Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 29.09.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši stručni suradnik 1/viša stručna suradnica 1 - za javnu nabavu  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
GRAD SLAVONSKI BROD
Kategorija:
Mjesto rada:
Slavonski Brod
Rok prijave:
29.09.2022.

O poslu

Mjesto rada:
SLAVONSKI BROD, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Informatička znanja:
Potrebno poznavanje osnova informatike osnove korištenja računala u Windows okruženju
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
GRAD SLAVONSKI BROD
Kontakt:
pisana zamolba: VUKOVARSKA 1, 35 000 SLAVONSKI BROD
Ostale informacije:
Na temelju odredbe članka 19. st.1. u svezi čl. 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“, broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 98/19. dalje: ZSN-a ), pročelnica Upravnog odjela za financije i računovodstvo Grada Slavonskog Broda raspisuje i objavljuje O G L A S za prijam u službu na određeno vrijeme U Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za financije i računovodstvo na radno mjesto : - Viši stručni suradnik 1 za javnu nabavu - 1 (jedan) izvršitelja/ica na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika Opći uvjeti za prijam u službu: punoljetnost,
hrvatsko državljanstvo,
zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima
Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete: magistar ili stručni specijalist ekonomske ili pravne struke,
najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
položen državni ispit odgovarajuće razine ili polaganje u zakonskom roku,
poznavanje rada na računalu.
Uvjete za prijam u službu ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu odgovarajuće struke. Sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ br. 107/07. i 118/12.), objavljene stručne uvjete ispunjavaju i osobe koje su stekle visoku stručnu spremu (VSS) na temelju ranijih propisa. Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova ( Narodne novine br. 82/08, 69/17). Izrazi koji se koriste u ovom Oglasu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe. Služba se zasniva na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutnog službenika do njegovog povratka na posao, odnosno prestanka njegove službe uz obvezni probni rad od dva mjeseca. U službu ne mogu biti primljene osobe za čiji prijem postoje zapreke iz odredbe članka 15. i 16. ZSN-a. Za prijam u službu osobe koja je strani državljanin ili osobe bez državljanstva, osim ispunjavanja uvjeta propisanih posebnim zakonom, potrebno je prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose. Za kandidate prijavljene na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete i čije su prijave uredne i potpune provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju ili odustane od prethodne provjere, smatra se da je povukao prijavu na Oglas te se više ne smatra kandidatom u postupku. Na web stranici Grada Slavonskog Broda www.slavonski-brod.hr naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Prethodna provjera znanja i sposobnosti potrebnih za obavljanje poslova radnog mjesta održat će se sukladno Uputama i obavijestima kandidatima na način, u mjestu i vremenu održavanja testiranja koji će biti objavljeni prije održavanja testiranja na oglasnoj ploči upravnog tijela i web stranici Grada Slavonskog Broda www.slavonski-brod.hr prije održavanja provjere a kandidati će biti obaviješteni, u pravilu, putem elektroničke pošte. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je u prijavi za Oglas pozvati se na to pravo, navesti kategoriju po kojoj smatra da ostvaruje pravo prednosti, priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta te u slučaju da ispunjava zakonske pretpostavke za pravo prednosti ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijma u službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( „Narodne novine“ br. 121/17, 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ( „Narodne novine“ br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( „Narodne novine“ br. 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan se u prijavi na Oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima sukladno poveznici Ministarstva pravosuđa i uprave: https://mpu.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-pravosudnu-i-upravnu-inspekciju/prednost-pri-zaposljavanju/22265 Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati iz članka 101. stavaka 1. ‒ 3. i članka 102. stavaka 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji ( „Narodne novine“ br. 121/17, 98/19) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na Oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog oglasa, te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dostaviti propisane dokaze. Popis gore navedenih dokaza sadržan je u priloženom linku; https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf Kandidati su dužni predati prijavu na Oglas uredno popunjenim i vlastoručno potpisanim obrascem „Obrazac za prijavu na Javni natječaj/oglas“ dostupnim na službenoj web-stranici Grada uz objavu ovog Oglasa. U prijavi se obvezno navode osobni podaci podnositelja prijave ( osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, adresa e-pošte) te broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Uz prijavu na Oglas kandidati su dužni priložiti: Obrazac za prijavu na javni natječaj/oglas, popunjen i vlastoručno potpisan,
životopis, sukladan odredbama ovog Oglasa,
dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome),
dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku važeće osobne iskaznice, presliku važeće putovnice, presliku važeće vojne iskaznice, izlist elektroničkog zapisa iz knjige državljana-ne stariji od 3 mjeseca)
dokaz o ukupnom radnom iskustvu ( ispis elektroničkog zapisa ili potvrda o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, koja sadržava podatke o poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja), ne starija od 3 mjeseca,
dokaz/-e o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, koji sadrži vrstu poslova koju je prijavitelj obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (npr. preslika ugovora o radu, rješenja o rasporedu, potvrde ili uvjerenje poslodavca, izvatka iz sistematizacije radnih mjesta ili drugi odgovarajući dokazi), a koje je, u pravilu, na odgovarajući način ujedno evidentirano i u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije osuđen za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ne stariji od 6 mjeseci,
dokaz o položenom državnom (stručnom) ispitu (presliku svjedodžbe) odgovarajuće razine ukoliko ga je kandidat položio.
Dokazi navedeni pod 5. i 6. točkom prethodnog stavka moraju biti dostavljeni kumulativno. Navedeni dokazi prilažu se u preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik. Potvrde ili uvjerenja javnopravnih tijela mogu se dostaviti u izvorniku. Dokumenti predani uz prijavu neće se vratiti kandidatima. Kandidati koji ne prilože svu traženu dokumentaciju neće se pozivati na dopunu prijave. Ukoliko je na pojedinim dokumentima uz prijavu navedeno različito osobno ime kandidata zbog promjene osobnog imena, kandidat je obvezan priložiti dokaze o promjeni osobnog imena ( rješenje o promjeni osobnog imena, preslika vjenčanog lista i slično). U životopisu se navode nazivi radnih mjesta, vrste i opis poslova za svako radno mjesto na kojem je kandidat radio s točnom naznakom razdoblja rada na pojedinom radnom mjestu te podacima o poslodavcu/-ima, a životopis mora biti vlastoručno potpisan. Kandidat koji je obrazovanje završio u inozemstvu dužan je dostaviti i dokaz o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije u Republici Hrvatskoj. Kao dokaz o državljanstvu kandidati prvenstveno dostavljaju presliku važeće osobne iskaznice, presliku važeće putovnice, presliku važeće vojne iskaznice ili izlist elektroničkog zapisa iz knjige državljana-ne stariji od 3 mjeseca. Sukladno članku 29. stavku 2. Zakona o hrvatskom državljanstvu („Narodne novine“ br. 53/91., 70/91., 28/92., 113/93., 130/11. , 110/15., 102/19), hrvatski državljanin koji nema ni jednu od tih isprava dokazuje hrvatsko državljanstvo domovnicom te dostavlja presliku domovnice ne stariju od 6 mjeseci. Pod „radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima“ smatra se radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca, za vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima te obavljanjem poslova u međunarodnim organizacijama ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme (VSS) i struke (ekonomske ili pravne struke). Pod dokazom o ukupnom radnom iskustvu ne smatra se potvrda HZMO o stažu i plaći jer ista ne sadrži sve potrebne podatke. Dokazi o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima ( r.br. 6) moraju obuhvaćati, odnosno dokazivati razdoblje od najmanje godinu dana radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u smislu odredbi ovog oglasa. Ukoliko jedan dokaz nije dostatan, potrebno je priložiti više dokaza. Uz prijavu kandidati nisu obvezni, no mogu priložiti popratno (motivacijsko) pismo ( „cover letter“), preporuke, preslike dokaza o dodatnim stručnim usavršavanjima i slično. Na Oglas se mogu prijaviti i kandidati/kinje koji nemaju položen državni ispit uz obvezu polaganja državnog ispita u roku od godine dana od prijma u službu. Pod „poznavanjem rada u računalu“ smatra se, u pravilu, poznavanje korištenja osobnim računalom u standardnim uredskim aplikacijama što uključuje, među ostalim, znanje upravljanja datotekama, znanje osnova operativnog sustava, znanje rada u programu za obradu teksta ( npr.MS Word), znanje rada u tabličnom kalkulatoru ( npr. MS Excel), znanje rada u bazama podataka ( npr. MS Access), znanje rada u pregledniku Interneta ( npr. MS Internet Explorer) te znanje korištenja aplikacije elektroničke pošte ( Npr. MS Outlook). Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu. Prijave na Oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave Oglasa u HZZ „Burza rada“ na adresu: Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35000 Slavonski Brod s naznakom „Oglas Viši stručni suradnik-za javnu nabavu - ne otvarati, »“ . Prijave se mogu dostaviti i osobno u Pisarnicu Grada Slavonskog Broda. Prijave poslane elektroničkom poštom ili faxom neće se razmatrati. Ne postoji obveza razmatranja prijava na kojima nije navedena naznaka za koji Oglas se prijava podnosi te je Grad ovlašten vratiti takvu prijavu prijavitelju bez razmatranja. Kandidat može dopuniti prijavu do isteka roka za podnošenje prijava, a koja se predaje na isti način kao prijava. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u ovom Oglasu. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ili ne ispunjava formalne uvjete iz Oglasa ne smatraju se kandidatima prijavljenih na Oglas, sukladno članku 21. ZSN-a, o čemu im se dostavlja pisana obavijest u pravilu putem elektroničke pošte. Testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji podnesu pravodobnu, potpisanu i potpunu prijavu, ispunjavaju sve uvjete navedene za radno mjesto po ovom Oglasu te koji budu pozvani na testiranje putem elektroničke pošte ili javnom objavom prema rasporedu grupa na službenim web-stranicama Grada. Napominje se da se elektronička dostava može obaviti u bilo koje vrijeme. Upućuju se kandidati na redovitu provjeru svih informacija u svezi ovog Oglasa na službenim web stranicama Grada i oglasnoj ploči te svojim ulaznim spremnicima elektroničke pošte, redovitu provjeru i osiguravanje tehničkih mogućnosti i funkcionalnosti svojih uređaja, spremnika elektroničke pošte i internetske veze te svoje dostupnosti jer za navedeno snose vlastitu odgovornost. Za kandidate/kinje prijavljene na oglas koji podnesu pravodobnu, potpunu i propisanu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti putem testiranja i intervjua sukladno objavljenim Uputama i obavijesti kandidatima. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja. Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679 – u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18.), Grad Slavonski Brod kao voditelj obrade osobnih podataka sa istima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 5. Uredbe. Grad Slavonski Brod zadržava pravo poništenja oglasa bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima. O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u skladu sa ZSN-a, a najkasnije u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
126627798
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.