Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 06.10.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši stručni suradnik 1 / viša stručna suradnica 1 za poslove održavanja objekata  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
GRAD RIJEKA
Kategorija:
Mjesto rada:
Rijeka
Rok prijave:
06.10.2022.

O poslu

Mjesto rada:
RIJEKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
GRAD RIJEKA
Kontakt:
pisana zamolba: Trpimirova 2, 51000 Rijeka
Ostale informacije:
Opis poslova radnog mjesta: izrađuje snimke postojećeg stanja, te nacrte, skice i svih objekata (javne, poslovne i stambene namjene), sudjeluje u postupku davanja suglasnosti za adaptaciju, izrađuje primopredajne zapisnike i vrši primopredaju objekata te izrađuje tehnička rješenja i prijedloge sanacije na zajedničkim i posebnim dijelovima zgrada, piše projektne zadatke, koordinira i sudjeluje prilikom izrade projekata većih zahvata, vodi postupak ishođenja potrebnih dozvola i suglasnosti za izvođenje radova, organizira potrebne radove sa ugovornim izvođačima, kontrolira radove, obračunava radove i ovjerava gradilišnu dokumentaciju te zaprima zahtjeve korisnika objekata (javne, poslovne i stambene namjene), analizira iste, organizira i obavlja očevide te utvrđuje uzrok i posljedice problema, pokreće postupak na otklanjanju problema, obavještava i traži postupanje od nadležnih tijela ili upravitelja zgrada te sudjeluje u pripremi tehničkog dijela dokumentacije nužne za provođenje postupka izbora izvođača radova, projektanata i nadzora radova, obavještava ovlaštene osobe, upravitelja i ostale suvlasnike o potrebnim radovima na zajedničkim dijelovima zgrada, te koordinira i prati izvođenje navedenih radova;
prati i koordinira u poslovima upravljanja i održavanja u kojima je predstavnik Grada ovlašteni predstavnik suvlasnika, izrađuje izvještaje, dopise, te daje naloge za isplatu te sudjeluje u pripremi i izradi planova investicijskog održavanja svih objekata (javne, poslovne i stambene namjene) kao i investicijskog održavanja zajedničkih dijelova zgrada u kojima je Grad suvlasnik, izrađuje Zapisnike o bodovanju stana, surađuje s odjelima gradske uprave u svrhu objedinjavanja planiranja investicijskih ulaganja i održavanja objekata kojima Odjel samostalno upravlja kao i objekata Odjela gradske uprave za kulturu, Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo, Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturi, Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb i Odjela za gradsku samoupravu i upravu;
kontrolira suštinsku i formalnu ispravnost računa i ovjerava račune, samostalno izrađuje i sudjeluje u izradi odgovora na upite građana i drugih pravnih subjekata;
priprema tehnički dio dokumentacije o nabavi te dostavlja istu nadležnom Odjelu gradske uprave za javnu nabavu radi provođenja postupka, provodi postupke nabave iz djelokruga rada Odjela čija je pojedinačna procijenjena vrijednost bez PDV-a manja od 20.000,00 kuna, prati stručnu literaturu te pohađa edukacije iz područja svog rada te obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik i voditelj - ravnatelj Direkcije.
Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – dalje u tekstu: Zakon), pročelnici pojedinih upravnih tijela Grada Rijeke i to: Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom i Zavoda za informatičku djelatnost, raspisuju JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca, u Grad Rijeku, u upravno tijelo: Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom – Direkciju za gradnju i održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene, na radno mjesto: VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA POSLOVE ODRŽAVANJA OBJEKATA (1 izvršitelj/ica) Stručni uvjeti: magistarstruke ili stručni specijalist građevinske struke
najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
položen vozački ispit B kategorije
poznavanje rada na računalu
položen državni ispit
Natjecati se mogu i kandidati koji su prema ranijim propisima stekli visoku stručnu spremu odgovarajuće struke. Pored stručnih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona (punoljetnost, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima te hrvatsko državljanstvo).
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni ispit uz obvezu da isti polože u zakonskom roku. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Osoba koja se u prijavi pozove na to pravo obvezna je priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je određeno to pravo.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, dostaviti sve dokaze iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843) .
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, dostaviti sve dokaze iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843) . Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, dostaviti i dokaz o invaliditetu, s tim da se pod tim dokazom smatraju javne isprave o invaliditetu na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik osoba s invaliditetom iz članka 13. toga Zakona Za kandidate prijavljene na natječaj koji su dostavili potpune prijave na natječaj i koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru objavit će se na web stranici (www.rijeka.hr) i oglasnim pločama Grada Rijeke (prizemlje Titov trg 3 i Trpimirova 2). Na istoj web stranici i oglasnim pločama bit će objavljeno i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, i to najmanje pet dana prije održavanja provjere. Kandidati su, uz prijavu na natječaj, obvezni priložiti: životopis
dokaz o stručnoj spremi - presliku diplome o stečenoj visokoj stručnoj spremi; kandidati koji su stručnu spremu stekli u inozemstvu trebaju priložiti rješenje o nostrifikaciji odnosno priznavanju inozemne kvalifikacije iz kojega je vidljivo koji je to stupanj i razina obrazovanja i s kojim je stupnjem, odnosno razinom obrazovanja to u Republici Hrvatskoj izjednačeno
dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice)
presliku svjedodžbe o položenom državnom ispitu (ukoliko kandidati imaju položen državni ispit)
presliku vozačke dozvole za B kategoriju (za radno mjesto rednog broja 7.)
dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu odnosno e-radna knjižica koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, koja sadrži podatke o poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja)
dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od jedne godine, koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
uvjerenje da se protiv kandidata ne vodikazneni postupak (ne starije od tri mjeseca)
vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona (izjavu nije potrebno ovjeravati).
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od osam dana od objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Grad Rijeka, Direkcija za opće i kadrovske poslove, 51000 Rijeka, Trpimirova 2/IV. Prijave se mogu dostaviti i osobno u Pisarnice Grada Rijeke, na adresi Titov trg 3 ili Trpimirova 2/III. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće razmatrati. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, dostavit će se o tome pisana obavijest. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
126799456
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.