Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 03.12.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši referent/referentica za proračun i financije  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
GRAD GRUBIŠNO POLJE
Kategorija:
Mjesto rada:
Grubišno Polje
Rok prijave:
03.12.2020.

O poslu

Mjesto rada:
GRUBIŠNO POLJE, BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Informatička znanja:
Potrebno napredno poznavanje informatike access
excel
word
internet
powerpoint
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
GRAD GRUBIŠNO POLJE
Kontakt:
pismena zamolba: TRG BANA J.JELAČIĆA 1, G.POLJE
Ostale informacije:
Na temelju članaka 18., 19., 28 i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19) (u daljnjem tekstu: ZSNLP(R)S) pročelnica Upravnog odjela za financije Grada Grubišnoga Polja dana 25. studenog 2020. godine objavljuje OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme Prima se u službu na radno mjesto višeg referenta za proračun i financije u Upravnom odjelu za financije Grada Grubišnoga Polja - 1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme radi zamjene za privremeno odsutnu službenicu za vrijeme privremene nesposobnosti za rad i za vrijeme korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta. Posebni uvjeti: sveučilišni ili stručni prvostupnik ekonomske struke,
najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
položen državni stručni ispit,
poznavanje rada na računalu. Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. ZSNLP(R)S: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSNLP(R)S. Prijave mogu podnijeti i kandidati koji nemaju položen državni ispit, a koji su dužni položiti u zakonskom roku. Na oglas se mogu javiti osobe oba spola. Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spolova, a izrazi koji se koriste u natječaju za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe. Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete, u slučaju većeg broja prijava, provest će se provjera znanja i sposobnosti, o čemu će kandidati biti obaviješteni putem mrežne stranice Grada Grubišnoga Polja www.grubisnopolje.hr, najmanje pet dana prije održavanja provjere. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas. Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na mrežnoj stranici Grada Grubišnoga Polja www.grubisnopolje.hr. Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti: dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice)
preslik diplome,
dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji mora sadržavati podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja)
dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (ugovor o radu, rješenje o rasporedu, potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, u kojoj stručnoj spremi i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove)
preslik svjedodžbe o položenom državnom ispitu, odnosno državnom stručnom ispitu,
vlastoručno potpisanu izjavu da kod kandidata ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine “ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19),
presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
privolu za obradu osobnih podataka
životopis
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornik. Kandidat koji se u prijavi na oglas poziva na pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17 i 98/19), uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dužan je priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu koji je dostupan na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja putem sljedeće poveznice: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je i priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo. Kandidat pripadnik nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa (do 3. prosinca 2020. godine) na adresu: Grad Grubišno Polje, Trg bana Josipa Jelačića 1, 43 290 Grubišno Polje, s naznakom: «prijava na oglas za prijam u službu – UO za financije», poštom ili neposredno u pisarnicu Grada Grubišnoga Polja. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Kandidatom prijavljenim na oglas smatrat će se samo onaj kandidat koji je podnio pravodobnu i potpunu prijavu i koji ispunjava formalne uvjete iz natječaja O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana zaključenja oglasa. Po raspisanom oglasu ne mora se izvršiti izbor, u kojem slučaju se donosi odluka o poništenju oglasa. Ovaj oglas se objavljuje na mrežnoj stranici Grada Grubišnoga Polja www.grubisnopolje.hr, na oglasnoj ploči Grada Grubišnoga Polja, te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
110285724
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.