Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 12.12.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši stručni suradnik (m/ž)  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
GRAD TROGIR
Kategorija:
Mjesto rada:
Trogir
Rok prijave:
12.12.2019.

O poslu

Mjesto rada:
TROGIR, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
GRAD TROGIR
Kontakt:
pismena zamolba: GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla II br 1
Ostale informacije:
Na temelju članka 28. i članka 29. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08,61/11, 4/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu ZSN ), članka 18. Pravilnika o unutarnjem redu i načinu rada gradske uprave grada Trogira(„Službeni glasnik Grada Trogira“ broj 2/18,3/18,14/18,5/19,11/19, 17/19 i 26/19) privremeni pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i investicije grada Trogira, objavljuje OGLAS za prijam u službu u Grad Trogir Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i investicije ,na radno mjesto viši stručni suradnik -1 izvršitelj na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika na posao, a služba može trajati do povratka odsutnog službenika na posao , odnosno prestanka njegove službe u Grad Trogir , uz obvezni probni rad od 2 mjeseca Posebni uvjeti : magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske ili građevinske struke, najmanje 1(jedna)godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, državni ispit ,poznavanje rada na računalu . Uvjet stupnja obrazovanja magistar struke ili stručni specijalist na temelju članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj(regionalnoj)samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10 i 125/14) ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu. Ako je kvalifikacija odnosno stručna sprema i struka stečena u inozemstvu ,potrebno je uz inozemnu diplomu o završenom visokoškolskom obrazovanju priložiti rješenje o priznavanju inozemne diplome izdano od nadležne institucije u RH. Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni ispit uz obvezu da ukoliko budu primljeni u službu, isti polože u zakonskom roku. Prijava na oglas koja mora biti vlastoručno potpisana obvezno sadrži : -ime i prezime, adresu kandidata, broj telefona/mobitela, naznaku da se radi o prijavi na predmetni oglas uz točno navođenje radnog mjesta za koje se prijava podnosi uz koju prijavu su kandidati obvezni priložiti : -životopis -dokaz o završenoj stručnoj spremi ( diploma) -dokaz o hrvatskom državljanstvu( osobna iskaznica ,putovnica ili domovnica ) -dokaz o radnom iskustvu na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u trajanju od najmanje 1(jedne) godine -potrebno je dostaviti dokumente navedene u točkama a.) i b.): a.)ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje-ne starije od 30 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava b.)ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu ostvarenim na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke od najmanje 1(jedne) godine ,a koje je evidentirano i u elektroničkom zapisu ili potvrdi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje -uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo iz članka 15. stavka 1. ZSN , ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava -vlastoručno potpisanu izjavu koju nije potrebno ovjeravati , danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću , da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16.ZSN -dokaz o položenom državnom ispitu(svjedodžba ili uvjerenje) -zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta , dostavlja izabrani kandidat ,po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu . Isprave kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz oglasa mogu se priložiti u neovjerenoj preslici ,a po obavijesti o izboru ,prije donošenja rješenja o prijmu u službu, izabrani kandidat će dostaviti izvornik ili ovjereni preslik isprava . Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog lista ili rodnog lista i sl.) Radno iskustvo u smislu ZSN je radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica ,u državnoj ili javnoj službi ,u radnom odnosu kod privatnog poslodavca te vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima, kao i radno iskustvo ostvareno na poslovima u međunarodnim organizacijama. Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima je radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15.i 16.ZSN. Na oglas se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u tekstu oglasa, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod. Podnošenjem prijave na oglas smatra se da je kandidat suglasan da se podaci iz dokumentacije obrađuju i koriste isključivo u svrhu provedbe Oglasa te da se isti objavljuju na službenoj web stranici i oglasnim pločama Grada Trogira. Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme. Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se pozove na pravo prednosti dužan je u prijavi na oglas priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu, te druge dokaze sukladno posebnom zakonu iz kojih je uočljivo navedeno pravo. Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju po članku 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („N.N.“ br. 121/17) uz prijavu su dužni osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz oglasa priložiti i sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. dostupne su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf i https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403 Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13,152/14 i 39/18) uz prijavu na Oglas dužni su pored dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta , priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba sa invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.) . Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/2001, 103/2003 i 148/2013) uz prijavu na Oglas dužni su, osim dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz Oglasa , priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.). Uredna prijava smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i dostavlja joj se pisana obavijest o razlozima zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti ,koja obuhvaća pisano testiranje i intervju ,smatra se da je povukao prijavu na oglas. Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta za koje se objavljuje oglas ,način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područja provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru objaviti će se na službenoj web stranici Grada Trogira www.trogir.hr . Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, objaviti će se na službenoj web stranici Grada Trogira i na oglasnim pločama Grada Trogira najmanje 5(pet) dana prije održavanja provjere znanja i sposobnosti . O rezultatima oglasa kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku . Po objavljenom oglasu ne mora se izvršiti izbor, u kojem slučaju se donosi Odluka o poništenju oglasa. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz oglasa, dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ,područni ured Split, ispostava Trogir , poštom na adresu Grad Trogir Trg Ivana Pavla II br.1 ili neposredno na pisarnicu Grada Trogira, Put mulina 2a , 21 220 Trogir.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
104662258
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.