Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 27.11.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši stručni referent/ica u odjeljku materijalno financijskog poslovanja  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
ŽUPANIJSKO DRUŽAVNO ODVJETNIŠTVO U KARLOVCU
Kategorija:
Mjesto rada:
Karlovac
Rok prijave:
27.11.2020.

O poslu

Mjesto rada:
KARLOVAC, KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Informatička znanja:
Potrebno poznavanje osnova informatike excel
word
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
ŽUPANIJSKO DRUŽAVNO ODVJETNIŠTVO U KARLOVCU
Kontakt:
pismena zamolba: TRG HRVATSKIH BRANITELJA 1, 47000 KARLOVAC
Ostale informacije:
Opis poslova: poslovi knjigovodstva, likvidature, blagajne, obračuna plaća,te obračuna financijsko-materijalnog poslovanja. REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U KARLOVCU Na temelju članka 61. stavka 11. u svezi članka 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj: 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, KLASA: 119-02/20-04/656, URBROJ: 514-04-01-01-01/3-20-04 od 19. listopada 2020., Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu, raspisuje OGLAS
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene odsutne službenice - na radno mjesto viši stručni referent u Odjeljku materijalno financijskog poslovanja – 1 izvršitelj/ica. Stručni uvjeti za prijem u državnu službu: - završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera i najmanje 1 godina iskustva na odgovarajućim poslovima - položen državni stručni ispit Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete po članku 48. Zakona o državnim službenicima. U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima. Na oglas se mogu javiti osobe oba spola. Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 2 mjeseca. Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima. U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Podnošenjem prijave na oglas, suglasni ste s načinom prikupljanja i obrade Vaših osobnih podataka. Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti: - životopis, - dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice), - preslika diplome o stjecanju potrebne stručne spreme, - preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, - dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslika ugovora o radu, rješenja o rasporedu ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine), - preslika isprave o položenom državnom stručnom ispitu, ako ga je kandidat/kinja položio/la. Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave neposredno ili putem pošte na adresu: Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu, Trg hrvatskih branitelja 1, Karlovac, s naznakom "Oglas za prijem višeg stručnog referenta na određeno vrijeme". Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest. Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj: 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužan/na je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/na dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine. Komisiju za provedbu oglasa imenuje Županijska državna odvjetnica, a Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s liste upućuje na testiranje i intervju. Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatom (intervju). Kandidat/kinja koji/a nije postupio/ila testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku. Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu. Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, te sadržaj i način testiranja objavit će se na web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske www.dorh.hr. Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske www.dorh.hr, istovremeno s objavom oglasa. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje 5 (pet) dana prije dana određenog za testiranje, na web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske www.dorh.hr. i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave. Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, županijska državna odvjetnica će obustaviti postupak po ovom oglasu. O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave mpu.gov.hr i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske www.dorh.hr. Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave www.mpu.gov.hr. Oglas će se objaviti na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave ww.mpu.gov.hr i na web-stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske www.dorh.hr, te će o njemu biti obaviještena nadležna služba za zapošljavanje.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
110174227
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.