Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 29.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/učiteljica povijesti  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA SELCA
Kategorija:
Mjesto rada:
Selca
Rok prijave:
29.10.2019.

O poslu

Mjesto rada:
SELCA, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
20 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA SELCA
Kontakt:
pismena zamolba: Šetalište Rajka Štambuka 2 , 21425 Selca
Ostale informacije:

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09, 92/10, 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18) i članka 9. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Selca, Osnovna škola Selca, Selca raspisuje NATJEČAJ za popunu radnog mjesta učitelj/ica povijesti, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, 20 sati tjedno, uvjeti: VSS, Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN.br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152/14.,7/17.,68/18.), Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN.br.6/2019.) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje. Dokumentacija koju kandidati trebaju priložiti i dokazi o ispunjavanju uvjeta su: vlastoručno potpisana prijava u kojoj je kandidat dužan navesti (osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu, vremenu i načinu procjene, odnosno testiranja) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje životopis preslika diplome, odnosno dokaza o odgovarajućem stupnju obrazovanja dokaz o državljanstvu (preslika domovnice) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, rješenje Ministarstva i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji. Pravo prednosti prilikom zapošljavanja moguće je ostvariti prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("N.N." broj: 121/17.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("N.N." broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("N.N." broj: 157/13, 152/14 i 39/18). Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema navedenim propisima dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve zakonom propisane dokumente/dokaze (rješenja, potvrde i drugo u propisanom obliku) kojima se dokazuje ostvarivanje tog prava te ostvaruje tu prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Popis potrebnih dokaza radi ostvarivanja prava prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403 Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, te se zaprimljena dokumentacija neće vraćati sudionicima natječaja, a prije sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom/kandidatkinjom, isti su dužni predočiti izvornike ili ovjerene preslike dokumentacije zatražene natječajem. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Kandidati/kandidatkinje koji su pravodobno podnijeli potpunu vlastoručnu potpisanu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju sukladno odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u OŠ Selca (nalazi se na Web stranici škole u mapi „Razmjena znanja/Dokumenti/Školski odbor/Pravilnici i propisi) http://os-selca.skole.hr/dokumenti?dm_document_id=227&dm_det=1 ukoliko se prema odluci Povjerenstva isto bude provodilo. Način procjene odnosno testiranje kandidata ukoliko se isto bude provodilo, kao i pravni i drugi izvori za pripremu kandidata objavit će se na mrežnim stranicama škole http://os-selca.skole.hr/skola/ploca (u mapi Natječaji) tri dana nakon isteka roka za podnošenje prijave na natječaj. Poziv na pristupanje procjeni odnosno testiranju, putem elektroničke pošte se dostavlja najkasnije pet dana prije dana testiranja/procjene onim kandidatima/kandidatkinjama koji su pravodobno podnijeli potpunu vlastoručno potpisanu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja, odnosno Zakonske uvjete za zasnivanje radnog odnosa i objavljuje se na mrežnim stranicama škole http://os-selca.skole.hr/skola/ploca. Ukoliko kandidat/kandidatkinja ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj. U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu Osnovnoj školi Selca za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje. Radni odnos u Školi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09, 92/10, 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18). Kandidat/kinja koji/a se ne odazove bilo kojem od postupaka vrednovanja na koji se treba odazvati, odnosno na koje je pozvan, smatrat će se da je odustao od prijave te se njegova prijava neće uzimati u obzir u daljnjem postupku. Prijave dostaviti osobno ili zemaljskom poštom na adresu: Osnovna škola Selca, Šetalište Rajka Štambuka 2, 21425 Selca, u roku od osam dana od dana objave natječaja s naznakom „za natječaj – naziv radnog mjesta za koje se kandidat/kandidatkinja prijavljuje“. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni sukladno odredbama članka 23. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Selca http://os-selca.skole.hr/skola/ploca ili putem zemaljske pošte

Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
103799040
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.