Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 19.08.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši savjetnik/savjetnica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA
Kategorija:
Mjesto rada:
Krapina
Rok prijave:
19.08.2022.

O poslu

Mjesto rada:
KRAPINA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
4 godine
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; povećan opseg posla
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Vozački ispit:
Kategorija B
Poslodavac:
ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA
Kontakt:
e-mailom: suzana@zara.hr
Ostale informacije:
Na temelju čl. 18. Statuta Zagorske razvojne agencije i čl. 3. Pravilnika o provedbi natječaja za zapošljavanje, ravnateljica donosi
O D L U K U
o oglašavanju potrebe zasnivanja radnog odnosa
za popunu radnih mjesta zbog povećanja opsega rada uslijed provedbe projekta „Znanjem za europsko zajedništvo – ZEZ II“:
ODJEL ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJNE PROJEKTE
1. VIŠI SAVJETNIK U ODJELU ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJNE PROJEKTE – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme do 31.12.2023. godine, zbog povećanja opsega rada, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca
Mjesto rada: Krapina
Opis poslova radnog mjesta: planiranje aktivnosti u pripremi projekata kako bi se osiguralo njihovo kvalitetno i pravovremeno provođenje, koordiniranje i organiziranje rada projektnih timova i provođenje aktivnosti pripreme i provedbe projekata, pružanje stručne pomoći projektnim timovima u pripremi i provedbi projekata, ukazivanje na probleme koji se pojavljuju u radu Odjela te predlaganje rješenja, praćenje regionalnih, nacionalnih i programa Europske unije, pripremanje projektnih prijedloga za regionalne, nacionalne i natječaje Europske unije, provođenje projekata financiranih iz regionalnih, nacionalnih i EU sredstava, koordiniranje upravljanja svim projektnim aktivnostima, osiguravanje uspješne koordinacije s projektnim partnerima, osiguravanje uspješnog upravljanja lokalnog i međunarodnog tima, izrađivanje svih izvještaja, dokumenata i brošure, koordiniranje aktivnosti na pripremi i provedbi strateških projekata lokalnog i regionalnog razvoja, pripremanje i provođenje razvojnih projekata čiji su nositelji javno pravna tijela od interesa za društveni i gospodarski razvoj Krapinsko- zagorske županije i planskog područja te cijele Hrvatske, vođenje pripreme i provođenje infrastrukturnih projekata od posebnog značaja za razvoj Županije, organiziranje i provođenje edukativnih radionica i konzultacija za potrebe jačanja ljudskih potencijala u tijelima Krapinsko- zagorske županije i jedinicama lokalne samouprave na području Županije, sudjelovanje u radu stručnih skupina i drugih tijela te koordiniranje procesa strateškog planiranja za izradu propisa strategije, akcijskih planova i drugih akata iz djelokruga Odjela, odgovornost za ažuriranje podataka koji proizlaze iz poslovnih procesa u nadležnosti Odjela, provođenje aktivnosti u vezi s oglašavanjem i komunikacijom s javnosti u dijelu koji se odnosi na informiranje o pripremi i provedbi projekata, obavljanje i drugih poslova iz djelokruga rada Odjela, odnosno obavljanje poslova po nalogu nadređenih.
Stručni uvjeti:
- Završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti ili tehničkih znanosti ili prirodnih znanosti polje interdisciplinarnih prirodnih znanosti
- Najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima – prednost kandidati sa iskustvom na provedbi EU projekata;
- Znanje engleskog jezika – sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku
- Informatička pismenost – napredno znanje rada na računalu uz korištenje MS Office programa
- dobre organizacijske i komunikacijske vještine
Ostali uvjeti:
položen vozački ispit B kategorije

PRAVILA I NAČIN PRIJAVE
Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu, upotrijebljeni su neutralno i odnose se jednako na muške i ženske osobe.
U prijavi je potrebno priložiti:
– životopis na hrvatskom jeziku;
– dokaz o državljanstvu RH (preslika važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, a ako kandidat nema ni jednu od navedenih isprava, kao dokaz može priložiti presliku domovnice ili elektroničkog zapisa iz knjige državljana);
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe/diplome/potvrde o završenom studiju) inozemne diplome/svjedodžbe moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj
– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslika potvrde ili elektroničkog zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (elektronički zapis o radno pravnom statutu- e radna knjižica) ne stariji od mjesec dana; ili preslika potvrde bivšeg poslodavca s opisom posla i navođenjem u kojem vremenskom razdoblju je obavljao navedene poslove; ili preslika ugovora o radu ili ugovora o djelu ili jednakovrijednih dokumenata – s opisom posla i navođenjem jasnog vremenskog razdoblja u kojem je obavljao navedene poslove (od dan, mjesec, godina do dan, mjesec godina); ili prevedeni i ovjereni inozemni ugovori
- preslika uvjerenja ili potvrde o završenim programima izobrazbe (ako kandidat ima završene programe izobrazbe)
- preslik vozačke dozvole (obrada podataka odnosi se na ime i prezime, upis broja vozačke dozvole, datuma valjanosti, kategorija vozila (prikuplja se neposrednim uvidom), po obradi preslika se ne pohranjuje već strojno uništava;
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidati predočiti će se izvornik.
Prijave se zaprimaju isključivo do 19. kolovoza 2022. godine do 23:00 sata.
Prijave se podnose isključivo putem poveznice:
https://zagorska-razvojna-agencija.talentlyft.com/
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Sva eventualna pitanja kandidati mogu uputiti slanjem upita isključivo na adresu elektroničke pošte: suzana@zara.hr
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Povjerenstvo za provedbu natječaja (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj Zagorske razvojne agencije.
Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje u daljnje faze selekcijskog postupka.
Faze selekcijskog postupka su:
1. pisana provjera znanja
2. psihologijsko testiranje kandidata
3. razgovor s kandidatima.
Kandidat koji ne pristupi bilo kojem dijelu selekcijskog postupka za koji je dobio poziv, smatrati će se da je povukao prijavu na natječaj.
U fazi psihologijskog testiranja koristiti će se stručne metode za procjenu kompetencija i osobnosti kandidata/kinje.
Prilikom pisane provjere znanja te razgovora s kandidatima, članovi povjerenstva procjenjivati će: obrazovanje i profesionalnu edukaciju, specifično znanje, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi s radnim odnosom. Članovi povjerenstva pridržavaju pravo korištenja engleskog/njemačkog jezika tijekom dijela razgovora s kandidatima.
Kandidati su dužni pratiti sve relevantne informacije i obavijesti vezane uz tijek natječaja koje će se objavljivati na internetskoj stranici Zagorske razvojne agencije https://www.zara.hr/vijesti
Ako se na natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, ravnateljica će obustaviti postupak natječaja.
OBRADA OSOBNIH PODATAKA
Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Zagorskoj razvojnoj agenciji, OIB: 62236562878, Krapina, Frana Galovića 1b da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe natječaja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči. Sve pristigle prijave biti će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama Zagorske razvojne agencije.
Prava kandidata i postupanje u odnosu na njegove osobne podatke mogu se vidjeti na internetskim stranicama Zagorske razvojne agencije, http://zara.hr/dokumenti
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom odluke o odabiru kandidata na web-stranici Zagorske razvojne agencije www.zara.hr.
Dostava odluke svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Zagorske razvojne agencije.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
125353826
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.