Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 18.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/ica trube  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
GLAZBENA ŠKOLA MILKA KELEMENA
Kategorija:
Mjesto rada:
Slatina
Rok prijave:
18.10.2019.

O poslu

Mjesto rada:
SLATINA, VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
16 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
GLAZBENA ŠKOLA MILKA KELEMENA
Kontakt:
pismena zamolba: Braće Radića 4, 33520 Slatina
Ostale informacije:
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12.,126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.), ravnatelj Glazbene škole Milka Kelemena, Slatina, Ulica braće Radića 4, Antonio Brzica, mag.mus., raspisuje, NATJEČAJ za radno mjesto - učitelj/ica trube - 1 izvršitelj/ica - neodređeno nepuno radno vrijeme (15,7 sati tjedno) za rad u matičnoj školi Slatina i područnom odjelu u Orahovici Uvjeti: opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu posebni uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., ), člankom 17. Zakona o umjetničkom obrazovanju („Narodne novine“, broj 130/11.), Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu („Narodne novine“, broj 47/96. i 56/01.) te ostalim važećim propisima. U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta te po mogućnosti adresa elektroničke pošte i kontakt telefon) i naziv mjesta na koje se osoba prijavljuje. Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja: - životopis - dokaz o stečenoj stručnoj spremi - dokaz o državljanstvu - rodni list ili elektronički zapis - uvjerenje nadležnog suda da se nije pokrenut postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (potvrda o nekažnjavanju – u izvorniku i ne starije od mjesec dana od dana raspisivanja natječaja - potvrdu ili elektronički zapis o podacima o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO. Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat/kinja će predočiti izvornike isprava. Kandidat/kinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravu i prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje te uz prijavu priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva. Kandidat/kina koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavcima 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (ˇNarodne novine”, broj 121/17.), uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavka 1. navedenog zakona, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl.9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj, dužna je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditeom. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (“Narodne novine”, broj 82/08., 69/17.). Prijavu na natječaj s kompletnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči HZZ te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Glazbene škole Milka Kelemena. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se intervju. Ako kandidat ne pristupi intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Vrijeme održavanja intervjua bit će objavljeno na oglasnoj ploči i internetskoj stranici škole (http://glazbena-milka-kelemena.skole.hr/natjecaj_za_radna_mjesta) po isteku roka za podnošenje prijava. Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Škole i oglasnoj ploči Škole i neće se pojedinačno dostavljati neizabranim kandidatima. Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na web stranici Škole, a kandidatima koji se pozovu na pravo prednosti obavijest o izabranom kandidatu dostavit će se i pisanim putem. Natječajna dokumentacija neće se vraćati kandidatima. Prijavom na natječaj kandidat/kinja daje izričitu privolu Glazbenoj školi Milka Kelemana da može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke (ime i prezime, titulu) isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamaneta i Vijeća Europe od 27.4.2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine”, broj 42/18.). Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta iz natječaja poslati poštom preporučeno ili osobno na adresu škole s naznakom „za natječaj“: Glazbena škola Milka Kelemena Ulica braće Radića 4 33520 Slatina
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
103559544
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.