Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 05.06.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši stručni referent 1/viša stručna referentica 1 - za naplatu prihoda  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
GRAD SLAVONSKI BROD
Kategorija:
Mjesto rada:
Slavonski Brod
Rok prijave:
05.06.2023.

O poslu

Mjesto rada:
SLAVONSKI BROD, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
Djelomično
Poslodavac:
GRAD SLAVONSKI BROD
Kontakt:
pisana zamolba: Vukovarska 1, 35000 Slavonski Brod
Ostale informacije:
Na temelju odredbe članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19. dalje: ZSN ), pročelnica Upravnog odjela za financije i računovodstvo Grada Slavonskog Broda raspisuje i objavljuje

J A V N I N A T J E Č A J
za prijam u službu na neodređeno vrijeme

U Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za financije i računovodstvo na radno mjesto :

- Viši stručni referent 1 - za naplatu prihoda
- 1 (jedan) izvršitelja/ica na neodređeno vrijeme

Opći uvjeti za prijam u službu: punoljetnost,
hrvatsko državljanstvo,
zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete: (VŠS) Sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske ili upravne struke
najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
položen državni ispit ili polaganje u zakonskom roku
poznavanje rada na računalu.

Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj: 82/08. i 69/17.). Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Služba se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.
U službu ne mogu biti primljene osobe za čiji prijem postoje zapreke iz odredbe članka 15. i 16. ZSN-a.
Za kandidate prijavljene na Natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete i čije su prijave uredne i potpune provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem testiranja i intervjua.
Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na Natječaj te se više ne smatra kandidatom u postupku.
Na web stranici Grada Slavonskog Broda www.slavonski-brod.hr naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti potrebnih za obavljanje poslova radnog mjesta održat će se sukladno Uputama i obavijestima kandidatima na način, u mjestu i vremenu održavanja testiranja koji će biti objavljeni prije održavanja testiranja na oglasnoj ploči upravnog tijela i web stranici Grada Slavonskog Broda www.slavonski-brod.hr prije održavanja provjere, a kandidati će biti obaviješteni, u pravilu, putem elektroničke pošte.
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je u prijavi za Natječaj pozvati se na to pravo, navesti kategoriju po kojoj smatra da ostvaruje pravo prednosti, priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta te u slučaju da ispunjava zakonske pretpostavke za pravo prednosti ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijma u službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17., 98/19. i 84/21.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj: 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj: 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) dužan se u prijavi na Natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima sukladno poveznici Ministarstva uprave: https://uprava.gov.hr/print.aspx?id=738&url=print
Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati iz članka 101. stavaka 1. ‒ 3. i članka 102. stavaka 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji ( „Narodne novine“, broj: 121/17., 98/19. i 84/21.) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na Natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja, te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dostaviti propisane dokaze.
Popis gore navedenih dokaza sadržan je u priloženom linku;
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Kandidati su dužni predati prijavu na Natječaj uredno popunjenim i vlastoručno potpisanim obrascem „Obrazac za prijavu na Javni natječaj/natječaj“ dostupnim na službenoj web-stranici Grada uz objavu ovog Natječaja. U prijavi se obvezno navode osobni podaci podnositelja prijave ( osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, adresa e-pošte) te broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz prijavu na Natječaj kandidati su dužni priložiti: Obrazac za prijavu na natječaj, popunjen i vlastoručno potpisan,
životopis, sukladan odredbama ovog Natječaja,
dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome ),
dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku važeće osobne iskaznice, presliku putovnice ili vojne iskaznice, presliku domovnice-ne stariju od 6 mjeseci sukladno članku 29. stavku 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu („Narodne novine“, broj: 53/91., 70/91., 28/92., 113/93., 130/11., 110/15., 102/19. i 138/21.),
dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu / e-radna knjižica koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje), ne starija od 3 mjeseca,
dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, koji sadrži vrstu poslova koju je prijavitelj obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (npr. preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca, odnosno druge dokaze), a koje je ujedno evidentirano i u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije osuđen za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ne stariji od 6 mjeseci,
dokaz o položenom državnom (stručnom) ispitu (presliku svjedodžbe) ukoliko ga je kandidat položio.

Dokazi navedeni pod 5. i 6. točkom prethodnog stavka moraju biti dostavljeni kumulativno.
Navedeni dokazi prilažu se u preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik. Potvrde ili uvjerenja javnopravnih tijela mogu se dostaviti u izvorniku. Dokumenti predani uz prijavu neće se vratiti kandidatima. Kandidati koji ne prilože svu traženu dokumentaciju neće se pozivati na dopunu prijave.
Ukoliko je na pojedinim dokumentima uz prijavu navedeno različito osobno ime kandidata zbog promjene osobnog imena, kandidat je obvezan priložiti dokaze o promjeni osobnog imena ( rješenje o promjeni osobnog imena, preslika vjenčanog lista i slično).
U životopisu se navode nazivi radnih mjesta, vrste i opis poslova za svako radno mjesto na kojem je kandidat radio s točnom naznakom razdoblja rada na pojedinom radnom mjestu te podacima o poslodavcu/-ima, a životopis mora biti vlastoručno potpisan.
Pod „radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima“ smatra se radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca te vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme (VŠS) i struke (ekonomske ili upravne struke).
Uz prijavu kandidati nisu obvezni, no mogu priložiti popratno (motivacijsko) pismo ( „cover letter“), preporuke, preslike dokaza o dodatnim stručnim usavršavanjima i slično.
Na Natječaj se mogu prijaviti i kandidati/kinje koji nemaju položen državni ispit uz obvezu polaganja državnog ispita u roku od godine dana od prijma u službu.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
Prijave na Natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave Natječaja u Narodnim novinama i pri HZZ-u „Burza rada“ na adresu: Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35000 Slavonski Brod s naznakom „ Javni natječaj – Viši stručni referent 1- za naplatu prihoda “ .
Prijave se mogu dostaviti i osobno u Pisarnicu Grada Slavonskog Broda.
Prijave poslane elektroničkom poštom ili faxom neće se razmatrati. Ne postoji obveza razmatranja prijava na kojima nije navedena naznaka za koji Natječaj se prijava podnosi te je Grad ovlašten vratiti takvu prijavu prijavitelju bez razmatranja. Kandidat može dopuniti prijavu do isteka roka za podnošenje prijava, a koja se predaje na isti način kao prijava.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u ovom Natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenih na Natječaj, sukladno članku 21. ZSN-a, o čemu im se dostavlja pisana obavijest u pravilu putem elektroničke pošte.
Testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji podnesu pravodobnu, potpisanu i potpunu prijavu, ispunjavaju sve uvjete navedene za radno mjesto po ovom javnom natječaju te koji budu pozvani na testiranje putem elektroničke pošte ili javnom objavom prema rasporedu grupa na službenim web-stranicama Grada. Napominje se da se elektronička dostava može obaviti u bilo koje vrijeme (članak 94. stavak 2. ZUP).
Upućuju se kandidati na redovitu provjeru svih informacija u svezi ovog javnog natječaja na službenim web stranicama Grada i oglasnoj ploči te svojim ulaznim spremnicima elektroničke pošte redovitu provjeru i osiguravanje tehničkih mogućnosti i funkcionalnosti svojih uređaja, spremnika elektroničke pošte i internetske veze te svoje dostupnosti jer za navedeno snose vlastitu odgovornost.
Za kandidate/kinje prijavljene na Javni natječaj koji podnesu pravodobnu, potpunu i propisanu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti putem testiranja i intervjua sukladno objavljenim Uputama i obavijesti kandidatima. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.
Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679 – u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj: 42/18.), Grad Slavonski Brod kao voditelj obrade osobnih podataka sa istima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 5. Uredbe.
Grad Slavonski Brod zadržava pravo poništenja Javnog natječaja bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u skladu sa ZSN-a, a najkasnije u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
133744449
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.