Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz na koji način je kandidatu prestao radni odnos ili služba kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, potvrda i sl.). Prednost pri zapošljavanju može se ostvariti samo jednokratno. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na oglas dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10, 93/11), uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine. Kandidatom prijavljenim na oglas smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz oglasa. Urednom prijavom smatra se potpuna prijava, odnosno prijava koja sadržava sve navedene podatke i priloge iz oglasa. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas te će o tome biti pisano obaviještene. Podnositelj nepotpune prijave na oglas neće biti pozivan na dopunu iste. Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se preporučenom poštom na adresu: Karlovačka županija, Ambroza Vraniczanya 4, 47000 Karlovac, Povjerenstvo za provedbu oglasa sa naznakom: „Oglas za prijam u službu – Ured župana – Voditelj Odsjeka za javnu nabavu i tehničke poslove“ u roku od 8 dana od dana objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Prijave se mogu dostaviti i neposredno, u pisarnicu Karlovačke županije na adresi Ambroza Vraniczanya 4, Karlovac. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru. O rezultatima oglasa kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
126859559
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.