Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 22.01.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Vatrogasac / vatrogasica u jvp  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRKA
Kategorija:
Mjesto rada:
Krk
Rok prijave:
22.01.2022.

O poslu

Mjesto rada:
KRK, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
3
Razina obrazovanja:
Srednja škola 3 godine
Informatička znanja:
Potrebno poznavanje osnova informatike osnove korištenja računala u Windows okruženju
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Vozački ispit:
Kategorija B
Kategorija C
Poslodavac:
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRKA
Kontakt:
pisana zamolba: Stjepana Radića 11, 51500 Krk
Ostale informacije:
Na temelju odredbi Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 125/19), Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, Pravilnika o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka i Odluke Vatrogasnog vijeća od 14. siječnja 2022. godine, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka raspisuje Natječaj za prijam u radni odnos. I. Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos na radno mjesto VATROGASAC: dva (2) izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz probni rad od šest (6) mjeseci,
jedan (1) izvršitelj na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa bolovanja.
Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i na ženski rod. II. Trajanje radnog vremena je puno radno vrijeme. Mjesto rada je u sjedištu Poslodavca, u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Krka (dalje u tekstu JVP Grada Krka), na adresi Stjepana Radića 11, 51500 Krk, odnosno na području za koje je JVP Grada Krka odgovorna, kao i izvan sjedišta sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu i propisa donesenih na temelju istog. III. Kandidat koji se prima na radno mjesto za koje se raspisuje natječaj mora ispunjavati sljedeće uvjete: da ima hrvatsko državljanstvo,
da je mlađa od 30 godina prilikom prvog zaposlenja na radnom mjestu profesionalnog vatrogasca,
da ima stečenu kvalifikaciju na razinama 4.1. ili 4.2. prema HKO-u ili stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera,
da ima posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove,
da ispunjava posebno propisanu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti,
da nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.),
da nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),
da mu nije prestala služba u državnom tijelu ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave radi teške povrede službene dužnosti izvršnom odlukom nadležnog tijela u razdoblju od četiri (4) godine od prestanka službe odnosno prestanka radnog odnosa otkazom ugovora o radu (članak 69. Zakona o vatrogastvu),
da ima položen ispit za upravljanje motornim vozilima B i C kategorije,
da ima znanje rada na osobnom računalu i sustavu Office.
Na radno mjesto vatrogasca može se primiti kandidat koji nema stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera, ako se ne prijave kandidati koji ispunjavaju naprijed navedene uvjete, pod uvjetom da u roku od jedne školske godine završi program obrazovanja/ kurikulum predviđen Zakonom o vatrogastvu. IV. Kandidati su, uz prijavu na oglas, obvezni priložiti: životopis,
dokaz o hrvatskom državljanstvu i prebivalištu (presliku osobne iskaznice i domovnice),
dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),
dokaz o ukupnom radnom stažu (ispis elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu/ e-radna knjižica koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje),
dokaz o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti (potvrda/ uvjerenje/ svjedodžba medicine rada) ne stariji od tri (3) mjeseca,
dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (Potvrda o nekažnjavanju ne starija od tri (3) mjeseca),
vlastoručno potpisanu Izjavu kandidata da kod njega ne postoje zapreke za prijam u radni odnos sukladno točki III. stavku 1. podstavku 6., 7. i 8. ovog natječaja (izjavu nije potrebno ovjeravati),
presliku vozačke dozvole.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu dužan je dostaviti izvornike ili ovjerene preslike. U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i navesti dali se prijavljuje za redni broj 1. ili 2. točke I. ovog Natječaja. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. V. Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima ima osoba koja je najmanje dvije godine obavljala poslove dobrovoljnog vatrogasca, te druge osobe sukladno propisima koji uređuju prednost pri zapošljavanju. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti prilikom zapošljavanja, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (preslika ugovora, rješenja, odluke i sl.). Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19 i 84/21), dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/. Kandidat koji ostvaruje prednje navedeno pravo prednosti to pravo ostvaruje ako se u prijavi na oglas pozove na to pravo i priloži odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu. VI. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete te čija je prijava pravovremena i uredna bit će pozvani telefonskim pozivom i/ ili putem elektroničke pošte na provjeru fizičke spremnosti, provjeru teorijskog znanja i intervju sukladno Pravilniku o radu JVP Grada Krka. VII. JVP Grada Krka će za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete te čija je prijava pravovremena i uredna, po službenoj dužnosti, od Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske zatražiti potvrdu/ uvjerenje sukladno odredbi članka 51. stavka 1. Zakona o vatrogastvu, odnosno točke III. stavka 1. podstavka 6. i 7. ovog natječaja. Ukoliko se utvrdi da se kandidat nalazi u prednje navedenoj evidenciji s istim se neće sklapati ugovor o radu. VIII. Podnošenjem prijave na ovaj natječaj, kandidati natječaja su suglasni da JVP Grada Krka kao Voditelj zbirke podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br. 42/18) i Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 216/679. IX. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od osam (8) dana od objave natječaja na Internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u zatvorenoj omotnici, neposredno uručivanjem ili preporučenom pošiljkom na adresu; JVP Grada Krka, Stjepana Radića 11, 51500 Krk uz naznaku; „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA NATJEČAJ“. Javni natječaj objaviti će se i na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči JVP Grada Krka. X. Nepotpune i prijave predane izvan roka neće se razmatrati. O rezultatima izbora po ovom javnom natječaju kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku. JVP Grada Krka zadržava pravo poništiti ovaj javni natječaj.
Opis poslova: sprječavanje požara, gašenje požara, spašavanje ljudi, imovine i dobara za vrijeme i nakon požara, nesreća, prirodnih nepogoda, prometnih nesreća i ostalih nepogoda, uz korištenje posebne opreme.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
119728985
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.