Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 29.01.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/ica rehabilitator/ica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA MIHANOVIĆA
Kategorija:
Mjesto rada:
Zagreb
Rok prijave:
29.01.2020.

O poslu

Mjesto rada:
ZAGREB
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA MIHANOVIĆA
Kontakt:
pismena zamolba: Dubečka 5, 10040 Zagreb
Ostale informacije:

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18 ) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi, ravnateljica Osnovne škole Antuna Mihanovića, Zagreb, raspisuje NATJEČAJ za zapošljavanje 1. Učitelja//ice rehabilitatora, 1 izvršitelj - m/ž, na neodređeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) Vrsta ugovora: ugovor o radu na neodređeno vrijeme (40 sati tjedno) uz ugovaranje probnog rada sukladno odredbama Zakona Mjesto rada: u sjedištu škole (Zagreb-Dubrava) UVJETI: Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18 ). Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti: 1.životopis 2.dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice) 3.dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome o završenom studiju) 4.dokaz o evidentiranom radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) 5.uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja). U prijavi na natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe postupka). Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. i 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17), koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14 i 39/18) u prijavi na natječaj dužan je pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo. Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/02 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i ženske osobe. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja. Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završenog natječajnog postupka. Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti izvornike traženih isprava prije zaključivanja ugovor o radu. U školi će se vršiti procjena kandidata u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi kojoj su kandidati obvezni pristupiti. Ako kandidat ne pristupi, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Poziv kandidata na procjenu, te mjesto i vrijeme održavanja iste objavit će se na mrežnoj stranici Osnovne škole Antuna Mihanovića, http://www.http://os-amihanovica-zg.skole.hr u rubrici Natječaji. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici Osnovne škole Antuna Mihanovića i na taj način smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja. Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu Osnovnoj školi Antuna Mihanovića, da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18). Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole: Osnovna škola Antuna Mihanovića, Dubečka 5, 10040 Zagreb s naznakom "NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA UČITELJA/ICU REHABILITATORA" Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja 21.1.2020.

Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
105396675
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.