Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 10.10.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/učiteljica klasičnog baleta  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Umjetnička škola Beli Manastir
Kategorija:
Mjesto rada:
Beli Manastir
Rok prijave:
10.10.2022.

O poslu

Mjesto rada:
BELI MANASTIR, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
Radno vrijeme:
16 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Umjetnička škola Beli Manastir
Kontakt:
osobni dolazak: KRALJA TOMISLAVA 2, BELI MANASTIR
pisana zamolba: Kralja Tomislava 2, 31300 Beli Manastir
Ostale informacije:
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14, 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), ravnateljica Umjetničke škole Beli Manastir, Beli Manastir objavljuje: NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa UČITELJ/ICA KLASIČNOG BALETA, mjesto rada Beli Manastir - nepuno radno vrijeme, 16 sati ukupnog tjednog radnog vremena, od toga 6 sati nastave, uz obvezni probni rad od 2 mjeseca za osobe s kojima se može ugovoriti probni rad Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Kandidati uz ispunjavanje općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, trebaju zadovoljiti i posebne uvjete: - poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada - odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) - odgovarajuća vrsta obrazovanja za učitelja klasičnog baleta sukladno članku 4. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96. i 56/01.), vezano uz članak 33. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19.) U radni odnos ne može biti primljena osoba za koju postoje zapreke u skladu s odredbom čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08. i 69/17.). U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresa na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu vrednovanja.. Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis
dokaz o stečenom stupnju obrazovanja (diploma)
dokaz o državljanstvu
rodni list, ukoliko je ranije prezime navedeno na dokumentu o stručnoj spremi
uvjerenje nadležnog suda da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 3 mjeseca od dana raspisivanja natječaja
Kandidatom se smatra osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu i ispunjava opće i posebne uvjete iz natječaja. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja. Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici. Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku. Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku prije sklapanja ugovora o radu dostavi dokaz o radnom stažu. Natječajna dokumentacija neće se vraćati kandidatima. Sukladno odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) i Uredbe (EU) 2016/679, dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom osoba koje podnose prijavu na javni natječaj te se smatra da su dale privolu za obradu osobnih podataka. Podaci će se obrađivati isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u zatvorenim omotnicama s naznakom „prijava na natječaj – naziv radnog mjesta“. Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja može se provesti vrednovanje sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Umjetničkoj školi Beli Manastir (http://usbm.hr/index.php/dokumenti). Vrijeme i način vrednovanja kandidata, kao i pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata bit će objavljeni na internetskim stranicama i oglasnoj ploči škole najmanje pet (5) dana prije održavanja, a kandidati koji ostvare pravo na pristup vrednovanju bit će o tome obaviješteni putem elektroničke pošte na e-mail koji navedu u prijavi. Kandidat koji ne pristupi vrednovanju odnosno testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve propisane dokaze prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. st. 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17., 98/19. i 84/21.) pozivaju se da prilikom prijave na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, prilože i dokaze propisane člankom 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prilikom prijave na natječaj dužni su pozvati se na to pravo. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48. st. 1. - 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21.) pozivaju se da prilikom prijave na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz stavka 1. članka 49. navedenog Zakona, a koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13. , 152/14., 39/18. i 32/20.) dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao prethodni radni odnos. Škola o rezultatima natječaja obavještava sve kandidate javnom objavom imena i prezimena i stručne spreme odabranog kandidata na web stranici Škole. Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na web stranici Škole. Kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje se pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
126943096
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.