Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 02.12.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši stručni suradnik/ica za prostorno uređenje i graditeljstvo - vježbenik  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
GRAD MAKARSKA
Kategorija:
Mjesto rada:
Makarska
Rok prijave:
02.12.2021.

O poslu

Mjesto rada:
MAKARSKA, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Traži se pripravnik
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; povećan opseg posla
pripravnik
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
GRAD MAKARSKA
Kontakt:
pisana zamolba: GRAD MAKARSKA, OBALA KRALJA TOMISLAVA 1, 21 300 MA
Ostale informacije:
JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme, u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo, na radnom mjestu: – Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i graditeljstvo vježbenik/ica- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju 12 mjeseci. U svojstvu vježbenika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena određenog za vježbenički staž. Posebni uvjeti: – magistar ili stručni specijalist građevinske, arhitektonske ili pravne struke, – bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (kraćim od 12 mjeseci) - osnovno znanje u MS Officeu. Osim posebnih (stručnih) uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu: - punoljetnost, - hrvatsko državljanstvo, - zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta. U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08, 60/11, 4/18 i 112/19). Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Opis poslova radnog mjesta te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja, sposobnosti kandidata iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata objavit će se na oglasnoj ploči Grada Makarske i web-stranici Grada Makarske (www.makarska.hr). Na web-stranicama Grada Makarske te oglasnoj ploči Grada Makarske objavit će se vrijeme prethodne provjere znanja te sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavit će se pisanim testiranjem te intervjuom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri, smatra se da je povučena prijava na javni natječaj. Vježbenik se prima u službu na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža. Vježbenički staž traje 12 mjeseci. U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Uz prijavu kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti: – životopis, – dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice), – preslik diplome, – dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, – uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci), - vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoji zapreka za prijam u službu iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu: Grad Makarska, Obala kralja Tomislava br. 1, 21 300 Makarska uz naznaku: »Javni natječaj za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme – Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i graditeljstvo-vježbenik«, u zatvorenoj omotnici. Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Osobe koje podnesu nepotpune i prijave izvan roka ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj. Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg se vidi to pravo. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 121/17, 98/19 i 84/21) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/. Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta. Obavijest o ishodu javnog natječaja bit će dostavljena kandidatima u zakonskom roku. Po raspisanom javnom natječaju ne mora se izvršiti izbor, u kojem slučaju se donosi odluka o poništenju javnog natječaja. U prijavi na javni natječaj navode se i osobni podaci kandidata, kandidat podnošenjem prijave na javni natječaj pristaje da se isti koriste isključivo za potrebe ovog javnog natječaja.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
118627588
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.