Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 28.09.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši stručni suradnik/viša stručna suradnica za imovinskopravne poslove  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
GRAD UMAG
Kategorija:
Mjesto rada:
Umag-Umago
Rok prijave:
28.09.2023.

O poslu

Mjesto rada:
UMAG-UMAGO, ISTARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
Djelomično
Poslodavac:
GRAD UMAG
Kontakt:
pisana zamolba: Trg slobode 7, 52470 Umag
Ostale informacije:
Gradonačelnik Grada Umaga – Umago i pročelnici Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje i Upravnog odjela za upravljanje imovinom, izgradnju i održavanje, na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), raspisuju

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu na neodređeno vrijeme, u Grad Umag – Umago, za sljedeća radna mjesta: Upravni odjel za upravljanje imovinom, izgradnju i održavanje: 4. viši stručni suradnik za imovinskopravne poslove (1 izvršitelj - m/ž) Posebni uvjeti za prijam u službu: - sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij pravne struke, - najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
Posebni uvjeti za prijam u službu za sva gore navedena radna mjesta su i položen državni ispit, poznavanje talijanskog jezika i poznavanje rada na računalu.
Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a.
Službenici se primaju u službu uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca.
Za prijam u službu osobe koja je strani državljanin ili osobe bez državljanstva, pored ispunjavanja uvjeta propisanih posebnim zakonom, potrebno je prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.
Za dokumentaciju na stranom jeziku potrebno je dostaviti ovjereni prijevod.
Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinica lokalne ili područne /regionalne/ samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos kod privatnog poslodavca, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima netom navedenog stupnja obrazovanja /stručne spreme/ i struke, sukladno članku 13. ZSN-a.
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni ispit, uz obvezu da ga, ako zadovolje na probnom radu, polože u roku godine dana od prijma u službu.
Osoba koja nema stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru može biti primljena u službu i raspoređena na radno mjesto, pod uvjetom da u roku od 12 mjeseci od dana prijma stekne stručno ovlaštenje.
Kandidati koji nemaju svjedodžbu ili certifikat o poznavanju talijanskog jezika razine tečaja A1 stupnja, a ispunjavaju ostale natječajne uvjete, mogu biti primljeni u službu i raspoređeni na radno mjesto pod uvjetom da u roku određenom Pravilnikom o unutarnjem redu gradske uprave „Službene novine Grada Umaga – Umago“, broj 9/23 i 13/23 – u nastavku teksta: Pravilnik), steknu odgovarajuću svjedodžbu ili certifikat.
Kandidati koji nemaju certifikat, uvjerenje, svjedodžbu ili drugu odgovarajuću potvrdu o poznavanju rada na računala, a ispunjavaju ostale natječajne uvjete, mogu biti primljeni u službu i raspoređeni na radno mjesto pod uvjetom da u roku određenom Pravilnikom, steknu odgovarajući certifikat, uvjerenje, svjedodžbu ili drugu odgovarajuću potvrdu.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.
Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21), člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Prilikom pozivanja na pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, kada pravo prednosti ovisi o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca (primjerice: da radni odnos nije prestao krivnjom radnika ili sporazumnim raskidom), potrebno je dostaviti preslik dokaza o načinu prestanka prethodnog radnog odnosa.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznicama Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
odnosno
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Ukoliko se kandidat prijavljuje na više radnih mjesta potrebno je dostaviti prijavu sa svim traženim prilozima pojedinačno za svako radno mjesto.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (običnu presliku važeće osobne iskaznice, važeće putovnice, domovnice ili vojne iskaznice),
- diplomu (svjedodžbu) kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem (obična preslika), ovisno o uvjetu stupnja obrazovanja (stručne spreme) radnog mjesta za koje se podnosi prijava (osoba koja je obrazovanje završila u inozemstvu dužna je dostaviti i dokaz o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije u Republici Hrvatskoj),
- elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od trideset dana, računajući od dana objave natječaja u Narodnim novinama, obična preslika),
- običnu presliku dokaza o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima za cijeli period koji je kao uvjet naveden u javnom natječaju (rješenje, ugovor o radu, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima koje mora sadržavati: vrstu poslova koju je obavljao, koja struka i stupanj stručne spreme je zahtijevan za njih i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove),
- dokaz o stečenom stručnom ovlaštenju ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru, ako ga je kandidat stekao (za radno mjesto pod rednim brojem 1.),
- dokaz o položenom vozačkom ispitu B-kategorije (preslik vozačke dozvole za radno mjesto pod rednim brojem 2.),
- dokaz o položenom državnom ispitu, običnu presliku (ako kandidat ima položen državni ispit),
- elektronički zapis ili običnu presliku uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od trideset dana, računajući od dana objave natječaja u Narodnim novinama),
- običnu presliku dokaza o poznavanju talijanskog jezika - svjedodžbe svih razreda osnovne ili svih razreda srednje škole u kojima je kao predmet položen talijanski jezik ili odgovarajuća svjedodžba (certifikat) o završenom tečaju talijanskog jezika A1 stupnja,
- običnu presliku dokaza o poznavanju rada na računalu (certifikat o poznavanju rada na računalu koji se priznaje u zemljama Europske unije ili uvjerenje o osposobljenosti za Računalnog operatera poslovne primjene računala ili svjedodžbu odgovarajućeg razreda srednje škole ili iskaz ocjena sveučilišnog ili stručnog studija (visokoškolske ustanove) iz koje je vidljivo da je uspješno položen predmet informatike ili drugu odgovarajuću potvrdu ovlaštenog organizatora tečaja informatike iz koje je vidljivo da je uspješno završen tečaj informatike u čijem su nastavnom sadržaju obuhvaćene osnove rada na računalu i operacijski sustav Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook-elektronička pošta i rad na internetu,
- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da kod njega ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i članka 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat prije donošenja rješenja o prijmu u službu dužan je dostaviti izvornike ili ovjerene preslike isprava.
U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti mail-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Kandidati koji se prijavljuju na više radnih mjesta dužni su za svako pojedino radno mjesto podnijeti posebnu prijavu sa svim traženim prilozima.
Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka natječajnog roka.
Za ocjenu ispunjavaju li podnositelji prijave uvjete naznačene u natječaju, mjerodavan je posljednji dan roka za podnošenje prijava na natječaj.
Izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled (utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta) na trošak Grada.
Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju, u obliku navedenom u natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njena prijava neće biti razmatrana, te će joj o tome biti dostavljena pisana obavijest. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti. Osoba koja je podnijela nepotpunu prijavu, neće biti pozvana na dopunu prijave.
Za kandidate prijavljene na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, bit će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Umag – Umago, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Trg slobode 7, 52470 Umag, u roku od 15 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, s obveznom naznakom „ZA NATJEČAJ ZA PRIJAM (upisati naziv radnog mjesta na koji se kandidat prijavljuje) – NE OTVARAJ“. Prijave se mogu neposredno predati i u pisarnicu Grada Umaga – Umago, Trg slobode 7 (prizemlje).

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, dostavom rješenja o prijmu u službu izabranog kandidata ili dostavom odluke o poništenju natječaja.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava ovim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web stranici Grada Umaga –Umago www.umag.hr (lokacija „Zapošljavanje“). Na oglasnoj ploči Grada Umaga – Umago i na web stranici www.umag.hr (lokacija „Zapošljavanje“) objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

KLASA: 112-01/23-02/06 GRADONAČELNIK
URBROJ: 2163-9-03/02-23-1 Vili Bassanese
Umag, 11. rujna 2023.

PROČELNICI
Diego Banković, struč. spec. oec.
Valdi Buršić, dipl. ing. stroj.

I. OPIS POSLOVA
Opis poslova naveden je u Pravilniku o unutarnjem redu gradske uprave („Službene novine Grada Umaga – Umago“, broj 9/23 i 13/23), sistematizaciji radnih mjesta, dostupno na Internet stranici Grada Umaga-Umago www.umag.hr ,
poveznica: https://umag.hr/informacije/sluzbene-novine-grada-umaga-umago-90

II. PODACI O PLAĆI
Temeljem Pravilnika o radu („Službene novine Grada Umaga – Umago“, broj 3/23 i 9/23), Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službene novine Grada Umaga – Umago“, broj 10/22 i 17/22) i Odluke o visini osnovice za obračun plaće za službenike i namještenike gradske uprave Grada Umaga („Službene novine Grada Umaga –Umago“, broj 17/22), osnovna plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaće u visini od 640 eura bruto, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Koeficijent radnog mjesta unutarnji revizor iznosi 2,90, koeficijent radnog mjesta stručni suradnik – komunalni redar iznosi 2,20, koeficijent radnog mjesta savjetnik za izdavanje akata za gradnju iznosi 2,65, a koeficijent radnog mjesta viši stručni suradnik za imovinskopravne poslove iznosi 2,40.

III. PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA
Za kandidate prijavljene na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti, sukladno članku 22. ZSN-a. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

Pravila provjere znanja i sposobnosti
Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja.
Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuju bodovi od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju.
Smatra se da su kandidati uspješno položili ako su iz svakog djela provjere znanja ostvarili najmanje 50 % bodova.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji način remetiti koncentraciju kandidata.
Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

Mjesto i vrijeme održavanja provjere znanja i sposobnosti
Mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, kao i imena kandidata koji ispunjavanju formalne uvjete iz natječaja, bit će objavljeno na web stranici Grada Umaga-Umago www.umag.hr (lokacija „Zapošljavanje), te na oglasnoj ploči zgrade gradske uprave na adresi Trg slobode 7, prizemlje, najmanje 5 dana prije testiranja.
U Listi kandidata koja će biti objavljena zajedno s vremenom održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, biti će navedeni inicijali kandidata, s godinom rođenja i mjestom prebivališta. Ukoliko se kandidat na koga se ti podaci odnose ne bi mogao identificirati u odnosu na jednake podatke drugog kandidata, dodat će se još jedna značajka koja će ih razlikovati.

IV. PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PROVJERU
ZNANJA
Područja testiranja:
Opći dio (za sva radna mjesta)
Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 56/90, 135/97, 8/98 – pročišćeni tekst, 113/00, 124/00 – pročišćeni tekst, 28/01, 41/01 – pročišćeni tekst, 55/01 - ispravak, 76/10, 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14)
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 123/17, 98/19 i 144/20)
Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09 i 110/21)
Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 75/21)

Posebni dio
Za radno mjesto viši stručni suradnik za imovinskopravne poslove Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17) Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“, broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22 i 156/22) Zakon o najmu stanova („Narodne novine“, broj 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18 i 105/20) Odluka o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Umaga – Umago („Službene novine Grada Umaga - Umago“, broj 15/13, 9/16, 12/17 i 10/22)
Ai sensi dell'art. 19 della Legge sugli impiegati e sul personale tecnico nelle unità di autogoverno locale e territoriale (regionale) (Gazzetta Ufficiale, nn. 86/08, 61/11, 4/18 e 112/19 – di seguito: LIPT), il sindaco della Città di Umag – Umago, l’assessore al sistema comunale e pianificazione territoriale e l’assessore alle attività di gestione patrimoniale, costruzione e manutenzione indicono il seguente

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
per l’assunzione in servizio

dei seguenti profili professionali da inquadrare a tempo indeterminato nella Città di Umag – Umago:
Assessorato alle attività di gestione patrimoniale, costruzione e manutenzione:
4. collaboratore professionale superiore agli affari giuridico-patrimoniali (1 quadro esecutivo, ambosessi)
Requisiti richiesti: - laurea magistrale, laurea a ciclo unico o diploma specialistico di secondo livello in giurisprudenza, - minimo un anno di esperienza professionale nel settore.
I requisiti specifici per l’assunzione in servizio ai quadri esecutivi di cui sopra sono il superamento dell’esame di Stato, la conoscenza della lingua italiana e le competenze informatiche.
Oltre al possesso dei requisiti di cui sopra, i candidati devono soddisfare i criteri generali per l'assunzione in servizio previsti dall'art. 12 della LIPT.
I funzionari sono ammessi al servizio previo superamento del periodo di prova obbligatorio di tre (3) mesi.
I cittadini stranieri o apolidi possono essere assunti in servizio previo reperimento del nulla osta preliminare rilasciato dall'organo centrale dell'amministrazione di Stato addetto al pubblico impiego e previo adempimento delle formalità previste da leggi specifiche.
La documentazione redatta in lingua straniera deve essere prodotta in traduzione asseverata.
In ottemperanza all'art. 13 della LIPT, per esperienza professionale nel settore viene intesa l'esperienza lavorativa maturata ai posti di lavoro che necessitano della qualifica e del titolo di studio richiesti dal presente Bando (servizio presso organi amministrativi nelle unità di autogoverno locale e territoriale /regionale/, servizio presso organi di Stato od organi pubblici, servizio maturato presso datori di lavoro privati, attività svolte come liberi professionisti in ottemperanza a disposizioni specifiche o servizio svolto presso organizzazioni internazionali).
Possono presentare domanda di assunzione i candidati che non hanno superato l’esame di Stato, con l’obbligo di superarlo entro un anno dall’assunzione in servizio.
Il candidato che non risulta essere in possesso dell'autorizzazione tecnica del ministro delle finanze per svolgere le attività di revisione interna nel settore pubblico può essere assunto in servizio e assegnato al posto di lavoro a condizione che acquisisca detta autorizzazione entro 12 mesi dal giorno di assunzione in servizio.
I candidati che non sono in possesso di pagelle, attestati o certificati comprovanti la conoscenza della lingua italiana-livello A1, ma che risultano essere in possesso degli altri requisiti richiesti, possono essere nominati a condizione che la relativa pagella, attestato o certificato venga conseguito entro la scadenza prevista dal Regolamento sull’ordine interno dell’amministrazione civica (Gazzetta Ufficiale della Città di Umag-Umago, nn. 9/23 e 13/23 - di seguito: Regolamento).
I candidati che non sono in possesso di pagelle, attestati o certificati comprovanti l’abilità nell’utilizzo del computer, ma che risultano essere in possesso degli altri requisiti richiesti, possono essere assunti in servizio e assegnati ai posti di lavoro a condizione che la relativa pagella, attestato, certificato o altro documento probatorio venga conseguito entro la scadenza prevista dal Regolamento.
Non possono essere assunti candidati per i quali sussistono gli impedimenti previsti dagli artt. 15 e 16 della LIPT.
I candidati che intendono avvalersi del diritto di precedenza di assunzione in base alla legge specifica sono tenuti a fare appello a tale diritto presentando l'apposita documentazione probatoria e altri atti contemplati dalla rispettiva legge specifica, onde ottenere la prelazione rispetto agli altri candidati che concorrono alle stesse condizioni.
I candidati che si avvalgono del diritto di precedenza di assunzione in ottemperanza all' art. 101 della Legge sui difensori croati della Guerra patria e sui membri delle rispettive famiglie (Gazzetta Ufficiale, nn. 121/17, 98/19 e 84/21), in osservanza all’art. 47 della Legge sulle vittime civili della Guerra patria (Gazzetta Ufficiale, n. 84/21), nonché all'art. 48f della Legge sulla tutela dei reduci di guerra militari e civili diversamente abili (Gazzetta Ufficiale, nn. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 e 98/19), ai sensi dell’art. 22 della Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali (Gazzetta Ufficiale, nn. 155/02, 47/10 e 93/11) e all'art. 9 della Legge sulla riabilitazione professionale e assunzione in servizio (Gazzetta Ufficiale, nn. 157/13, 152/14, 39/18 e 32/20) sono tenuti a specificare tale diritto nella domanda di assunzione, realizzandolo nei confronti degli altri candidati che concorrono alle stesse condizioni.
I candidati che desiderano fare appello al diritto di precedenza previsto dalla legge specifica devono presentare la copia fotostatica del documento comprovante le modalità di cessazione del precedente rapporto di lavoro (es.: cessazione dovuta non per colpa del dipendente o tramite risoluzione consensuale) nei casi in cui la prelazione dipenda dal tipo di cessazione del precedente rapporto di lavoro.
Oltre alla documentazione prevista dal presente Bando, i candidati che fanno appello al diritto di precedenza di assunzione in osservanza all'art. 101 della Legge sui difensori croati della Guerra patria e sui membri delle rispettive famiglie, altresì all’art. 47 della Legge sulle vittime civili della Guerra patria sono tenuti a corredare la domanda di nomina con la documentazione probatoria disciplinata dal Ministero dei difensori croati e indicata sul sito all'indirizzo: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
ovvero
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Oltre alla documentazione probatoria attestante il possesso dei requisiti richiesti, i candidati che intendono fare appello al diritto di precedenza di assunzione ai sensi dell'articolo 48f della Legge sulle vittime civili della Guerra patria devono allegare l’apposito provvedimento o certificato comprovante il riconoscimento della condizione a cui fa appello.
Oltre alla documentazione prevista dal presente Bando, i candidati che intendono fare appello al diritto di precedenza di assunzione in osservanza all'art. 9 della Legge sulla riabilitazione professionale e assunzione in servizio delle persone diversamente abili sono tenute a corredare la domanda di assunzione con la documentazione probatoria atta a comprovare la condizione di persona diversamente abile.
I candidati che intendono fare appello al diritto di precedenza di assunzione ai sensi dell'art. 22 della Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali non sono tenuti a comprovare la propria appartenenza alla minoranza nazionale.

Documentazione da allegare alla domanda di assunzione: curriculum vitae,
copia fotostatica del certificato di cittadinanza o altro documento analogo (carta d’identità, passaporto o libretto militare);
copia fotostatica del diploma (scheda di valutazione) attestante il possesso del titolo di studio richiesto, a seconda del criterio relativo alla qualifica professionale del posto di lavoro per il quale viene presentata la domanda, (i candidati che hanno compiuto gli studi devono presentare il certificato di equipollenza nella Repubblica di Croazia),
documento ottenuto per via telematica attestante i dati registrati nella matricola dell’Istituto croato per la previdenza sociale (qualora il candidato presenti la domanda di assunzione in formato digitale attraverso il sito dell’Istituto croato per la previdenza sociale), ovvero certificato riportante i dati del registro tenuto presso l’Istituto croato per la previdenza sociale e ottenibile direttamente presso gli sportelli di quest’ultimo, ovvero presso i rispettivi servizi circondariali (non antecedente a 30 giorni dalla data di pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale, fotocopia semplice);
copia fotostatica della documentazione comprovante l’esperienza lavorativa nel settore (certificato, contratto di lavoro o attestato rilasciato dal datore di lavoro riportante i seguenti dati: tipo di lavoro svolto dal candidato, profilo e livello professionale richiesto, periodo di servizio);
autorizzazione tecnica del ministro delle finanze per svolgere le attività di revisione interna nel settore pubblico (per il posto di lavoro indicato al n. 1);
copia fotostatica della patente di guida B (copia fotostatica della patente per il posto di lavoro n. 2);
copia fotostatica del certificato attestante il superamento dell’esame di Stato (qualora in possesso);
documento in formato digitale o copia fotostatica del certificato comprovante l’assenza di condanne o procedure penali in corso contro il candidato (non antecedente a trenta giorni dalla data di pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale);
copia fotostatica del documento comprovante la conoscenza della lingua italiana (pagelle di tutti gli anni di studio di scuola elementare o media superiore attestanti il superamento dell’esame di lingua italiana o rispettivo attestato (certificato) comprovante la conoscenza della lingua italiana - livello A1,
documento comprovante l’abilità nell’utilizzo del computer (certificato probatorio comprovante l’abilità nell’utilizzo del computer valevole nelle nazioni dell’UE, certificato probatorio comprovante l’abilitazione di Operatore informatico abilitato in applicazioni operative, corrispettiva pagella di scuola media superiore, specificazione dei voti a livello universitario o specialistico (università o scuola superiore) comprovante il superamento dell’esame di informatica o rispettivo attestato (certificato) rilasciato da organi abilitati e comprovante il superamento del corso di informatica il cui piano di studi comprende le fondamenta informatiche e lo studio del sistema operativo Windows, nella fattispecie Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook-posta elettronica e applicazioni Internet,
dichiarazione sostitutiva sottoscritta di proprio pugno attestante la non sussistenza degli impedimenti previsti dagli artt. 15 e 16 della LIPT (autenticazione notarile non necessaria).

I documenti vanno presentati in fotocopia semplice. Prima di procedere alla selezione del candidato aggiudicatario, i partecipanti al presente concorso dovranno presentare i documenti richiesti dal presente Bando in copia originale o autenticata.
Nella domanda di assunzione è necessario indicare le generalità del candidato (nome, cognome, residenza, n. telefono/cellulare, preferibile indirizzo di posta elettronica) e specificazione in merito al posto di lavoro per il quale concorre. La domanda di assunzione deve essere firmata di proprio pugno.
I candidati che presentano domanda di assunzione per più posti di lavoro sono tenuti a presentare distintamente le proprie domande per ogni singola posizione unitamente a tutti gli allegati richiesti.
Le domande di assunzione possono essere completate entro la scadenza indicata nel Bando.
La data di scadenza per la presentazione delle domande di assunzione va considerata come parametro volto a stabilire se i candidati soddisfano o meno i criteri contemplati dal presente Bando.
Il candidato scelto dovrà sottoporsi a visita medica a spese della Città di Umag – Umago, onde accertare l’idoneità sanitaria per il posto di lavoro in oggetto.
Verranno esaminate unicamente le domande di assunzione corredate dei dati e degli allegati indicati nel presente Bando, secondo la forma e i contenuti previsti.
I candidati che avranno presentato domande incomplete o pervenute oltre il termine fissato non saranno considerati partecipanti al presente Bando. In questo caso, gli interessati saranno informati per iscritto in merito ai motivi per cui non possono aderire al Bando, esclusa possibilità di ricorso. I candidati non saranno invitati a completare eventuali domande incomplete.
I candidati che soddisfano i criteri concorsuali sono tenuti a sostenere rispettivamente la prova scritta concernente la materia amministrativa e il colloquio di lavoro. In caso di mancata adesione, i candidati saranno considerati rinunciatari al concorso.

Le domande di assunzione vanno inviate in busta chiusa alla Città di Umag – Umago, Commissione attuazione Bando di assunzione, P.zza Libertà 7, 52470 Umago, entro il termine perentorio di 15 giorni a contare dalla data di pubblicazione del presente Bando nella Gazzetta Ufficiale. Le domande devono essere sigillate in busta chiusa recante la dicitura “BANDO PER ASSUNZIONE (indicare posto di lavoro) - NON APRIRE”. È possibile altresì presentare le domande di assunzione direttamente di persona all'Ufficio protocollo-archivio, all'indirizzo Piazza Libertà 7 (Umago).

I candidati saranno informati in merito agli esiti del presente Bando entro le scadenze previste per legge per mezzo del Provvedimento sull’individuazione del candidato scelto o sull’annullamento del Bando.
La descrizione delle mansioni lavorative e della retribuzione mensile per il posto di lavoro in oggetto, altresì le modalità di svolgimento della prova scritta, le nozioni richieste per il superamento della stessa, nonché altre fonti per la preparazione dei candidati alla prova sono disponibili sul sito ufficiale della Città di Umag-Umago all’indirizzo www.umag.hr (pagina “Offerte di lavoro”). La data e l’ora dell’esame saranno comunicate all’albo pretorio della Città di Umag-Umago e sul sito della Città di Umag-Umago almeno cinque giorni prima dell’appello della prova scritta.
CLASSE: 112-01/23-02/06 IL SINDACO
N. PROT.: 2163-9-03/02-23-1 Vili Bassanese
Umago, 11 settembre 2023
GLI ASSESSORI
Diego Banković, struč. spec. oec.
Valdi Buršić, dipl. ing. stroj.


I. COMPITI E MANSIONI
La descrizione dei lavori è riportata nel Regolamento sull'ordinamento interno dell'amministrazione cittadina (Gazzetta Ufficiale della Città di Umago-Umago, nn. 9/23 e 13/23), sistematizzazione dei posti di lavoro, disponibile sul sito della Città di Umag-Umago www.umag.hr ,
link: https://umag.hr/informacije/sluzbene-novine-grada-umaga-umago-90

II. RETRIBUZIONE MENSILE
Visto il Regolamento di lavoro (Bollettino Ufficiale della Città di Umag-Umago, nn. 3/23 e 9/23), vista la Delibera sui coefficienti per il computo degli stipendi per gli impiegati e il personale tecnico (Bollettino Ufficiale della Città di Umag-Umago, nn. 10/22 e 17/22), vista la Decisione sulla definizione della base lorda per il computo degli stipendi per gli impiegati e il personale tecnico dell’amministrazione civica della Città di Umag-Umago (Bollettino Ufficiale della Città di Umag-Umago, n. 17/22), lo stipendio base è ottenuto moltiplicando il coefficiente di complessità dei lavori con la base retributiva (640 euro lordi), maggiorata dello 0,5% per ogni anno di anzianità maturato. I coefficienti relativi ai posti di lavoro di cui al presente sono come segue: revisore interno (2,90), collaboratore professionale – vigile comunale (2,20), consulente rilascio atti edilizi (2,65), collaboratore professionale agli affari giuridico-patrimoniali (2,40).

III. VERIFICA DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI
In ottemperanza all'art. 22 della LIPT, i candidati che aderiscono al presente Bando e che soddisfano le condizioni formali dettate dal medesimo sono tenuti a sostenere la verifica delle competenze professionali, costituita rispettivamente dalla prova scritta e dal colloquio di lavoro. I candidati che non si presenteranno all’appello saranno considerati rinunciatari alla partecipazione al presente Bando di concorso.

Regolamento d'esame
I candidati devono presentarsi alla prova scritta muniti di documenti personali. Accertata la loro identità, si procederà alla distribuzione delle domande.
Ciascuna parte della prova scritta sarà valutata con un punteggio da 1 a 10. I candidati che avranno ottenuto un punteggio pari o superiore al 50% saranno invitati al colloquio di lavoro.
Onde superare il concorso, i candidati devono superare sia la parte scritta che quella orale con un punteggio pari o superiore al 50%.
Durante la prova scritta non è concesso:
- consultare testi od annotazioni;
- usare il telefono cellulare o altri mezzi di telecomunicazione;
- abbandonare il luogo d'esame;
- interagire con gli altri candidati o disturbarli in altro modo.
I candidati che trasgrediscono a quanto stabilito saranno allontanati dalla verifica in corso, pertanto la Commissione non procederà alla correzione ed alla valutazione delle rispettive prove scritte.

Luogo e data d'appello della prova scritta
Il luogo e la data d'appello, altresì la lista dei candidati, verranno comunicati sul sito web della Città di Umag-Umago all’indirizzo www.umag.hr (pagina “Offerte di lavoro”) ed affissi all'albo pretorio in P.zza Libertà 7, piano terra, almeno 5 giorni prima della data d'appello.
Oltre al giorno e all'ora d'appello, nella lista dei candidati saranno riportate rispettivamente le iniziali del candidato, l'anno di nascita e il luogo di abitazione. Ulteriori estremi potranno essere inclusi qualora due o più candidati riportino dati identici.


IV. FONTI GIURIDICHE E ALTRI TESTI D'ESAME
Testi d’esame:
Parte generale (per tutti i posti di lavoro)
Costituzione della Repubblica di Croazia (Gazzetta Ufficiale, nn. 56/90, 135/97, 8/98-testo consolidato, 113/00, 124/00-testo consolidato, 28/01, 41/01-testo consolidato, 55/01-errata corrige, 76/10, 85/10-testo consolidato e 5/14)
Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) (Gazzetta Ufficiale, nn. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 123/17, 98/19 e 144/20)
Legge sulla procedura amministrativa generale (Gazzetta Ufficiale, nn. 47/09 e 110/21)
Ordinanza sulla gestione d'ufficio (Gazzetta Ufficiale, n. 75/21)

Parte specifica
Collaboratore professionale superiore agli affari giuridico-patrimoniali Legge sulla proprietà e sugli altri diritti reali (Gazzetta Ufficiale, nn. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 e 94/17) Legge sugli obblighi civili (Gazzetta Ufficiale, nn. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22 e 156/22) Legge sulla locazione degli alloggi abitativi (Gazzetta Ufficiale, nn. 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18 e 105/20) Delibera sulla gestione degli immobili di proprietà della Città di Umago (Bollettino Ufficiale della Città di Umag-Umago, nn. 15/13, 9/16, 12/17 e 10/22)
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
136521461
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.