Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 06.12.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/učiteljica informatike  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA PETRA ZORANIĆA JASENICE
Kategorija:
Mjesto rada:
Jasenice
Rok prijave:
06.12.2021.

O poslu

Mjesto rada:
JASENICE, ZADARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
24 sata tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA PETRA ZORANIĆA JASENICE
Kontakt:
pisana zamolba: Maslenica, P.Zoranića 2, 23243 Jasenice
Ostale informacije:
NATJEČAJ za radno mjesto Učitelj/ica informatike – 1-izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme, 24 sata ukupnog tjednog radnog vremena Za prijam u radni odnos, uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školi mora ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19, 75/20) i člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14., 07/17, 68/18, 98/19. i 64/20.) i to: Poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada Da je završila:
a) studijski program nastavničkog smjera odgovarajućeg nastavnog predmeta na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, b) studijski program odgovarajuće vrste na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće vrste te je stekla potrebno pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje s najmanje 55 ECTS-a (u daljnjem tekstu: pedagoške kompetencije), ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka - četverogodišnji dodiplomski stručni studij razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka. c) preddiplomski sveučilišni ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova te je stekla pedagoške kompetencije, ako se na natječaj ne javi osoba iz točaka a) i b) ovoga stavka. Poslove stručnog suradnika može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste i ima pedagoške kompetencije. Ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete radni odnos može se zasnovati s osobom koja ima odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja a nema potrebne pedagoške kompetencije uz uvjet stjecanja tih kompentencija. Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati i u njoj navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će kandidatima biti dostavljene obavijesti vezane za postupak natječaja. Kandidati su obvezni uz prijavu na natječaj priložiti: životopis
diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
dokaz o državljanstvu
uvjerenje da nije pod istragom i da seprotiv kandidatane vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona oodgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 90 dana od dana raspisivanja natječaja
elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
S prijavljenim kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu provest će se vrednovanje – usmeno putem razgovora (intervjua), prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata. Škola ne obavještava osobu o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja. Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Prije održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti na školskoj mrežnoj stranici objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete iz natječaja biti će vrednovani u skladu s odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Petra Zoranića, Jasenice koji je dostupan na web stranici Škole poveznica: http://os-pzoranic-jasenice.skole.hr. Na mrežnoj stranice Škole, poveznica: http://os-pzoranic-jasenice.skole.hr pod rubrikom „Natječaji“ će se objaviti područja, način, mjesto i vrijeme održavanja postupka vrednovanja kandidata. Osoba koja se poziva na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21.) uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su dostupni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužna je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 49. stavkom 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a koji su dostupni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja, a nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave s potrebnom dokumentacijom, s naznakom „Za natječaj“ dostaviti neposredno ili poštom na adresu Osnovna škola Petra Zoranica, Jasenice ulica Petra Zoranića 2, Maslenica 23243 Jasenice. Rok za podnošenje prijava na natječaj je osam dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Petra Zoranića, Jasenice. Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici Osnovne škole Petra Zoranića, Jasenice pod rubrikom „Natječaji“ http://os-pzoranic-jasenice.skole.hr u roku 15 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
118696688
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.