Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 01.12.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši/a stručni/a suradnik/ca za komunalnu i vodnu naknadu  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
GRAD LABIN
Kategorija:
Mjesto rada:
Labin
Rok prijave:
01.12.2022.

O poslu

Mjesto rada:
LABIN, ISTARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
GRAD LABIN
Kontakt:
pisana zamolba: Titov trg 11, 52220 Labin
Ostale informacije:
Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08.,61/11., 4/18. i 112/19.– u nastavku teksta ZSN), raspisuje NATJEČAJ za prijam u službu Viši stručni suradnik za komunalnu i vodnu naknadu - (1 izvršitelj – m/ž), na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.
Posebni uvjeti: Magistar ili stručni specijalist ekonomske struke
najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
položen državni stručni ispit
poznavanje rada na računalu
poznavanje engleskog jezika
Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu ekonomske struke. Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu koji su propisane odredbama članka 12. ZSN. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.). Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe. Za prijam u službu osobe koja je strani državljanin ili osobe bez državljanstva, osim ispunjavanja uvjeta propisanih posebnim zakonom, potrebno je prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose. U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće: životopis
dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
dokaz o stručnoj spremi i struci (preslika diplome ili svjedodžbe)
dokaz o položenom državnom stručnom ispitu ako kandidat ima položen državni stručni ispit
dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički ispis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
dokaz o radnom iskustvu (potvrda ranijeg poslodavca, odnosno drugi dokument- preslika ugovora o radu, preslika rješenja o rasporedu i slično) ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u trajanju od najmanje jedne (1) godine koji mora sadržavati vrstu poslova koju je podnositelj prijave obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove, a koje je evidentirano u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)
dokaz o poznavanju engleskog jezika (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava)
dokaz da kandidat/kinja poznaje rad na računalu (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava)
vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati)
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Za ocjenu ispunjavaju li podnositelji prijave uvjete naznačene u natječaju, mjerodavan je posljednji dan roka za podnošenje prijava. Osoba koja ispunjava sve navedene uvjete, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu, uz obvezu polaganja ispita u roku od jedne godine od prijma u službu. Okolnost da kandidat ima položen državni stručni ispit, ne daje mu prednost prilikom prijma u službu u odnosu na kandidata koji ispit nije položio. Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke. U službu se prima uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, sukladno članku 26. ZSN-a. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na oglas pozvati na to pravo i obvezne su priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu (članak 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17., 98/19. i 84/21.), članak 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13. i 98/19.), Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21.), članak 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18. i 32/20.) Prilikom pozivanja na pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, kada pravo prednosti ovisi o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca (primjerice: da radni odnos nije prestao krivnjom radnika ili sporazumnim raskidom), potrebno je dostaviti preslik dokaza o načinu prestanka prethodnog radnog odnosa. Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti i dokaze navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, na linku: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, dužan je uz prijavu na oglas priložiti i dokaze navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, na linku: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenoga pisanog testiranja kandidata i provedenog intervjua s istima, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i isto dokazao s dokazima (rješenje, uvjerenje, potvrda i sl.). Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Grad Labin kao voditelj obrade osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, samo u obimu i samo u svrhu provedbe oglasa, a sukladno odredbama Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679.od 27. travnja 2016. godine. Postupak obuhvaća provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Na web stranici www.labin.hr dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata. Na navedenoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Labina biti će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere. Prijave na natječaj podnose se na adresu: GRAD LABIN, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Titov trg 11, 52220 Labin, s naznakom: “Za natječaj - prijam u službu višeg stručnog suradnika za komunalnu i vodnu naknadu” u roku 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“. O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku. Nakon raspisanog natječaja i provedenog cjelokupnog postupka ne mora se provesti izbor te će se u tom slučaju donijeti odluka o poništenju natječaja.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
128340769
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.