Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 09.12.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/ica priroda, biologija, kemija  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Osnovna škola Jabukovac - Zagreb
Kategorija:
Mjesto rada:
Zagreb
Rok prijave:
09.12.2021.

O poslu

Mjesto rada:
ZAGREB
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
16 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Osnovna škola Jabukovac - Zagreb
Kontakt:
pisana zamolba: OŠ JABUKOVAC-ZAGREB, Jabukovac 30, Zagreb
Ostale informacije:
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.) članka 8.Pravilnika o radu Osnovne škole Jabukovac-Zagreb te članaka 4. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) OŠ Jabukovac - Zagreb ravnateljica OSNOVNE ŠKOLE JABUKOVAC – ZAGREB, Romana Šimunić Cvrtila, prof. objavljuje N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta 1. Učitelj/ica prirode, biologije, kemije (m/ž) radni odnos na određeno, nepuno radno vrijeme (16 sati tjedno) – 1 izvršitelj, uz uvjet probnog rada od 90 dana. 1.Mjesto Rada: OŠ Jabukovac-Zagreb, Škola u bolnici - Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež , Ulici Ivana Kukuljevića 11, 10000 Zagreb. Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu, korišteni su neutralno i odnose se i na muške i na ženske osobe. 1.: •opći uvjeti sukladno općim propisima o radu , •posebni uvjeti sukladno članku 105. stavku 2. i 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19) te članku 18. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19). U prijavi za natječaj kandidati obvezno trebaju navesti ime i prezime, adresu stanovanja, broj mobitela, e-mail adresu te naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje. Uz vlastoručno potpisnu prijavu potrebno je dostaviti: •Životopis •Diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi •Dokaz o državljanstvu •Uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od dana raspisivanja natječaja •Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od 30 dana Priložene isprave dostavljaju se u preslici. •Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se pozivaju. •Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. •Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji •Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za %20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf •Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf VRDENOVANJE: S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i koji su pravodobno dostavili potpune prijave bit će proveden postupak procjene i vrednovanja sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Jabukovac -Zagreb (dalje u tekstu: Pravilnik). Povjerenstvo će provesti pismeno i usmeno vrednovanje kandidata. Termin, mjesto i način provjere znanja i sposobnosti odnosno procjene i vrednovanja kandidata, pravni i drugi izvori bit će objavljeni na službenoj stranici škole http://os-jabukovac-zg.skole.hr Kandidati se neće posebno pozivati. Ukoliko se ne pojave na procjeni, smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj. Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta slati na adresu: Osnovna škola Jabukovac-Zagreb, Jabukovac 30, 10000 Zagreb „Za natječaj“. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje neće biti uvrštene na listu kandidata, ne obavještavaju se o razlozima istog. Vrednovanje kandidata provodi se bilo da je na natječaj prijavljen jedan kandidat ili više njih. Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Osnovne škole Jabukovac-Zagreb te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
118800736
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.