Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 02.02.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši/a stručni/a savjetnik/ca za europske i međunarodne poslove (red. br. 108.)  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Kategorija:
Mjesto rada:
Zagreb
Rok prijave:
02.02.2023.

O poslu

Mjesto rada:
ZAGREB
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
4 godine
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Kontakt:
pisana zamolba: Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb
Ostale informacije:
Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19) uz pribavljena mišljenja Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 112-01/22-01/433, URBROJ: 514-08-01-02/02-22-03 od 26. svibnja 2022., KLASA: 112-01/22-01/433, URBROJ: 514-08-01-02/02-22-05 od 14. srpnja 2022. i KLASA: 112-01/22-01/643, URBROJ: 514-08-01-02/01-22-02 od 17. kolovoza 2022., Državni zavod za intelektualno vlasništvo raspisuje
JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
9. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA AUTORSKO PRAVO TE EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE Odjel za europske i međunarodne poslove Viši stručni savjetnik za europske i međunarodne poslove (red. br. 108.), 1 izvršitelj Uvjeti: - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih ili tehničkih ili prirodnih znanosti, - najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, - znanje engleskog te francuskog ili njemačkog jezika, - organizacijske i komunikacijske sposobnosti, - položen državni ispit II. razine, - znanje rada na računalu.
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima. U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima. Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Službenik se prima u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca. Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima. Državni ispit nije dužan/na polagati kandidat/kinja s položenim pravosudnim ispitom. U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati, inače se neće uzeti u razmatranje. Kandidati/kinje koji se natječu na više radnih mjesta dužni su za svako pojedino radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima. Prijavni obrazac nalazi se na internetskoj stranici Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (www.dziv.hr). Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti: 1. životopis, 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice), 3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome) (osoba koja je obrazovanje završila u inozemstvu dužna je dostaviti i dokaz o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije u Republici Hrvatskoj), 4. dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi dokazi na temelju kojih se može utvrditi radno iskustvo), 5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslika ugovora o radu/rješenja, ugovora o djelu ili potvrde poslodavca iz koje se može utvrditi na kojim je poslovima i u kojem razdoblju kandidat/kinja radio/la), NAPOMENA: iz priloženih dokaza mora biti vidljivo da je kandidat/kinja radio/la na odgovarajućim poslovima, odnosno u stručnoj spremi i struci koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje 6. dokaz o znanju stranog/ih jezika (preslika potvrde škole stranih jezika, preslika indeksa fakulteta ili svjedodžbe srednje škole iz kojeg je vidljivo da je položen strani jezik/ci), 7. preslika svjedodžbe o položenom državnom ispitu, ako kandidat/kinja ima položen državni ispit, 8. dokaz o istaknutim rezultatima u području od značaja za rad državnog tijela (za radna mjesta pod rednim brojem 7. i 8.). Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se poštom ili neposredno na adresu: Državni zavod za intelektualno vlasništvo, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, s naznakom: „Za javni natječaj“. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u pravilu elektroničkom poštom. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine. Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu. Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje glavna ravnateljica Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo. Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune te ih upućuje na testiranje. Testiranje se provodi u dvije faze, nakon kojih slijedi razgovor s Komisijom (intervju). Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta kandidata (pisanog dijela testiranja). Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja stranog jezika i znanja rada na računalu. U postupku provedbe javnog natječaja provest će se i psihološko testiranje kandidata. Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku. Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na mrežnoj stranici Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (http://www.dziv.hr/) istodobno s objavom javnog natječaja. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na mrežnoj stranici Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (http://www.dziv.hr/). Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, glavna ravnateljica Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo će obustaviti postupak po ovom javnom natječaju. O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (https://mpu.gov.hr/) i mrežnoj stranici Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (http://www.dziv.hr/). Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (https://mpu.gov.hr/).
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
129694038
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.