Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 06.11.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/ica tehničke kulture  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Osnovna škola VLADIMIR NAZOR BUDINŠĆINA
Kategorija:
Mjesto rada:
Budinšćina
Rok prijave:
06.11.2020.

O poslu

Mjesto rada:
BUDINŠĆINA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
24 sata tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Osnovna škola VLADIMIR NAZOR BUDINŠĆINA
Kontakt:
pismena zamolba: na adresu navedenu u tekstu NATJEČAJA
Ostale informacije:
Uvjeti: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa prema općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane člankom 105.Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) i uvjete prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“ br. 6/2019). Mjesto rada: Budinščina Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju: - životopis -preslika osobne iskaznice ili domovnica - dokaz o stručnoj spremi –preslika svjedodžbe ili diplome -dokaz o položenim pedagoškim kompetencijama, ako su stečene izvan studija - rodni list - elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) - uvjerenje da protiv osobe nije pokrenut i ne vodi se kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja) Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidat-kinja koji-a je stekao-la inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan /na je uz prijavu na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma ( NN 57/96. i 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 158/03., 198/03., 138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u zamolbi pozvati na to pravo te priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo. Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavcima 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08, 69/17) na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola. Kandidat/kinja potrebne dokumente dostavljaju u neovjerenim preslikama, a nakon odabira kandidata/kinje, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat/kinja će dostaviti originale dokumenata ili ovjerene preslike. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja ne podnese pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, ne smatra se kandidatom natječaja. S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i koji su podnijeli urednu zamolbu sa svim traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, provest će se testiranje/razgovori sukladno Pravilniku o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj Osnovne škole Vladimir Nazor Budinščina. Na web stranici škole http://os-vnazor-budinscina.skole.hr/ objaviti će se pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeno najmanje 5 dana prije održavanja testiranja. Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679 i Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, br. 42/18) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka. Rok za podnošenje prijava s potrebnom dokumentacijom je 8 dana od dana objave natječaja osobno ili na adresu: OŠ Vladimir Nazor Budinščina (za natječaj), Budinščina 18c, 49284 BUDINŠČINA Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici škole : http://os-vnazor-budinscina.skole.hr/ u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
109885055
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.