Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 30.03.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši stručni suradnik/ica za projekte i razvoj  HZZ OGLAS

- dan do isteka
Poslodavac:
OPĆINA PODGORA
Kategorija:
Mjesto rada:
Podgora
Rok prijave:
30.03.2023.

O poslu

Mjesto rada:
PODGORA, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; povećan opseg posla
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
OPĆINA PODGORA
Kontakt:
pisana zamolba: A. K. Miošića 2, 21327 Podgora
Ostale informacije:
Na temelju članka 19. stavka 1. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19, u daljnjem tekstu: Zakon), privremena pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podgora, raspisuje:
OGLAS
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora višeg stručnog suradnika za projekte i razvoj - 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme od 6 (šest) mjeseci zbog obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao.
Posebni uvjeti:
- magistar/magistra ili stručni specijalist/specijalistica ekonomske, društvene, prirodne ili tehničke struke
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit
- poznavanje rada na računalu
Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu, sukladno članku 12. Zakona: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona.
Služba se zasniva na određeno vrijeme uz obvezni probni rad od 2 (dva) mjeseca.
Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme.
Na oglas se mogu javiti osobe oba spolova, a riječi korištene u oglasu koje imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.
Prijave mogu podnijeti kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit pod uvjetom da ga polože u roku od godinu dana od prijma u službu.
U pisanoj prijavi osoba navodi: ime i prezime, adresu prebivališta, broj telefona/mobitela, adresu elektroničke pošte, naziv radnog mjesta na koji se osoba prijavljuje te je obvezno prijavu vlastoručno potpisati.
Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
1. životopis,
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
4. dokaz o ukupnom radnom iskustvu: elektronički zapis (e-radna knjižica) ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje;
5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od najmanje jedne godine (potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, rješenje, ugovor o radu i dr.),
6. svjedodžbu o položenom državnom stručnom ispitu (ako osoba ima položen ispit),
7. dokaz o poznavanju rada na računalu (pisana izjava, svjedodžba, potvrda i sl.),
8. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci,
9. vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (primjer Izjave biti će objavljen na web stranici Općine Podgora, uz tekst oglasa),
10. vlastoručno potpisanu izjavu o odobrenju za korištenje i obradu osobnih podataka u svrhu provođenja postupka (primjer Izjave biti će objavljen na web stranici Općine Podgora, uz tekst oglasa).
Isprave kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz oglasa mogu se priložiti u neovjerenoj preslici, a prije donošenja rješenja o prijmu kandidat ih je dužan predočiti u izvorniku.
Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista i sl.).
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a u službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijma u službu propisane člancima 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19).
Radno iskustvo, u smislu Zakona, je radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca te vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima, kao i radno iskustvo ostvareno obavljanjem poslova u međunarodnim organizacijama. Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima je radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, a uz prijavu na oglas dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. tog Zakona koji su objavljeni na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske i dostupni na poveznici: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom.
Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.
Za kandidate koji ispunjavaju uvjete iz oglasa provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testom i intervjuom.
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.
Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata objaviti će se na internetskoj stranici Općine Podgora (www.podgora.hr).
Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, neposredno u pisarnicu Općine Podgora ili poštom na adresu: Općina Podgora, A. K. Miošića 2, 21 327 Podgora, "Oglas za prijam u službu višeg stručnog suradnika za projekte i razvoj - ne otvaraj".
Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima u zakonskom roku.
OPĆINA PODGORA
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
131632297
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.