Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 12.06.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/učiteljica geografije  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA DR.FRANJO TUĐMAN
Kategorija:
Mjesto rada:
Beli Manastir
Rok prijave:
12.06.2023.

O poslu

Mjesto rada:
BELI MANASTIR, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA DR.FRANJO TUĐMAN
Kontakt:
pisana zamolba: Svetog Martina 16, 31300 Beli Manastir
Ostale informacije:
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), ravnateljica Osnovne škole „Dr. Franjo Tuđman“, Beli Manastir, objavljuje NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu UČITELJ/ICA GEOGRAFIJE Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete: poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada
odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja iz članka 105. stavka 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20 u daljnjem tekstu: Zakon) te vrsta obrazovanja za učitelja geografije iz članka 28. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19.).
Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu (zamolbu) kandidati su obvezni priložiti: - životopis - rodni list - dokaz o državljanstvu - domovnicu - dokaz o odgovarajućoj vrsti obrazovanja (presliku diplome o završenom studiju) - dokaz o evidentiranom radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) - dokaz nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariji od 15 dana do dana objave natječaja). Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka. Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti izvornike traženih isprava prije zaključivanja ugovora o radu. Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se poštom ili neposredno s naznakom: „Za natječaj - učitelj/ica geografije“. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja. Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti sve propisane dokaze prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos. Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te čije su prijave pravodobne i potpune provest će se provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i razgovorom. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje ravnateljica Osnovne škole „Dr. Franjo Tuđman“, Beli Manastir. Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune, te kandidate s liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju). Kandidati su obvezni pristupiti provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Sadržaj i način testiranja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje, bit će objavljeni na mrežnoj stranici Osnovne škole „Dr. Franjo Tuđman“, Beli Manastir, www.os-drftudjman-beli-manastir.skole.hr u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje na web-stranici Osnovne škole „Dr. Franjo Tuđman“, Beli Manastir, www.os-drftudjman-beli-manastir.skole.hr u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“, pod nazivom „POZIV KANDIDATA NA TESTIRANJE“. Poziv kandidata na razgovor (intervju) s Povjerenstvom, te vrijeme i mjesto održavanja razgovora s Povjerenstvom s rang listom kandidata koji se pozivaju na razgovor objavit će se na mrežnoj stranici Osnovne škole „Dr. Franjo Tuđman“, Beli Manastir, www os-drftudjman-beli-manastir.skole.hr u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“, pod nazivom „POZIV KANDIDATA NA RAZGOVOR S POVJERENSTVOM“. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici Osnovne škole „Dr. Franjo Tuđman“, Beli Manastir, www.os-drftudjman-beli-manastir.skole. hr u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“, pod rubrici „OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA“, u roku 15 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata. Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu Osnovnoj školi „Dr. Franjo Tuđman“, Beli Manastir, da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbi natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
133975637
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.