Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 29.11.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši stručni suradnik/suradnica za gospodarstvo i projekte  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
GRAD SLATINA
Kategorija:
Mjesto rada:
Slatina
Rok prijave:
29.11.2021.

O poslu

Mjesto rada:
SLATINA, VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
GRAD SLATINA
Kontakt:
pisana zamolba: Trg svetog Josipa 10, 33520 Slatina
Ostale informacije:
Kandidat mora ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi: 1. punoljetnost 2. hrvatsko državljanstvo 3. zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima. Osim općih uvjeta za prijam u službu i raspored, kandidat mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete: magistar/magistra ili stručni specijalist/specijalistica ekonomskog smjera
najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
položen državni stručni ispit
poznavanje rada na računalu
poznavanje jednog svjetskog jezika
Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke. Osoba koja ispunjava ostale uvjete, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu, uz obvezu polaganja ispita u roku od jedne godine od dana prijema. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke navedene u člancima 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08, 69/17), a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe. Sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ broj 107/07. i 118/12.), objavljene stručne uvjete ispunjavaju i osobe koje su stekle visoku stručnu spremu (VSS) na temelju ranijih propisa. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja, odnosno koji istu mogu ostvariti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri prijmu u službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), odnosno članku 56.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 140/20) dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Kandidat pripadnik nacionalne manjine koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine br. 155/02, 47/10, 80/10, 93/11), odnosno članka 56.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 140/20) uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine. U službu se prima na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca sukladno članku 26. stavcima 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: 1. životopis 2. preslik osobne iskaznice 3. preslik diplome (uvjerenja) kao dokaz o stručnoj spremi 4. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice) 5. dokaze o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima: a) dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), b) dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslik ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 6. preslik uvjerenja ili svjedodžbe kao dokaz o položenome državnom stručnom ispitu, ako kandidat ima položen državni stručni ispit 7. preslik uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci) 8. vlastoručnu potpisanu izjavu da ne postoji zapreka za prijam u službu iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati) 9. dokaz o poznavanju rada na računalu (preslik isprave ili izjava koju nije potrebno ovjeravati) 10.dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika (preslik isprave ili izjava koju nije potrebno ovjeravati) Isprave se prilažu u neovjerenim preslicima, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik ili ovjeren preslik. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Grad Slatina, Trg sv Josipa 10, 33520 Slatina, s naznakom: »Za natječaj za prijam u službu – viši stručni suradnik za gospodarstvo i projekte, II. kategorija, Upravni odjel za razvoj Grada Slatine – ne otvaraj«. Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj i njena prijava neće biti razmatrana te će joj o tome biti dostavljena pisana obavijest. Za osobu/osobe koje zadovoljavaju formalne uvjete natječaja i stekle su status kandidata prijavljenim na natječaj bit će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku i to najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava, dostavom rješenja o prijmu u službu izabranog kandidata ili dostavom odluke o poništenju natječaja. Na web-stranici Grada Slatine www.slatina.hr bit će naveden opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru. Na oglasnoj ploči Grada Slatine i navedenoj web-stranici bit će objavljeno vrijeme održavanja provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere. Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Grad Slatina kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Grad Slatina zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
118514715
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.