Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 24.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/ učiteljica kemije  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA TRPANJ
Kategorija:
Mjesto rada:
Trpanj
Rok prijave:
24.10.2019.

O poslu

Mjesto rada:
TRPANJ, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
7 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA TRPANJ
Kontakt:
pismena zamolba: Kralja Tomislava 41, 20240 Trpanj
Ostale informacije:

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/2008, 86/2009., 92/2010., 105/2010., 90/2011., 5/2012, 16/2012, 86/2012., 126/2012., 94/2013., 152/2014., 7/2017., 68/2018.) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovna škola Trpanj,Trpanj, raspisuje N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta Učitelj kemije (m/ž) 1 izvršitelj/ica s nepunim radnim vremenom (7 sati tjedno) na određeno radno vrijeme UVJETI: osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane u članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12, 16/12, 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.) i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, br. 6/19.). Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.). U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, e- mail adresa) te naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje. Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu, uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana od dana objavljivanja ovog Natječaja) i elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje . ROK ZA PRIJAVU: 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole. Isprave se mogu priložiti u neovjerenom presliku. Izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu dužan je poslodavcu dostaviti originalne dokumente ili ovjerene preslike originala. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva. Sukladno odredbi članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17) objavljuje se poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac /Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje %20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo će pozvati na procjenu, odnosno testiranje najmanje pet dana prije dana određenog za procjenu, odnosno testiranje. U pozivu će biti naveden način i područje procjene odnosno testiranja. Poziv će se dostaviti putem elektroničke pošte na e- mail kandidata i bit će objavljen na javno dostupnim mrežnim stranicama Škole. http://os-trpanj.skole.hr/ Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti procjeni, odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje. Kandidat koji nije pristupio procjeni odnosno testiranju ne smatra se kandidatom. Podnošenjem prijave na natječaj, kandidat je izričito suglasan da Osnovna škola Trpanj, Trpanj kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njegove osobne podatke u svrhu provedbe natječaja sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Datum objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole je 17.10.2019. Prijave s nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom kao i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti osobno u tajništvo ili na adresu: Osnovna škola Trpanj,Trpanj, Kralja Tomislava 41, 20240 Trpanj, s naznakom „ZA NATJEČAJ- UČITELJ KEMIJE“. Sve kandidate izvijestit će se o rezultatima natječaja na isti način u roku od petnaest dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno. Kandidate se izvješćuje putem mrežnih stranica Škole, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
103764777
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.