Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 16.08.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši stručni suradnik / viša stručna suradnica 2 za utvrđivanje naknada i informatičku obradu podataka  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
GRAD RIJEKA
Kategorija:
Mjesto rada:
Rijeka
Rok prijave:
16.08.2022.

O poslu

Mjesto rada:
RIJEKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
GRAD RIJEKA
Kontakt:
pisana zamolba: Trpimirova 2, 51000 Rijeka
Ostale informacije:
Opis poslova: komunikacija između Službe i informatičkog osoblja zaduženog za projekte komunalne naknade i ostalih prihoda te praćenje načina upotrebe informatičke opreme i utroška materijala i obrazaca
obrada, tisak i kontrola ispravnosti redovnih mjesečnih dokumenata za zaduženje i naplatu komunalne naknade te suradnja i usklađivanje podataka s korisnicima baze ONTIS
obrada podataka i promjene podataka o obveznicima komunalne naknade i naknade za uređenje voda te unos u matičnu evidenciju, sudjelovanje u izradi projektnih zadataka te izrada novih i nadogradnja postojećih aplikacija za potrebe Službe
obavljanje poslova vezanih uz naknadu za uređenje voda: usklađivanje, izrada izvješća i dokumentacije vezane uz naplatu naknade za uređenje voda, skupna obrada, kontakt sa strankama i sastavljanje zapisnika povodom izjava stranaka uključujući i izjave žalbi, izrada odgovora na podneske stranaka
kontakt s Hrvatskim vodama u postupku utvrđivanja obveze naknade za uređenje voda, vođenje upravnog postupka utvrđivanja obveze komunalne naknade i naknade za uređenje voda te izdavanje rješenja o ovrhama, vođenje popisa akata i briga o arhiviranju i čuvanju sve dokumentacije vezane uz matične podatke obveznika, te obavljanje i drugih poslova koje mu povjeri voditelj službe, voditelj-ravnatelj direkcije i pročelnik
Pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav, na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – dalje u tekstu: Zakon), raspisuje OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme (zbog zamjene), uz probni rad od 2 mjeseca, u Grad Rijeku – Odjel gradske uprave za komunalni sustav – Direkciju zajedničke komunalne djelatnosti – Službu gospodarenja i naplate, na radno mjesto: VIŠI STRUČNI SURADNIK 2 ZA UTVRĐIVANJE NAKNADA I INFORMATIČKU OBRADU PODATAKA (1 izvršitelj/ica)
Stručni uvjeti: magistar struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke,
najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
poznavanje rada na računalu,
položen državni ispit.
Natjecati se mogu i kandidati koji su prema ranijim propisima stekli visoku stručnu spremu odgovarajuće struke. Pored stručnih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona (punoljetnost, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima te hrvatsko državljanstvo).
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.
Na oglas se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom tekstu oglasa, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni ispit uz obvezu da isti polože u zakonskom roku. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Osoba koja se u prijavi pozove na to pravo obvezna je priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je određeno to pravo.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, dostaviti sve dokaze iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na sljedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843).
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, dostaviti sve dokaze iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na sljedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843).
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, dostaviti i dokaz o invaliditetu, s tim da se pod tim dokazom smatraju javne isprave o invaliditetu na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik osoba s invaliditetom iz članka 13. toga Zakona.
Za kandidate prijavljene na oglas koji su dostavili potpune prijave na oglas i koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.
Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru objavit će se na web stranici (www.rijeka.hr) i oglasnim pločama Grada Rijeke (prizemlje Titov trg 3 i Trpimirova 2). Na istoj web stranici i oglasnim pločama bit će objavljeno i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, i to najmanje 5 dana prije održavanja provjere. Kandidati su, uz prijavu na oglas, obvezni priložiti: životopis,
dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome); kandidati koji su stručnu spremu stekli u inozemstvu trebaju priložiti rješenje o nostrifikaciji odnosno priznavanju inozemne kvalifikacije iz kojega je vidljivo koji je to stupanj i razina obrazovanja i s kojim je stupnjem, odnosno razinom obrazovanja to u Republici Hrvatskoj izjednačeno,
dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice),
presliku svjedodžbe o položenom državnom ispitu (ukoliko kandidati imaju položen državni ispit),
dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu odnosno e-radna knjižica koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, koja sadrži podatke o poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja),
dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
uvjerenje da se protiv kandidata ne vodikazneni postupak (ne starije od tri mjeseca),
vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona (izjavu nije potrebno ovjeravati).
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Grada Rijeke, na adresu: Grad Rijeka, Direkcija za opće i kadrovske poslove, 51000 Rijeka, Trpimirova 2/IV. Prijave se mogu dostaviti i osobno u Pisarnice Grada Rijeke, na adresi Titov trg 3 ili Trpimirova 2/III.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i njezina se prijava neće razmatrati. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, dostavit će se o tome pisana obavijest.
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
125364483
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.