Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 03.11.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši stručni suradnik/suradnica za pravne poslove  HZZ OGLAS

- dan do isteka
Poslodavac:
GRAD BUZET
Kategorija:
Mjesto rada:
Buzet
Rok prijave:
03.11.2021.

O poslu

Mjesto rada:
BUZET, ISTARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; povećan opseg posla
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
GRAD BUZET
Kontakt:
pisana zamolba: 2.ISTARSKE BRIGADE 11, BUZET Oglas za prijem u slu
Ostale informacije:
Na temelju odredbi članaka 29., vezano uz članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18., 112/19. u daljnjem tekstu Zakon), članka 30. i 31. Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave („Službene novine Grada Buzeta“, broj 12/17. i 7/19.) te točke II. Plana prijma u službu u upravnim tijelima Grada Buzeta za 2021. godinu („Službene novine Grada Buzeta“, broj 1/2021.), pročelnica Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte Grada Buzeta objavljuje OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme od 6 mjeseci radi povećanog opsega posla na radno mjesto: VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE- 1 izvršitelj
Stručni i drugi uvjeti:
• magistar struke ili stručni specijalist pravne struke, • najmanje 1 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, • položen državni stručni ispit, • dobro poznavanje najmanje jednog stranog jezika. Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati / kandidatkinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona. Na oglas se mogu javiti osobe obaju spola. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i slično), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje). Služba se zasniva na određeno vrijeme od 6 mjeseci, uz obvezni probni rad od 2 mjeseca. Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme, osim ako Zakonom nije drukčije određeno Uz pisanu prijavu s naznakom za koje radno mjesto se podnosi prijava kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju: životopis,
dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice),
diplomu kojom se potvrđuje ispunjenje uvjeta stupnja obrazovanja (stručna sprema) i struke određenu ovim oglasom (preslika),
elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
dokaz o radnom iskustvu za koje se traži odgovarajuće stručno znanje i struka (preslika rješenja o rasporedu, ugovora o radu ili potvrda poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova koje je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme za te poslove i vremensko razdoblje u kojim ih je obavljao), u ukupnom trajanju od najmanje 1 godine,
uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu,
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo iz članka 15. Zakona (ne starije od 6 mjeseca),
dokaz o poznavanju stranog jezika (presliku svjedodžbe odgovarajućeg razreda srednje, više škole ili fakulteta iz kojeg je vidljivo da je uspješno položen predmet iz stranog jezika, ili presliku potvrde ovlaštenog organizatora tečaja iz kojeg je vidljivo da je uspješno završen tečaj stranog jezika, ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju određenog stranog jezika),
vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreke za prijem u službu iz članka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati).
Kandidati prilažu uz prijavu skenirane originale dokumenata, a prije donošenja rješenja o prijemu u službu predočit će se izvornik. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima, dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijemu u službu. Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, a kojeg će u slučaju prijma u službu biti obvezni položiti u skladu sa zakonom. U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Urednom prijavom smatra se pisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu za prijem u službu te pod točkom 8. ovog oglasa. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu pisanu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete prijavljenim na oglas provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas za prijem u službu. Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na službenoj internetskoj stranici www.buzet.hr . Na službenoj internetskoj stranici www.buzet.hr i na oglasnoj ploči gradske uprave, Grada Buzeta bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere. Pisanu prijavu na oglas s priloženim dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosi se u roku od 8 dana od objave na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje“, neposredno ili preporučenom pošiljkom, s naznakom: „Oglas za prijem u službu – viši stručni suradnik za pravne poslove'', na adresu: Grad Buzet, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet. Oglas će se objavit na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web-stranici www.buzet.hr , te na oglasnoj ploči Grada Buzeta. Za računanje roka mjerodavan je dan objave na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Nakon objavljenog oglasa ne mora se izvršiti izbor, ali se donosi i objavljuje odluka o poništenju oglasa protiv koje nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u zakonskom roku. Osobni podaci podnositelja prijave će se sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 97/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18) obraditi isključivo za potrebe provedbe oglasa. Dostavom dokumentacije na ovaj oglas, kandidati daju suglasnost za obradu i korištenje njihovih osobnih podataka.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
117975333
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.