Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 01.12.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši/a upravni/a referent/ica za poslove oružja  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Kategorija:
Mjesto rada:
Zagreb
Rok prijave:
01.12.2022.

O poslu

Mjesto rada:
ZAGREB
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Kontakt:
pisana zamolba: Zagreb, Petrinjska 30
Ostale informacije:
Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 138/15-Odluke i Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19), članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 78/17 i 89/19) te odobrenja Ministarstva pravosuđa i uprave Klasa: 112-01/22-01/645 Urbroj: 514-08-01-02/02-22-04 od 15. studenoga 2022. godine Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zagrebačka, raspisuje
JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme 5. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE SLUŽBA ZA UPRAVNE POSLOVE ODJEL ZA POSLOVE ORUŽJA viši upravni referent za poslove oružja – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti: - završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine, područje društvenih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih ili humanističkih znanosti ili znanstveno područje biomedicine i zdravstva, - najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, - položen državni stručni ispit
Opis poslova: Vodi upravni postupak u svezi izdavanja odobrenja za nabavku oružja, registracije oružja, oduzimanja oružja i streljiva; vodi upravni postupak glede držanja oružja; provodi izvršenje upravnih rješenja; prima stranke; rješava složenije zamolnice drugih PU i PP; prati stanje u svezi obavljanja poslova oružja u PP i s tim u svezi usmjerava, koordinira i kontrolira njihov rad i po potrebi se neposredno uključuje u rješavanje složenijih predmeta iz nadležnosti PP iz područja te policijske uprave, te obavlja i druge povjerene mu poslove i zadatke Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje za sva radna mjesta moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani člankom 48. Zakona o državnim službenicima, a ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 49. Zakona o državnim službenicima. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Za sva navedena radna mjesta obvezni probni rad traje tri mjeseca. Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno čl. 56 Zakona o državnim službenicima. U prijavi na javni natječaj obavezno se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti e-adresa), redni broj i točan naziv ustrojstvene jedinice i radnog mjesta na koje se prijavljuje. Kandidati/kinje koji se prijavljuju za više radnih mjesta, podnose jednu prijavu na javni natječaj u kojoj su obvezni navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuju te se uz takvu prijavu dostavlja samo jedan komplet tražene dokumentacije. Obrazac prijave na javni natječaj nalazi se na web-stranici Policijske uprave zagrebačke https://zagrebacka-policija.gov.hr Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu na javni natječaj, kandidati/kinje su dužni priložiti: 1. životopis, 2. presliku diplome, odnosno svjedodžbe za radna mjesta za koja je kao uvjet predviđena srednja stručna sprema, 3. elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji iz kojih je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema, 4. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju kao što je navedeno u stručnim uvjetima za pojedino radno mjesto (uvjerenje/potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove), 5. presliku isprave o položenom državnom stručnom ispitu (ako podnositelj ima položen državni stručni ispit) 6. dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruju takva prava. Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA Služba za pravne poslove i ljudske potencijale Zagreb, Petrinjska 30, s naznakom “za javni natječaj”
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, br. 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Pozivamo sve kandidate koji su osobe s invaliditetom, ukoliko im je potrebna razumna prilagodba prilikom provođenja pisanog dijela testiranja i intervjua, da potrebu za prilagodbom navedu u svojoj prijavi na javni natječaj i da se, nakon podnošenja prijave na javni natječaj, telefonski obrate na broj 01 4563 555 ili porukom na e-mail [email protected] radi pravovremenog osiguranja odgovarajuće prilagodbe. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/a je priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine. Javni natječaj provodi Komisija za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) koju imenuje potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje. Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervjua). Komisija u razgovoru s kandidatima (intervjuu) utvrđuje znanja, vještine, sposobnosti, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osobe koje ne podnesu pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama u postupku javnog natječaja. Obavijest osobama koje se ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj, a dostavili su e-adrese u prijavi na natječaj, bit će poslana elektroničkom poštom na te e-adrese. Kandidat koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere, ne može sudjelovati u daljnjem postupku. Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju. Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju ili razgovoru, više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku. Opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju ovim javnim natječajem, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web-stranici Policijske uprave zagrebačke https://zagrebacka-policija.gov.hr istovremeno s objavom javnog natječaja. Na web stranici Policijske uprave zagrebačke https://zagrebacka-policija.gov.hr i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr objavit će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua), najmanje pet dana prije održavanja testiranja i razgovora. Izabrani kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, a nedostavljanje traženih isprava smatra se odustajanjem od prijma u državnu službu. O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr i web stranici Policijske uprave zagrebačke https://zagrebacka-policija.gov.hr Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od javne objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, ministar će obustaviti postupak po ovom javnom natječaju.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
128314528
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.