Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 02.10.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši/a savjetnik/ca za financije  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
GRAD ZLATAR
Kategorija:
Mjesto rada:
Zlatar
Rok prijave:
02.10.2020.

O poslu

Mjesto rada:
ZLATAR, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
4 godine
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
GRAD ZLATAR
Kontakt:
pismena zamolba: na adresu poslodavca
Ostale informacije:
Na temelju čl. 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Zlatara raspisuje OGLAS za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Zlatara na radno mjesto: VIŠI SAVJETNIK ZA FINANCIJE – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutne službenice, do povratka odsutne službenice na posao, uz probni rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca Posebni uvjeti: Magistar/magistra ili stručni specijalist/specijalistica ekonomskog smjera,
četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
položen državni stručni ispit,
poznavanje rada na računalu.
Osim posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati slijedeće opće uvjete za prijam u službu: - punoljetnost, - hrvatsko državljanstvo i - zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta. Na oglas se mogu javiti osobe oba spola, sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17). Osobama koje su stekle odgovarajući akademski ili stručni naziv prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN 107/07, 118/12) stečeni akademski ili stručni naziv izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom u skladu s odredbama čl. 14. toga Zakona. Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz uvjet da ga polože u roku od 1 godine od prijma u službu, sukladno odredbama čl. 92. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijma u službu propisane čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje). Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da na kraju provedenog pismenog testiranja kandidata i provedenog intervjua s istima, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i dokazao ga. Uz prijavu na oglas (vlastoručno potpisanu) kandidati su dužni priložiti: životopis (vlastoručno potpisan),
dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica),
dokaz o stručnoj spremi: diploma,
uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 3 mjeseca od dana objave oglasa),
uvjerenje o položenome državnom stručnom ispitu, ako kandidat/kinja ima položen državni stručni ispit,
dokaz o radnom iskustvu: a) elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – ne starije od 1 mjeseca od dana objave oglasa, b) dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje četiri godine, iz kojeg je vidljivo da je kandidat/kinja obavljao/la poslove u traženoj stručnoj spremi i struci i razdoblje u kojem je obavljao/la te poslove (preslik ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje radno iskustvo je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (obrazac izjave nalazi se na web stranici Grada Zlatara (www.zlatar.hr)) ,
vlastoručno potpisanu privolu za prikupljanje i obradu podataka u određenu svrhu,(obrazac izjave nalazi se na web stranici Grada Zlatara (www.zlatar.hr)),
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik ili ovjereni preslik. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat prije donošenja Rješenja o prijmu u službu. Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (vjenčani ili rodni list ili sl.). Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Prijavom na oglas kandidati/kandidatkinje pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja selekcijskog postupka. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. S kandidatima prijavljenim na oglas provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas. Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web stranici Grada Zlatara, www.zlatar.hr. Na web stranici Grada Zlatara, www.zlatar.hr i na oglasnoj ploči u prizemlju zgrade gradske uprave Grada Zlatara, Park hrvatske mladeži 2, Zlatar, najmanje 5 (pet) dana prije održavanja provjere, bit će objavljen poziv i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te popis kandidata prijavljenih na oglas. Kandidati neće biti pojedinačno pisano obavještavani. Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se preporučeno poštom u roku 8 (osam) dana od dana objave oglasa na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i to na adresu: Grad Zlatar, Jedinstveni upravni odjel, Park hrvatske mladeži 2, 49250 Zlatar, s naznakom: „Za oglas za prijam u službu na određeno vrijeme“. Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u zakonskom roku dostavom rješenja o prijmu u službu ili dostavom odluke o poništenju oglasa. Protiv odluke o poništenju oglasa nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
109041432
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.