Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 29.01.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/ica njemačkog jezika  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA ĐURE PREJCA DESINIĆ
Kategorija:
Mjesto rada:
Desinić
Rok prijave:
29.01.2021.

O poslu

Mjesto rada:
DESINIĆ, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
20 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA ĐURE PREJCA DESINIĆ
Kontakt:
pisana zamolba: na adresu navedenu u tekstu natječaja
Ostale informacije:
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126./12., 93/13., 152/14., 7./17. i 68/18., 98./19.,64./20.), te članka 2. i 3. Pravilnika o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj ravnateljica Osnovne škole Đure Prejca, Desinić raspisuje NATJEČAJ za popunu radnog mjesta Učitelj/ice njemačkog jezika 1 izvršitelj (m/ž), rad na određeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno, zamjena za vrijeme bolovanja MJESTO RADA: Osnovna škola Đure Prejca Desinić, Ratkajeva 8, 49216 Desinić i u Područnim školama UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA; OPĆI UVJETI Propisani općim propisima o radu i člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126./12., 93/13., 152/14., 7./17., 68/18., 98./19., 64./20.) POSEBNI UVJETI Propisani člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126./12., 93/13., 152/14., 7./17., 68/18., 98./19., 64./20.) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN: 6/19.) DOKUMENTI I PRILOZI KOJIMA SE DOKAZUJE ISPUNJENOST UVJETA I KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI U PRIJAVI NA NATJEČAJ: 1. Prijavu na natječaj vlastoručno potpisanu 2. Životopis 3. Dokaz o odgovarajućoj vrsti obrazovanja (preslika diplome o završenom studiju) 4. Dokaz o državljanstvu 5. Dokaz o evidentiranom radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) 6. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne stariji od 6 mjeseci – dokaz o nepostojanju zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126./12., 93/13., 152/14., 7./17., 68/18., 98./19, 64./20.) Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici a nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat bit će pozvan na dostavu originala ili ovjerene preslike.

Za izabranog kandidata tražit će se provjera vjerodostojnosti isprave o stupnju obrazovanja od nadležne obrazovne institucije.
Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je uz projavu na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o proznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (NN 57/96 i 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN. 158/03., 198/03., 138/06. i 45/11.), te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN. 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

NAPOMENA ZA KANDIDATE S PRAVOM PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU: Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ispunjavanju uvjeta na pravo na koje se poziva. Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) dužni su priložiti dokumentaciju sukladno uputama na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr TESTIRANJE KANDIDATA: sukladno Pravilniku o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima, te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj u Osnovnoj školi Đure Prejca Desinić za kandidate na natječaju obavezno je testiranje. Pravni izvori te sadržaj i način testiranja za pripremu kandidata/kinja za testiranje bit će objavljeni na mrežnoj stranici Osnovne škole Đure Prejca Desinić. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja te rok za objavu vremena i mjesta testiranja bit će objavljeni na web stranici os-djure-pejca-desinic.skole.hr. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: 8 dana od dana objave na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole. NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVE: Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta propisanih iz natječaja mogu se dostaviti osobno u tajništvo Škole ili poštom uz naznaku”za natječaj s oznakom radnog mjesta”. ADRESA ZA DOSTAVU PRIJAVA POŠTOM: Osnovna škola Đure Prejca Desinić, Ratkajeva 8, 49216 Desinić. VRIJEME I NAČIN OBJAVE REZULTATA NATJEČAJA: Rezultati natječaja bit će objavljeni u roku od 15 dana od dana davanja suglasnosti Školskog odbora ravnateljici za zapošljavanje odabranog kandidata. Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Škole. OSTALE NAPOMENE UZ NATJEČAJ: Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova). Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja je podnijela pravovremenu i potpunu prijavu na način utvrđen ovim natječajem te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Kandidati koji nisu podnijeli pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj. Način i postupak odabira kandidata na natječaj propisan je Pravilnikom o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima, te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj u Osnovnoj školi Đure Prejca Desinić koji se nalazi na web stranici Škole. Podatci koje Osnovna škola Đure Prejca Desinić prikupi od kandidata tijekom natječajnog postupka koristit će se i dalje obrađivati u skladu s propisima koji reguliraju daljnju obradu osobnih podataka a u svrhu sklapanja ugovora o radu, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči.
U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN. 42/18.), podnošenjem prijave na natječaj smatra se da je kandidat suglasan da se njegovi podatci obrađuju samo u potrebnom obimu i u svrhu potrebe natječaja od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja. Sve pristigle prijave biti će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva i odluke voditelja obrade.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
110951845
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.