Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 12.10.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/učiteljica tjelesne i zdravstvene kulture  HZZ OGLAS

- dan do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA MIHANOVIĆA PETROVSKO
Kategorija:
Mjesto rada:
Petrovsko
Rok prijave:
12.10.2022.

O poslu

Mjesto rada:
PETROVSKO, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
5 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA MIHANOVIĆA PETROVSKO
Kontakt:
pisana zamolba: Petrovsko 58 a, 49234 Petrovsko
Ostale informacije:
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 07/17,68/18,98/19,64/20) čl. 89. Statuta Osnovne škole Antuna Mihanovića Petrovsko , te članka 2. i 3. Pravilnika o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima ravnateljica raspisuje
N A T J E Č A J
za zasnivanje radnih odnosa
5.UČITELJ TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE,m/ž-1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme, nepuno, 5 sati u nastavi tjedno
MJESTO RADA: Osnovna škola Antuna Mihanovića Petrovsko, Petrovsko 58A (poslovi se u pravilu obavljaju u sjedištu Škole, a prema potrebi i izvan sjedišta Škole, mjesto rada pod br. 2. i 3. je Područna škola Slatina).
UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA;
Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa.
POSEBNI UVJETI
Propisani člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126./12., 93/13., 152/14., 7./17., 68/18., 98./19., 64./20.) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN: 6/19. i 75/20.)
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti :
1. Životopis
2. Presliku dokaza o stručnoj spremi
3. Uvjerenje o nekažnjavanju sukladno odredbama čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci
4. Dokaz o državljanstvu
Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka.
Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika.
Za izabranog kandidata tražit će se provjera vjerodostojnosti isprave o stupnju obrazovanja od nadležne obrazovne institucije.
Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je uz prijavu na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (NN 57/96 i 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN. 158/03., 198/03., 138/06. i 45/11.), te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN. 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.
Prijavu i životopis potrebno je vlastoručno potpisati.
NAPOMENA ZA KANDIDATE S PRAVOM PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU
Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Antuna Mihanovića Petrovsko wwww.os-a.mihanovica-petrovsko.skole.hr u rubrici „Zapošljavanje““ i oglasnoj ploči škole , te oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta u prijavi na natječaj , pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju o ostvarivanju prava prednosti na koje se pozivaju.
Kandidati koji ostvaruju pravo prema čl. članka 102 .Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17., 84/21) dužni su dostaviti dokaze koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 48., st. 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rada (NN 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz čl. 49.,st.1. Zakona. https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Osnovna škola Antuna Mihanovića Petrovsko kao voditelj obrade podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.
Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.
TESTIRANJE KANDIDATA
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune provest će se provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i razgovorom.
Sadržaj i način testiranja, poziv kandidata na testiranje, te pravni i drugi izvori za testiranje poziv na razgovor sa svim podacima te rezultati izbora bit će objavljeni na mrežnoj stranici Osnovne škole Antuna Mihanovića Petrovsko wwww.os-a.mihanovica-petrovsko.skole.hr u rubrici „Zapošljavanje“.
.ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: 8 dana od dana objave na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.
NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVE: Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta propisanih iz natječaja mogu se dostaviti osobno u tajništvo Škole ili zemaljskom poštom uz naznaku”za natječaj s oznakom radnog mjesta”.
ADRESA ZA DOSTAVU PRIJAVA POŠTOM: Osnovna škola Antuna Mihanovića Petrovsko, Petrovsko 58A, 49234 Petrovsko
VRIJEME I NAČIN OBJAVE REZULTATA NATJEČAJA: Rezultati natječaja bit će objavljeni u roku od 15 dana od dana davanja suglasnosti Školskog odbora ravnateljici za zapošljavanje odabranog kandidata.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Škole.
OSTALE NAPOMENE UZ NATJEČAJ: Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova).
Podatci koje Osnovna škola Antuna Mihanovića Petrovsko prikupi od kandidata tijekom natječajnog postupka koristit će se i dalje obrađivati u skladu s propisima koji reguliraju daljnju obradu osobnih podataka a u svrhu sklapanja ugovora o radu, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči.
U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN. 42/18.), podnošenjem prijave na natječaj smatra se da je kandidat suglasan da se njegovi podatci obrađuju samo u potrebnom obimu i u svrhu potrebe natječaja od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja.
Sve pristigle prijave biti će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima te Pravilima o upravljanju dokumentarnim i arhivskim gradivom Osnovne škole Antuna Mihanovića Petrovsko.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
127036775
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.