Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 12.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/učiteljica edukator rehabilitator  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA SUPETAR
Kategorija:
Mjesto rada:
Nerežišća
Rok prijave:
12.10.2019.

O poslu

Mjesto rada:
NEREŽIŠĆA, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA SUPETAR
Kontakt:
pismena zamolba: Porat 25, 21400 Supetar
Ostale informacije:
Učitelj/ica edukator rehabilitator 1. izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme 40/40 sati ukupnog tjednog radnog vrema u Područnoj školi Nerežišća Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.) Uvjeti: uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine broj 6/19) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine broj 1/96 i 80/99). U prijavi na natječaj navodi se osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, adresa odnosno e-mail adresa na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje. Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi dokaz o državljanstvu uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja, ne starije od dana raspisivanja natječaja dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima a) elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje b) ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima koji mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, u kojoj strunoj spremi i vremensko razdoblje u kojem je kandidata obavljao navedene poslove. Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici. Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. ) Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Urednom prijavom smatra se prijava koja je vlastoručno potpisana i sadrži u privitku priloge navedene u natječaju. Sve kanidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i koji ispunjavanju uvjete natječaja Povjerenstvo će pozvati na procjenu, odnosno testiranje, najkasnije do isteka roka za podnošenje prijave na natječaj. U pozivu će biti naveden način i područje procjene odnosno testiranja. Poziv će biti objavljen na mrežnim stranicama Škole. http://www.os-supetar.skole.hr/skola/tajnistvo/natjecaji Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti procjeni, odnosno testiranju, prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje kojem je moguće pristupiti na sljedećoj internetskoj stranici http://www.os-supetar.skole.hr/skola/tajnistvo Kandidat/kinja koji nije pristupio procjeni, odnosno testiranju, ne smatra se kandidatom. Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole. Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu Porat 25,21400 Supetar s naznakom „za natječaj- naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje“. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice školske ustanove http://www.os-supetar.skole.hr/ najkasnije u roku od petnaest dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 23. stavku 4. Pravilnika.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
103443520
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.