Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 17.02.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši stručni suradnik / Voditelj zagrebačkog glazbenog podija (m/ž)

- dana do isteka

O poslu

Opis radnog mjesta:
OPIS POSLOVA:
- osmišljava, organizira i provodi godišnji program Zagrebačkog glazbenog podija,
- predlaže financijski plan programa,
- stručno promišlja o razvoju i unapređenju amaterske glazbene scene,
- vodi evidenciju glazbenih ansambala na području Zagreba,
- pruža stručno-organizacijsku pomoć glazbenim amaterskim ansamblima, te organizira seminare i tečajeve za voditelje ansambala,
- planira rad: mjesečno, tromjesečno, šestomjesečno, te godišnje,
- prati ostvarivanje plana i izvještava o rezultatima,
- podnosi ravnatelju ustanove odgovarajuća izvješća o realizaciji programskih aktivnostim iz djelokruga radnog mjesta,
- predlaže ravnatelju angažiranje umjetnika i drugih vanjskih suradnika potrebnih za realizaciju predloženog programa,
- uspostavlja, provodi i unapređuje suradnju s ustanovama, tvrtkama, udrugama, ostalim institucijama i pojedincima čija je djelatnost stvaranje kulturnih potreba i njihova javna dostupnost građanima svih dobnih skupina na gradskoj i regionalnoj razini u Hrvatskoj te u programima međunarodne suradnje i korištenja EU fondova,
- obavještava sudionike o programima (početku radionica, nastupima, manifestacijama, gostovanjima i drugim aktivnostima u sklopu programa), voditelje obavještava o terminima,
- predaje pisane prijedloge autorskih ugovora i izvođačkih ugovora, ugovora o partnerstvu, ugovora o donacijama, sponzorstvima i pokroviteljstvu ravnatelju Centra,
- obavlja stručno-organizacijske poslove na pripremi manifestacija, gostovanja, putovanja, press konferencija, međužupanijske i međunarodne suradnje vezane uz programe i projekte,
- vodi adresare svih sudionika na programu, te ih ažurira,
- koordinira rad pojedinih amaterskih i profesionalnih glazbenih ansambala vezanih uz Zagrebački glazbeni podij,
- obavještava sudionike koncerata o terminima i rasporedu obaveza,
- evidentira i predaje na obračun izvođačke honorare,
- obavlja poslove vezane uz organizaciju koncerata izvan Centra,
- obavlja stručno-organizacijske poslove na pripremi festivala i manifestacija vezanih uz Zagrebački glazbeni podij,
- prati i priprema aplikacije na relevantne domaće i inozemne natječaje i festivale,
- surađuje s voditeljima djelatnosti Centra u ostvarivanju zasebnih i zajedničkih poslova, te organizaciji i realizaciji programa ustanove,
- dežura i po potrebi pomaže pri provedbi programa ustanove.
Vrsta posla:
rad na određeno vrijeme

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:
NATJEČAJ
za radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK – VODITELJ ZAGREBAČKOG GLAZBENOG PODIJA (M/Ž)
- na određeno, puno radno vrijeme zbog zamjene za rodiljni dopust

Uvjeti za radno mjesto Viši stručni suradnik – voditelj zagrebačkog glazbenog podija su:
1. stručna sprema: VSS – Muzička akademija,
2. radno iskustvo: 1 godina radnog staža u djelatnostima kulture,
3. stručne, radne i organizacijske sposobnosti,
4. poznavanje jednog stranog jezika,
5. informatička pismenost.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:
1. presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,
2. elektronički zapis o radno-pravnom statusu ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje,
3. potvrdu o poznavanju jednog stranog jezika izdanu od ovlaštene ustanove,
4. presliku domovnice ili elektronski dokaz državljanstva,
5. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),
6. životopis s opisom dosadašnjeg rada.

Natječajna dokumentacija prilaže se u elektroničkom zapisu ili preslici.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema
posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:
https://bit.ly/3JpsosP
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti dokaze iz članka 49. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:
https://bit.ly/3JoklMR
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.
Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat po isteku roku čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu:

CENTAR ZA KULTURU TREŠNJEVKA,
Park Stara Trešnjevka 1,
10000 Zagreb,
s naznakom "Prijava za natječaj – Viši stručni suradnik– voditelj zagrebačkog glazbenog podija -NE OTVARAJ "

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave natječaja.
Natječaj je otvoren od 01.2.2023. do 17.2.2023. godine.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisano ili elektroničkom poštom u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.

Odluka o rezultatima bit će objavljena i na mrežnim stranicama Centra za kulturu Trešnjevka sukladno članku 10. stavku 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj: 25/13 i 85/15).

Veselko Leutar, ravnatelj
Minimalna stručna sprema:
Fakultet
Strani jezik:
poznavanje jednog stranog jezika
Poznavanje rada na računalu:
dobro
Potrebno radno iskustvo:
jedna godina