Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 13.12.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši/a upravni/a savjetnik/ca – 2 izvršitelja/ice (r.m.br. 379.)  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
Kategorija:
Mjesto rada:
Zagreb
Rok prijave:
13.12.2021.

O poslu

Mjesto rada:
ZAGREB
Broj traženih radnika:
2
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
4 godine
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
Kontakt:
pisana zamolba: Ulica grada Vukovara 78, Zagreb
Ostale informacije:
Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), uz suglasnosti Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA: 112-01/21-01/431, URBROJ: 514-08-01-02/05-21-02, od 19. listopada 2021. godine i Ministarstva financija, KLASA: 100-01/21-01/150, URBROJ: 513-05-01-21-3, od 9. studenoga 2021. godine, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, raspisuje
JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme SAMOSTALNI SEKTOR ZA DRUGOSTUPANJSKI POSTUPAK Služba za drugostupanjski postupak u području obiteljsko-pravne zaštite Stručni uvjeti: - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih znanosti – polje pravo; - najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima; - položen državni ispit II. razine; - znanje rada na osobnom računalu u programima za obradu teksta i tablica. Osim navedenih stručnih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i uvjete iz članka 48. Zakona o državnim službenicima. U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Na javni natječaj se mogu javiti i kandidati/kinje koji/e nemaju položen državni stručni ispit, odnosno državni ispit odgovarajuće razine uz obvezu polaganja navedenoga ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima. Državni ispit nije dužan/a polagati kandidat/kinja koji/a ima položen pravosudni ispit. Za radna mjesta pod rednim brojevima 4. i 5. javnog natječaja, prijaviti se mogu i kandidati/kinje koji/e nisu završili/e programe izobrazbe vezane uz fondove Europske unije, uz uvjet da potrebne programe završe u roku godine dana od rasporeda na radno mjesto, a programe koji nisu u to vrijeme organizirani u roku tri godine od dana početka provedbe tih programa, sukladno članku 3. Uredbe o dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi („Narodne novine“, broj 22/11). Službenici, osim vježbenika, primaju se u državnu službu uz probni rad od tri (3) mjeseca. U svojstvu vježbenika u državnu službu prima se kandidat/kinja sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva. Vježbenik se prima u državnu službu na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad (vježbenički staž) u trajanju od 12 mjeseci, s tim da najranije dva mjeseca prije isteka probnoga rada može pristupiti polaganju državnog stručnog ispita odnosno državnog ispita propisane razine za radno mjesto na koje je raspoređen. U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-adresa) te naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje i naziv unutarnje ustrojstvene jedinice u kojoj se radno mjesto nalazi. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Ako se kandidat/kinja prijavljuje za više radnih mjesta, potrebno je dostaviti jednu prijavu u kojoj se moraju navesti redni brojevi i nazivi radnih mjesta za koja se kandidat/kinja prijavljuje te se uz takvu prijavu dostavlja tražena dokumentacije za radna mjesta za koja se prijavljuje u jednom primjerku. Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti: •dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice);
•presliku diplome;
•dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, koji, između ostaloga, sadrže podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu i trajanju staža osiguranja (e-radna knjižica) ili drugi dokazi na temelju kojih se može utvrditi radni staž);
•dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda poslodavca o poslovima na kojima je kandidat/kinja radio/la ili rješenje o rasporedu ili ugovor o radu ili ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa ili drugi dokaz iz kojeg je vidljivo na kojim poslovima je kandidat/kinja radio/la); Napomena: iz priloženog dokaza mora biti vidljivo da je kandidat/kinja radio/la na odgovarajućim poslovima, odnosno u stručnoj spremi (odgovarajućem stupnju obrazovanja) i struci koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje.
•dokaz o radnom iskustvu za radno mjesto vježbenika (elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, iz koje je vidljivo da kandidat/kinja nema radnog iskustva, odnosno da ima manje od 12 mjeseci radnog iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja i struci);
•presliku svjedodžbe o položenom državnom ispitu, odnosno državnom stručnom ispitu, odnosno uvjerenja/svjedodžbe o položenom pravosudnom ispitu.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat/kinja dužan/a je predočiti izvornik. Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“. Prijave s prilozima podnose se neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, s naznakom „Za javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme“. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Kandidatom/kinjom smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest. Kandidat/kinja koji/a se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema posebnom zakonu, dužan/na je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21) i članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dužan/na je priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti pri zapošljavanju, prema popisu koji je dostupan na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja putem sljedeće poveznice: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je i priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo. Kandidat/kinja pripadnik/ca nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti. Za provedbu javnog natječaja ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike imenovat će Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija). Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune te ih upućuje na testiranje i razgovor (intervju). Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima/kinjama. Testiranje se provodi u dvije faze. Prva faza testiranja za radno mjesto vježbenika pod rednim brojem 6. stručni/a suradnik/ca – vježbenik/ca – 1 izvršitelj/ica (r.m.br. 284.), sastoji se od pisane provjere znanja osnova upravnog područja za koje je raspisan javni natječaj, a za ostala radna mjesta prva faza testiranja sastoji se od pisane provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Druga faza testiranja sastoji se od pisane i usmene provjere znanja engleskog jezika (za radna mjesta za koja je to uvjet) i provjere znanja rada na računalu. Kandidati/kinje koji/e ne pristupe testiranju više se ne smatraju kandidatima/kinjama u postupku. Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata/kinja za testiranje biti će objavljeni na web-stranici Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike https://mrosp.gov.hr, istovremeno s objavom javnog natječaja. Mjesto i vrijeme održavanja testiranja (poziv na testiranje) objavit će se najmanje pet (5) dana prije dana određenog za testiranje, na web-stranici Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike https://mrosp.gov.hr. Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni/e kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike će obustaviti postupak po ovom javnom natječaju. Izabrani/a kandidat/kinja će se pozvati da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu. Troškove izdavanja uvjerena o zdravstvenoj sposobnosti snosi Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata/kinje na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, Sidrohttps://mpu.gov.hr i web-stranici Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike SidroSidrohttps://mrosp.gov.hr. Dostava rješenja svim kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
118845083
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.